Vzory smluv

Užitečný seznam vzorových smluv, kde je každá z nich stručně a věcně popsána tak, aby bylo jasné, kdy je vhodné smlouvu použít. Veškeré smlouvy lze zdarma stáhnout a využít jako modelový vzor pro Vaše smlouvy.

SMLUOVY 1

Vzor: Darovací smlouva

Darovací smlouvou dárce bezplatně přenechává obdarovanému movitou či nemovitou věc a obdarovaný tento dar přijímá. Darovat lze jednak movitosti a nemovitosti, a dále také práva a vše, co má nějakou majetkovou hodnotu.

Vzor: Dohoda o mlčenlivosti

Pokud se zaměstnanci dostávají do styku s klíčovými informacemi či podnikovými daty, které jsou pro business velmi důležité, využívají zaměstnavatelé často dohody o mlčenlivosti.

Vzor: Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je upravena v § 76 zákoníku práce a lze jí považovat za jakousi pracovní smlouvu na zkrácený úvazek. Lze jí uzavřít výlučně písemně, kdy obě strany obdrží jednu kopii dohody. Roční rozsah hodin není v tomto případě na rozdíl od dohody o provedení práce nijak omezen, týdenní rozsah však nesmí v průměru překračovat 20 hodin, a to maximálně za dobu 52 týdnů.

Vzor: Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce (DPP) je vhodnou institucionalizací brigády či krátkodobého pracovního poměru. Na jedné straně smluvním partnerům nabízí výhody, ovšem za cenu jasně daných omezení, která není možné překročit – v takovém případě je nutné uzavřít například dohodu o pracovní činnosti nebo rovnou klasický zaměstnanecký poměr  (třeba i na půl úvazku).

Vzor: Kupní smlouva

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat věc (předmět koupě) a umožnit nabýt vlastnické právo k věci prodávajícímu. Povinnost kupujícího je věc převzít a zaplatit kupní cenu prodávajícímu. Předmětem plnění kupní smlouvy je věc (vlastnické právo k věci) nikoli činnost.

Vzor: Kupní smlouva – automobil

Základním předpokladem pro to, aby obě smluvní strany, tj. jak kupující, tak prodávající, předešly co největšímu množství problémů, je sjednat si písemnou kupní smlouvu, ve které budou jednotlivé práva a povinnosti srozumitelně a jasně popsány.

Vzor: Kupní smlouva – nemovitost

Od 1. ledna 2014 obnovil nový OZ platnost obecné právní zásady superficies solo cedit  (ve významu „stavba je součástí pozemku“) a jako nemovité věci již v § 498 chápe kromě pozemků jen podzemní stavby se samostatným účelovým určením (např. metro nebo vinný sklep).

Vzor: Licenční smlouva

Na základě licenční smlouvy poskytuje majitel duševního vlastnictví (poskytovatel) oprávnění k výkonu tohoto práva nabyvateli, který se za toto poskytnutí zavazuje uhradit poskytovateli odměnu. Tato odměna může mít i nepeněžitou formu, poté se jedná o takzvaný barterový obchod. V určitých případech lze licenci poskytnout i bezúplatně (například v případě ochranných známek a patentů). Tato bezúplatnost musí být ve smlouvě uvedena, jinak vzniká poskytovateli právo na odměnu.

Vzor: Mzdový výměr

Mzda může být určena v pracovní smlouvě, může podléhat vnitřnímu mzdovému předpisu nebo může být dána mzdovým výměrem.

Vzor: Nájemní smlouva

Nájemní smlouvou rozumíme smlouvu, kterou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.

Vzor: Pracovní smlouva

Předmětem pracovní smlouvy je založení pracovního poměru, na základě které zaměstnanec vykonává pro svého zaměstnavatele závislou práci za sjednanou odměnu.

Vzor: Příkazní smlouva

Příkazní smlouva se podobá smlouvě o dílo a rozdíl mezi nimi spočíná v tom, že příkazní smlouva není smlouvou o samotném výsledku, jako je tomu u smlouvy o dílo. U příkazní smlouvy se příkazník zavazuje, že vynaloží maximum úsilí k obstarání dané záležitosti pro přikazce.

Vzor: Smlouva o dílo

Nový občanský zákoník odstraňuje dvojkolejnost obchodní a neobchodní smlouvy o dílo. Vychází přitom z dosavadního obchodního zákoníku s přihlédnutím k některým zahraničním legislativám. Stanoví nejprve pravidla pro smlouvy o dílo obecně, pak se věnuje dílům, u kterých se cena stanovuje podle rozpočtu, samostatná ustanovení pak mají také díla, jejichž předmětem je stavba, a díla s nehmotným výsledkem.

Vzor: Smlouva o nájmu movité věci

Podnikatelský pronájem věcí movitých je upraven v § 2316 – 2320 NOZ. Na podnikatelský pronájem věcí movitých se přiměřeně použijí ustanovení o obecném nájmu. Pronajímatel musí být v tomto případě vždy podnikatelem, jehož podnikání spočívá v pronájmu movitých věcí.

Vzor: Smlouva o smlouvě budoucí

Tímto typem smlouvy se minimálně jedna ze stran zavazuje uzavřít budoucí smlouvu po vyzvání v ujednané lhůtě, jejíž obsah alespoň obecně ujednán ve smlouvě o smlouvě budoucí.

Vzor: Smlouva o výpůjčce

 Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc (např. obraz, prsten) a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání. Vypůjčitel má právo vrátit věc předčasně; kdyby však z toho vznikly půjčiteli obtíže, nemůže věc vrátit bez jeho souhlasu. Náklady obvyklého užívání nese výpůjčitel.

Vzor: Smlouva o zápůjčce

NOZ se navrací ke klasickému označení zápůjčka namísto dosavadního užívání pojmu půjčka. S tím souvisí i změna označení smluvních stran na zapůjčitele a vydlužitele, oproti nevhodnému označení stran věřitele a dlužníka.

Vzor: Uznání závazku

Jedná se o jednostranný právní úkon, který uznává peněžitý či nepeněžitý závazek dlužníka a který je adresovaný věřiteli. Jedná se o právo dlužníka, je tedy na něm, zda svého věřitele tímto právním úkonem posílí.

Nejnovější související

Daně a mzdy Dávky a důchody Životní styl

Penze Poradna Právo čtení na 2 minuty

Markéta: Do normálního důchodu budu moci odejít koncem roku 2026. Zvažuji však odchod do předčasného důchodu. Zajímalo by mě, zdali bych mohla být na úřadu práce, když podám v práci výpověď a zdali se mi tento krok vyplatí. Ze zdravotních důvodů aktuálně vidím práci až do normálního důchodového věku jako krajní řešení.

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí