Uznání dluhu

štítek Právo čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Věřitelé mohou uplatňovat pro své nároky desetiletou promlčecí lhůtu, pokud dlužník uzná dluh co do důvodu a výše. Tento postup je výhodný i při finančních výpůjčkách mezi známými. Uznat dluh je nutné vždy písemně.

Nechat si uznat dluh co do důvodu a výše je pro věřitele velmi důležité, neboť se snižuje riziko promlčení. Dlužníci totiž nemusí platit promlčené závazky. Jestliže byl nárok promlčen, tak stačí dlužníkovi pouze oznámit promlčení daného závazku a pokud k promlčení skutečně došlo, tak není dlužník povinen dluh uhradit. Zejména živnostníci by měli znát svá práva a hlídat si své pohledávky a včas podniknout příslušné kroky, aby nedošlo k jejich promlčení. Promlčení sice neznamená zánik práva, ale pokud dlužník namítne promlčení, potom se nelze úspěšně domáhat peněžního plnění soudní cestou.

Uznání dluhu co do důvodu a výše

Když dlužník uznal svůj dluh, promlčí se právo za deset let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby. Písemné uznání dluhu je možností, jak prodloužit promlčecí lhůtu a prodloužit věřiteli lhůtu pro mimosoudní řešení svých pohledávek.

Praktický příklad

Živnostník pan Černý vypůjčil panu Holému částku 75 000 Kč. Živnostník Černý má již z minulosti špatné zkušenosti s vymáháním svých nároků, proto chce mít dostatek času pro případné exekuční vymáhání dlužné částky.

Živnostník Černý tedy požaduje, aby pan Holý uznal svůj dluh co do důvodu a výše a přitom uvedl v uznání dluhu termín, do kterého částku uhradí. Protože je v písemném uznání dluhu uveden i termín, do kterého pan Holý dlužnou částku uhradí, tak k promlčení by došlo až za deset let od uplynutí tohoto termínu.

Uznání dluhu (dle § 639 občanského zákoníku)

Uznávám svůj dluh ve výši 75 000 Kč (slovy: sedmdesátpěttisíc korun českých) u pana Černého (nar. 5. 3. 1974, bytem: XY 15, Brno) co do důvodu a výše. Dlužnou částku 75 000 Kč uhradím panu Černému do konce roku 2017. Panu Černému do konce roku 2017 uhradím i úroky ve výši 7 000 Kč.

V Brně 20. 6. 2016

Jaroslav Holý

nar. 3. 5. 1979

XY 16

Brno

Petr Gola

Další články k tématu Promlčení dluhů

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí