Doměření a promlčení daně z příjmu

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Všichni živnostníci by měli svým daňovým povinnostem věnovat dostatečnou pozornost a řádně si plnit všechny své daňové povinnosti. Daňové nesrovnalosti a opožděné platby jsou sankciovány. Případnou kontrolou může být finančním úřadem vyměřen daňový nedoplatek i zpětně.

Daň z příjmu nelze dle daňového řádu stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí 3 roky. Lhůta pro stanovení daně počíná běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení.

Prodloužení lhůty

Základní lhůta pro stanovení daně se prodlužuje o jeden rok, pokud v posledních 12 měsících před uplynutím dosavadní lhůty pro stanovení daně došlo k některým skutečnostem (např. podání dodatečného daňového tvrzení nebo oznámení výzvy k podání dodatečného daňového tvrzení, pokud tato výzva vede k doměření daně, oznámení rozhodnutí o stanovení daně…). Byla-li před uplynutím lhůty pro stanovení daně zahájena daňová kontrola, podáno řádné daňové tvrzení nebo oznámena výzva k podání řádného daňového tvrzení, běží lhůta pro stanovení daně z novu ode dne, kdy byl tento úkon učiněn.

Praktický příklad 1)

Živnostník pan Modrý podal daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2015 v základní daňové lhůtě do 1. dubna 2016. Daň z příjmu fyzických osob za rok 2015 je tak možné panu Modrému doměřit do 1. dubna 2019.

Praktický příklad 2)

Živnostnici paní Veselé zpracovává daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2015 daňový poradce. Termín pro podání daňového přiznání zpracovávaného daňovým poradcem za rok 2015 je do 1. července 2016. Daň z příjmu fyzických osob za rok 2015 je možné doměřit do 1. července 2019.

Lhůta pro placení daně

Živnostníci by měli řádně platit vypočtené daně, nedoplatky jsou včetně sankcí efektivně vymáhány a promlčecí lhůta je dlouhá. Nedoplatek na dani z příjmu nelze vybrat a vymáhat po uplynutí lhůty pro placení daně, která činí 6 let. Lhůta pro placení daně začne běžet dnem splatnosti daně. Jde-li o nedoplatek z částky daně, k jejíž úhradě byla stanovena náhradní lhůta splatnosti, začne lhůta pro placení běžet náhradním dnem splatnosti daně. Úkonem přerušujícím běh lhůty pro placení daně je zahájení exekučního řízení, zřízení zástavního práva nebo oznámení rozhodnutí o posečkání. Lhůta pro placení daně neběží po dobu vymáhání daně soudem nebo soudním exekutorem, přihlášení daňové pohledávky do insolvenčního řízení nebo do veřejné dražby, odkladu daňové exekuce odložené na návrh, daňové exekuce srážkami ze mzdy nebo dožádání mezinárodní pomoci při vymáhání nedoplatku. Lhůta pro placení daně končí nejpozději uplynutím 20 let od jejího počátku.

Petr Gola

Další články k tématu Promlčení dluhů

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí