Vzor: Pracovní smlouva

Předmětem pracovní smlouvy je založení pracovního poměru, na základě které zaměstnanec vykonává pro svého zaměstnavatele závislou práci za sjednanou odměnu.

Pracovní smlouva dává vzniknout právnímu vztahu mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnancem. Musí mít písemnou podobu a minimálně dvě vyhotovení, z nichž jedno patří zaměstnanci. Každá pracovní smlouva obsahuje základní náležitosti o druhu práce, o místě výkonu práce a dnu nástupu do práce. Samozřejmostí je identifikace zaměstnavatele.

Důležitými body, které by v pracovní smlouvě neměly chybět, jsou délka dovolené, týdenní pracovní doba, výpovědní doby, mzda (její výše, termín a způsob vyplácení). Pracovní smlouva může obsahovat údaje o zkušební době.

Upozornění: Vzor smlouvy má pouze obecnou podobu, proto je při jeho použití potřeba brát v úvahu individuálnost Vašeho případu. Vzor nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat, proto doporučujeme každý případ konzultovat s advokátem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby Vašeho případu.

Text smlouvy (stejný ve Wordu ke stažení)

Pracovní smlouva

uzavřená dle § 36 zákona č. 262/2006 Sb.,_ zákoník práce, v platném znění

(jméno/název) __________________
IČ __________________
sídlem __________________
společnost zapsaná v __________________
zastoupená __________________
dále jen „zaměstnavatel“ na straně jedné

a

(jméno/název) __________________
nar. __________________
bydlištěm __________________
dále jen „zaměstnanec“ na straně druhé

Smluvní strany se dne 1.6.2016 dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek:

I. Základní ustanovení

 1. Zaměstnavatel přijímá zaměstnance na pracovní pozici: __________________, popis pracovní funkce je přílohou č.1 této dohody.
 2. Místem výkonu práce je __________________.
 3. Dnem nástupu zaměstnance do práce je ________.
 4. Zaměstnanec souhlasí s tím, že může být na dobu nezbytné potřeby zaměstnavatelem vyslán na pracovní cestu.
 5. Pracovní poměr se sjednává na dobu __________________
 6. Pracovní doba se sjednává na ________ hodin týdně a je rovnoměrně rozvržena do celého týdne.
 7. Zaměstnanec souhlasí s tím, že zaměstnavatel může upravit za podmínek stanovených v zákoníku práce pracovní dobu nerovnoměrně.
 8. Výměra dovolené činí 4 týdny v kalendářním roce. Zaměstnanec má nárok na dovolenou ve smyslu přísl. ustanovení zákoníku práce a za podmínek v tomto zákoně stanovených je oprávněn ji čerpat.
 9. Výpovědní doby a skončení pracovního poměru se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce s tím, že výpovědní doba činí 2 měsíce.
 10. Před uzavřením pracovní smlouvy byl zaměstnanec seznámen s právy a povinnostmi, které pro něj z pracovní smlouvy vyplývají, s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má práci konat, a s povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci, která má být předmětem pracovního poměru.
 11. Zkušební doba se sjednává na dobu __________________ měsíců. Během této doby jsou oprávněny obě smluvní strany zrušit pracovní poměr z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu a to písemným oznámením o zrušení pracovního poměru.

II. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem.
 2. Zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.
 3. Zaměstnanec souhlasí, aby zaměstnavatel zpracovával jím poskytnuté osobní údaje pro účely personální činnosti a pro plnění úkolů uložených zákonem a poskytoval tyto údaje orgánům státní správy k tomu oprávněným a to po dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností plynoucích z pracovního poměru.
 4. Zaměstnanec se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu zaměstnání, a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám, zejména personální, mzdové, ekonomické, obchodní, technické záležitosti.

III. Mzda a odměny

 1. Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda dle mzdového výměru, který je přílohu č.2 této dohody, s výplatním termínem nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu.
 2. Mzda bude vyplácena převodem na jeho bankovní účet č.: __________________.

IV. Ostatní ujednání

 1. Zaměstnanec byl seznámen před uzavřením smlouvy s právy a povinnostmi, které pro něho z pracovní smlouvy vyplývají, s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má práce konat. Dále byl zaměstnanec seznámen s potřebnými předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně a zavazuje se je dodržovat.
 2. Zaměstnavatel se zavazuje vytvořit zaměstnanci ve smyslu zákoníku práce podmínky, které umožní řádný výkon pracovních povinností.
 3. Zaměstnanec je povinen neprodleně hlásit zaměstnavateli veškeré změny týkající se jeho osobních údajů, podkladů pro případné srážky ze mzdy apod.
 4. Zaměstnanec je povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku. Hrozí-li škoda je povinen na ni upozornit.
 5. Zaměstnanec se zavazuje, že nebude jednat v rozporu se zájmy zaměstnavatele, že bude podle pokynů zaměstnavatele konat osobně, svědomitě a řádně práce přidělené podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat pracovní kázeň.
 6. Zaměstnanec se dále zavazuje dodržovat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se zaměstnavatele, dále i mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se odběratelů a dodavatelů zaměstnavatele včetně všech informací, které se zaměstnanec při výkonu své práce dozvěděl, respektovat duševní vlastnictví zaměstnavatele a podávat informace pouze v rámci zákonem stanovené povinnosti.
 7. Zaměstnanec se dále zavazuje neodnášet z pracoviště žádné dokumenty a podobně bez předchozího svolení vedení zaměstnavatele. Rovněž nepořizovat žádné kopie materiálů, s výjimkou pro potřebu zaměstnavatele a plnění pracovních úkolů.
 8. Povinnosti uvedené v tomto článku nekončí se skončením pracovního poměru, nýbrž zůstávají v platnosti až do doby, kdy předmětné informace se stanou obecně známými a přestanou mít povahu obchodního tajemství zaměstnavatele. Povinnosti uvedené v tomto článku platí po celou dobu trvání pracovního poměru. Po tuto dobu zaměstnanec nesmí být jakýmkoli způsobem činný ve stejném nebo obdobném oboru jako zaměstnavatel, zejména nesmí jakýmkoli způsobem vyvíjet činnost pro subjekty, které jsou k zaměstnavateli v konkurenčním postavení.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance vyplývající z pracovního poměru se řídí zákoníkem práce, dalšími pracovněprávními předpisy a jinými právními předpisy.
 2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a jedno zaměstnanec.
 3. Tato pracovní smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které se podpisem obou smluvních stran stávají nedílnou součástí této smlouvy.
 4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zaměstnancem i zaměstnavatelem.

V Praze dne __________________

podpis zaměstnance ____________________

razítko a podpis zaměstnavatele ___________________

Nejnovější související

Daně a mzdy Dávky a důchody Životní styl

Penze Poradna Právo čtení na 2 minuty

Markéta: Do normálního důchodu budu moci odejít koncem roku 2026. Zvažuji však odchod do předčasného důchodu. Zajímalo by mě, zdali bych mohla být na úřadu práce, když podám v práci výpověď a zdali se mi tento krok vyplatí. Ze zdravotních důvodů aktuálně vidím práci až do normálního důchodového věku jako krajní řešení.

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí