Vzor: Smlouva o výpůjčce

 Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc (např. obraz, prsten) a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání. Vypůjčitel má právo vrátit věc předčasně; kdyby však z toho vznikly půjčiteli obtíže, nemůže věc vrátit bez jeho souhlasu. Náklady obvyklého užívání nese výpůjčitel.

Podstatou výpůjčky je bezúplatné přenechání věci jinému do dočasného užívání. Půjčitelova povinnost je přenechat věc ve způsobilém stavu k užívání. Pokud půjčitel zatají vady na věci, kvůli kterým později vznikne škoda, je půjčitel povinen tuto škodu vypůjčiteli nahradit. V případě zjevných vad a následné škody z nich vzniklých není půjčitel povinen tuto škodu vypůjčiteli nahradit. Také je povinen vypůjčitele poučit o užívání věci, pokud se nejedná o obecně známá pravidla.

Vypůjčitel není oprávněn věc předat další osobě bez svolení půjčitele a má povinnost chránit věc před poškozením, ztrátou či zničením. Vypůjčitel se má zařídit tak, aby začal věc využívat bez zbytečného odkladu a zároveň ji bez zbytečného odkladu po splnění účelu vrátil. Věc je možné vrátit i předčasně, v případě, že by předčasné vrácení způsobilo půjčiteli potíže, nemůže vypůjčitel věc vrátit bez jeho souhlasu. Půjčitel se nemůže domáhat předčasnému vrácení věci.

Upozornění: Vzor smlouvy má pouze obecnou podobu, proto je při jeho použití potřeba brát v úvahu individuálnost Vašeho případu. Vzor nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat, proto doporučujeme každý případ konzultovat s advokátem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby Vašeho případu.

Text smlouvy (stejný ve Wordu ke stažení)

Smlouva o výpůjčce

(§ 2193 NOZ)

Pan/paní: __________________
Bytem __________________
r.č. __________________

(dále jen jako „půjčitel“ na straně jedné)

a

Pan/paní: __________________
Bytem __________________ r.č. __________________

(dále jen jako „vypůjčitel" na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o výpůjčce dle ust. § 2193 a násl. občanského zákoníku:

I.

Půjčitel předně prohlašuje, že je výlučným vlastníkem __________________ (doporučuje se podrobnější specifikace, výrobní číslo apod.).

II.

Půjčitel tímto přenechává bezúplatně vypůjčiteli věc specifikovanou v článku I. této smlouvy k užívání, a to od __________________ do __________________ Účelem užívání věci je __________________ (doporučuje se popsat účel pro případ vrácení dle násl. odstavce).

III.

Vypůjčitel má právo věc vrátit předčasně. Kdyby však z toho vznikly půjčiteli obtíže, nemůže věc vrátit bez jeho souhlasu. Půjčitel se nemůže domáhat předčasného vrácení věci, ledaže by vypůjčitel užíval předmět smlouvy v rozporu s touto smlouvou.

IV.

Vypůjčitel je povinen nahradit půjčiteli veškeré škody na věci, ledaže prokáže, že věc užíval způsobem přiměřeným její povaze. Obvyklé náklady spojené s užíváním věci nese vypůjčitel ze svého. Za obvyklé náklady spojené s užíváním se považují: __________________ Při potřebě mimořádných nákladů může vypůjčitel věc předat půjčiteli, aby je vynaložil sám. Nechce-li nebo nemůže-li tak půjčitel učinit a vynaloží-li mimořádné náklady v nezbytném rozsahu sám vypůjčitel, náleží mu náhrada jako nepřikázanému jednateli.

(alternativa z praxe: Lepší je vyloučit vynakládání nákladů, např.: V případě, že je třeba vynaložit mimořádné náklady spojené s užíváním věci, nebo náklady neuvedené výslovně v této smlouvě za náklady obvyklé, dohodly se smluvní strany tak, že ust. § 2199 odst. 2 obč. zák. se nepoužije a vypůjčitel není oprávněn takové náklady vynakládat.)

V.

Vypůjčitel bere na vědomí, že k užívání věci třetí osobou je třeba předchozí písemný souhlas půjčitele. Dovolí-li vypůčitel užívání věci třetí osobu bez souhlasu půjčitele, je povinen nahradit mu škodu z toho vzniklou, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

VI.

Pokud dojde ke ztrátě věci vinou vypůjčitele a ten za ni poskytne půjčiteli náhradu a následně se věc nalezne, nenabyde tím právo vypůjčitele si věc ponechat proti vůli půjčitele, nýbrž je povinen půjčiteli věc vrátit proti vrácení náhrady.

Alternativně z reálné praxe je lepší se výslovně odchýlit smluvně od této úpravy: Smluvní strany se výslovně dohodly tak, že pokud dojde ke ztrátě věci vinou vypůjčitele a ten za ni již poskytl půjčiteli náhradu a následně se věc nalezne, zůstane věc vlastnictvím vypůjčitele, ledaže by se smluvní strany později písemně dohodly jinak.

Důvodem odchylky je ztráta hodnoty věci v čase, kdy náhrada zpravidla slouží půjčiteli na obstarání náhradní věci za věc ztracenou. Není spravedlivé, aby půjčitel jako vlastník věci, o kterou přišel a nahradil si ji, dostal například po mnoha měsících nebo letech znovunalezenou věc a vedl spor o to, že již není ve stavu, ve kterém by měla být v době, kdy byla půjčována apod. V zásadě by tak mohl zpět vracet peníze ve větším objemu než je hodnota věci ke dni nálezu (například půjčím televizor v hodnotě 10.000 Kč a ztratí se. Dostanu náhradu 10.000 Kč a koupím si tedy jiný, abych měl to, co jsem zapůjčil. Jenže po 3 letech se televizor najde a já bych měl vracet 10.000 Kč a budu mít zpátky starý televizor, který již má hodnotu pouze např. 2.000 Kč).

V __________________ dne __________________

Půjčitel __________________

Vypůjčitel __________________

Nejnovější související

Daně a mzdy Dávky a důchody Životní styl

Penze Poradna Právo čtení na 2 minuty

Markéta: Do normálního důchodu budu moci odejít koncem roku 2026. Zvažuji však odchod do předčasného důchodu. Zajímalo by mě, zdali bych mohla být na úřadu práce, když podám v práci výpověď a zdali se mi tento krok vyplatí. Ze zdravotních důvodů aktuálně vidím práci až do normálního důchodového věku jako krajní řešení.

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí