Co je běžný účet a jak funguje?

štítek Účty čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Běžný účet je jedním ze základních bankovních produktů. Pro banku jeho zřízení znamená otevření cesty ke klientovi, kterému tak může nabídnout další bankovní produkty. Běžný účet je určen především k uložení dočasně volného obnosu peněz a k uskutečňování bezhotovostních platebních transakcí. Výjimkou však nejsou ani hotovostní operace. Co je potřeba vědět a na co si dát pozor při výběru běžného účtu?

Běžný účet je produkt, který slouží především k provádění platebního styku. Právní úpravu běžných účtů nalezneme v obchodním zákoníku, jehož ustanoveními se řídí všichni účastníci bez ohledu na to, zda jde o právnickou, či fyzickou osobu, a bez ohledu na účel využití. (Běžný účet můžeme využívat pro soukromé, čí podnikatelské účely.)

Vedení běžných účtů dále upravují tzv. Všeobecné obchodní podmínky. Konkrétní úprava podmínek je pak obsažena ve smlouvě o běžném účtu. Právě tato smlouva zakládá vztah mezi bankou a klientem. Podpisem smlouvy se banka zavazuje zřídit běžný účet od sjednaného data, vést ho ve sjednané měně (v tuzemské měně – korunové účty, v zahraniční měně – devizové účty), přijímat vklady a platby a provádět výplaty a platby.

Jaké jsou tedy základní náležitosti smlouvy o běžném účtu?

Označení majitele účtu

Majitel účtu je osoba, která je oprávněna nakládat s daným účtem. Účet může být zřízen i pro více osob. Ty pak získávají stejná práva jako majitel účtu. Při zakládání běžného účtu musí každý klient prokázat svou totožnost.

U právnických osob jsou nejčastěji požadovány výpis z obchodního rejstříku, zakladatelská listina (doklady prokazující právní subjektivitu) a průkaz totožnosti člena statutárního orgánu. Podnikající fyzické osoby jsou povinny předložit výpis ze živnostenského rejstříku (tedy doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti) a průkaz totožnosti. Jak u právnických osob, tak u fyzických osob podnikatelů dále banky vyžadují Osvědčení o registraci u finančního úřadu s přiděleným daňovým identifikačním číslem. Fyzické osoby při zakládání běžného účtu předkládají pouze průkaz totožnosti.

Anonymní běžné účty nelze založit.

  • Určení měny, ve které bude účet veden.
  • Označení osob, které budou oprávněny disponovat s prostředky na účtu.
  • Stanovení úrokové sazby – její výše a období splatnosti.
  • Určení formy, způsobu a periodicity předávání zpráv o stavech a pohybech na účtu.
  • Stanovení výše poplatku za vedení účtu a doplňkové služby a způsob jeho úhrady.
  • Další (např. podmínky využívání elektronického bankovnictví apod.).

Součástí smlouvy o běžném účtu je i tzv. podpisový vzor. S prostředky na účtu mohou disponovat pouze ty osoby, které jsou uvedeny na podpisovém vzoru. Osoby, které na podpisovém vzoru uvedeny nejsou, mohou s účtem nakládat pouze v případě, je-li to sjednáno ve smlouvě a za podmínek uvedených v této smlouvě.

Je-li na podpisovém vzoru uvedeno více osob, pak je způsob dispozice s běžným účtem možno upravit třemi způsoby:

  • Jednotlivý podpis – postačující je podpis jedné osoby.
  • Kolektivní podpis – nutný podpis více oprávněných osob.
  • Společný podpis – nutný podpis všech oprávněných osob.

Smlouvu o běžném účtu můžete ukončit kdykoliv v průběhu jejího trvání a to s okamžitou splatností. K ukončení dojde v den doručení výpovědi bance. Nicméně k ukončení smlouvy může dojít také ze strany banky. Banka může smlouvu vypovědět v písemné podobě. K ukončení dojde ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena.

Šárka Pešková

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí