Promlčecí lhůty je třeba si hlídat

štítek Právo čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Institut promlčení ovlivňuje obchodní vztahy živnostníků. Před uzavřením obchodu je vhodné si obchodního partnera důkladně prověřit a případné neuhrazené faktury včas vymáhat soudní cestou, neboť při promlčení dluhu a vznešení námitky promlčení dlužníkem nelze úspěšně soudní cestou peníze nárokovat.

Promlčecí lhůta trvá dle ustanovení občanského zákoníku tři roky. Ve smlouvě si mohou dva živnostníci mezi sebou sjednat i delší promlčecí lhůtu počítanou ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, nejdéle je možné sjednat patnáctiletou promlčecí lhůtu.

Sjednání delší promlčecí lhůty je dobrou možností, jak více ochránit případně neuhrazené pohledávky.

Ze zákona se promlčecí lhůta v některých situacích zastavuje. V praxi nejčastějším případem je uplatnění oprávněného nároku u soudu během promlčecí doby. K promlčení tedy nemůže dojít z důvodu soudního projednávání.

Praktický příklad

Živnostnici paní Hájkové nezaplatila obchodní partnerka fakturu na 9 400 Kč, která byla splatná 11. února 2016. Paní Hájková se bude chtít v září 2019 domáhat uhrazení této faktury soudní cestou. Pohledávka 9 400 Kč však bude již promlčená. Promlčení neznamená sice zánik práva, ale pokud by obchodní partnerka paní Hájkové namítla promlčení, tak se úhrady faktury paní Hájková soudní cestou nedomůže. Dobrovolně však obchodní partnerka může fakturu uhradit, i když bude promlčená.

Hlídání uhrazení faktur

Výkon živnostníka nekončí vystavením faktury, ale až jejím uhrazením. Všichni živnostníci by si měli své pohledávky hlídat. Před uzavřením nového obchodu je vhodné nové obchodní partnery nejdříve důkladně prověřit a případně neuhrazené vydané faktury co nejdříve vymáhat. Nejdříve telefonicky, emailem a osobní návštěvou. Pokud se ani v takových případech nedaří zajistit úhradu faktury, tak je nutné se co nejdříve obrátit s oprávněnými nároky na soud, aby nedošlo k promlčení pohledávky.

Zvláštní lhůty

Občanským zákoníkem jsou stanoveny i odlišné promlčecí lhůty. Podívejme se na některé vybrané příklady:

  • Majetkové právo se promlčí nejpozději uplynutím deseti let ode dne, kdy dospělo.
  • Bylo-li právo zapsáno do veřejného seznamu, promlčí se za deset let ode dne, kdy mohlo být vykonáno poprvé.
  • Brání-li osoba zavázaná z věcného břemene výkonu práva, promlčí se věcné břemeno, pokud oprávněná osoba neuplatní své právo do tří let.
  • Jedná-li se o životní pojištění, promlčí se právo na pojistné plnění za deset let.
  • Právo na náhradu škody nebo jiné újmy se promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla.
  • Právo na bezdůvodné obohacení se promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy k bezdůvodnému obohacení došlo.
  • Právo přiznané rozhodnutím orgánu veřejné moci se promlčí za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí splněno.

Petr Gola

Další články k tématu Promlčení dluhů

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí