Vzor: Darovací smlouva

Darovací smlouvou dárce bezplatně přenechává obdarovanému movitou či nemovitou věc a obdarovaný tento dar přijímá. Darovat lze jednak movitosti a nemovitosti, a dále také práva a vše, co má nějakou majetkovou hodnotu.

Na základě darovací smlouvy dochází k bezplatnému převodu vlastnického práva darované věci na obdarovaného, přičemž dárce může darovat všechen svůj majetek a polovinu svého budoucího majetku. V případě věci nemovité je nutné sepsat darovací smlouvu v listninné podobě, která může mít formu notářského zápisu. Písemnou formu smlouvy je potřeba sepsat i tehdy, pokud nedojde k odevzdání věci současně s projevem vůle věc odevzdat.

V některých případech lze dar odvolat, například když obdarovaný projeví hrubý nevděk vůči dárci nebo když dárce nezaviněně upadne do nouze. Odvolání daru je možné do jednoho roku od jeho darování.

Upozornění: Vzor smlouvy má pouze obecnou podobu, proto je při jeho použití potřeba brát v úvahu individuálnost Vašeho případu. Vzor nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat, proto doporučujeme každý případ konzultovat s advokátem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby Vašeho případu.

Text smlouvy (stejný ve Wordu ke stažení)

Darovací smlouva

uzavřená podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

(jméno/název) __________________
IČ __________________
sídlem __________________
společnost zapsaná v __________________
zastoupená __________________
dále jen „dárce“ na straně jedné

a

(jméno/název) __________________
nar. __________________
IČ __________________
sídlem __________________
dále jen „obdarovný“ na straně druhé

II. Vlastnictví

 1. Dárce tímto prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví __________________ (dále jen „Dar“).
 2. Dárce dále prohlašuje, že jeho možnost disponovat s Darem není žádným způsobem omezena.

III. Předmět smlouvy

 1. Dárce tímto daruje Obdarovanému Dar do výlučného vlastnictví Obdarovaného.
 2. Obdarovaný Dar do svého výlučného vlastnictví tímto přijímá.

IV. Další ujednání

 1. Obdarovaný nabývá vlastnické právo k Daru podpisem této smlouvy.
 2. Při podpisu této smlouvy byly Obdarovanému předány doklady a klíčky od Daru, což Obdarovaný podpisem této smlouvy stvrzuje.
 3. Obdarovaný prohlašuje, že je seznámen s technickým stavem Daru, o kterém se sám osobně přesvědčil.
 4. Obdarovaný se zavazuje do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy v souladu s plnou moci, kterou mu Dárce udělil, zaregistrovat Dar na svou osobu v registru motorových vozidel.
 5. Obdarovaný je povinen neprodleně po uzavření této smlouvy sjednat k Daru pojištění z odpovědnosti provozu vozidla.

V. Odvolání a vrácení daru

 1. V případě práva Dárce odvolat Dar a požadovat po Obdarovaném jeho vrácení pro nouzi nebo nevděk se užije úpravy § 2068 až 2075 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
 2. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každý účastník této smlouvy.

V _______________ dne __________

dárce _____________________________

obdarovaný ______________________________

Praktické

Populární na Dům financí