Poskytnutí daru v roce 2013 a daň z příjmu

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

OSVČ, které během roku 2013 splnily darovací podmínky, si mohou v daňovém přiznání za rok 2013 snížit daňový základ právě o hodnotu daru. Výsledná daňová povinnost je v takovém případě nižší. Jaké podmínky musí být splněny a na co si dát pozor?

Dary patří mezi nezdanitelné položky, které jsou upraveny v § 15 zákona o dani z příjmu. O hodnotu daru je možné snížit daňový základ a daňová povinnost je následně nižší.

Aby dar snižoval daňový základ, tak musí být poskytnut buď obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám, které jsou pořadateli sbírek, právnickým osobám, pokud je dar použit např. na financování vzdělání, kultury, školství, tělovýchovu, zdravotnická zařízení, humanitární… účely.

Dar nesnižuje daňový základ

Za bezúplatné plnění (dar)  se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a který není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně.

Pro OSVČ není poskytnutí daru daňovým výdajem. Hodnota daru tedy nesnižuje daňový základ. Při splnění zákonných podmínek však

Smlouva je nutností

Pro daňové potřeby je samozřejmě dar potřeba prokázat. Darovací smlouva je následně přílohou daňového přiznání, stejně tak doklad o zaplacení. Dar musí být zaplacen v roce, za který se uplatňuje. Všechny daňové aspekty daru je potřeba mít promyšleny dopředu a v písemné formě, aby z daňového hlediska nevznikly nesrovnalosti.

Daňové limity za rok 2013

Hodnota daru musí přesáhnout 1 000 Kč, aby bylo možné si o danou hodnotu snížit daňový základ. Maximálně lze za rok 2013 odečíst 10 % ze základu daně. Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 2 000 Kč.

Pro zdaňovací období roku 2014 se zvyšuje limit pro odpočet darů na 15 % ze základu daně.

Praktický příklad

Živnostník pan Novák daroval v roce 2013 místní škole 14 300 Kč. Pan Novák uplatní v daňovém přiznání za rok 2013 odpočet darů ve výši 14 300 Kč, což pro pana Nováka bude znamenat nižší daňovou povinnost o 2 145 Kč (14 300 Kč × 15 %). Pan Novák má se školou uzavřenu darovací smlouvu a potvrzení o zaplacení daru v hotovosti v kanceláři školy. Písemné dokumenty prokazující dar jsou přílohou daňového přiznání. Na straně číslo 4 daňového přiznání je dokonce pro přílohy k daňovému přiznání kolonka „doklad o poskytnutém daru“, kde je potřeba uvést počet listů příloh.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí