Máte velké plány, ale nedostatek financi? Využijte investičního úvěru

štítek Úvěry a půjčky čtení na 6 minut

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Investiční úvěr je určen pro financování dlouhodobých záměrů. Dlouhodobé investice jsou spjaty s vysokým výdajem na svém počátku. Tento výdaj je postupně kompenzován plynoucími výnosy z investice až do své úhrady. Veškeré další výnosy znamenají váš zisk. Financování prostřednictvím investičního úvěru jednak znamená příležitost, na které můžete tržit jak vy, tak banka, jednak riziko, že investice bude ztrátová. Co je tedy dobré vědět o investičním úvěru a za jakých podmínek jsou banky ochotny jej poskytnout?

Investiční úvěr je poskytován nejčastěji na nákup či renovaci dlouhodobých aktiv. Může se jednat o budovy nebo i strojní zařízení. Jelikož se jedná často o vysoké částky, je splácení úvěru rozvrženo do několika až desítek let. Investiční úvěr je tedy dlouhodobým úvěrem, kterým určitě není vhodné řešit krátkodobé problémy s likviditou způsobené výpadky v cash flow podniku. Pro tuto situaci je naopak vhodné využít kontokorentních a provozních úvěrů.

Nabídka bank

Česká spořitelna

U České spořitelny máte na výběr ze čtyř možných úvěrů:

Firemní úvěr ČS

Firemní úvěr je poskytován v objemu od 50 tis. Kč do 1 mil. Kč. Splátky jsou předem stanoveny dle splátkového plánu a jsou rozvrženy do delšího období, maximálně na šest let. Dostanete-li se do obtížné situace, které znemožní úhradu pravidelných splátek, banka nabízí odklad až o šest měsíců. Dále banka nevyžaduje prokázání využití vyčerpaných prostředků. Úvěr je poskytován oproti zajištění směnkou. Zřízení zástavního práva k nemovitosti není potřeba.

Investiční úvěr 5 PLUS

Investiční úvěr 5 PLUS je určen pro ty, kteří požadují vyšší úvěrový rámec s delší dobou splatnosti. Úvěr je poskytován až do výše 5 mil. Kč. Maximální povolená doba splácení je osm let. Prostředky je možné čerpat jednorázově nebo průběžně. Na klientovi je také ponechána také volba způsobu splácení. Úvěr je možné splácet v pravidelných či nepravidelných splátkách. Splátky je možné odložit až o pět měsíců.

Investiční úvěr

Tento typ úvěru mohou klienti České spořitelny využít jak na nákup strojů, zařízení atd., tak také na vyplacení stávajících úvěrů. Maximální objem úvěru není stanoven. Banka výši úvěru stanovuje na základě finančních výsledků žadatele. Nejdelší doba splatnosti je osm let. Co se týká způsobu splácení, klienti mohou splácet v pravidelných nebo nepravidelných splátkách, ale také mohou úvěr jednorázově doplatit. Požadované zajištění se odvíjí od individuálních podmínek klienta.

V rámci tohoto úvěru banka přichystala speciální nabídku pro zemědělce na nákup zemědělských strojů, svobodná povolání a výrobce energie z obnovitelných zdrojů.

Termínovaný úvěr Profesionál

Investiční úvěr Profesionál je speciálně určen pro členy profesních sdružení a jejich firmám. Za zvýhodněných podmínek mohou úvěr čerpat lékaři (praktičtí lékaři a specialisté), stomatologové, farmaceuti, veterináři, notáři, advokáti, daňoví poradci, auditoři, exekutoři, správci konkurzní podstaty, autorizovaní architekti a patentoví zástupci. Úvěr je poskytován do výše 1 mil. Kč se splatností šest let a je zajištěn směnkou. Posouzení žádosti o úvěr je bankou poskytováno zdarma. Banka nebude zkoumat vaše příjmy při žádosti o úvěr do 500 tis. Kč.

ČSOB

Jste-li klientem ČSOB a potřebujete financovat svůj investiční záměr, můžete volit hned z několika alternativ.

Malý úvěr pro podnikatele

Úvěr je poskytován od 50 tis. Kč do 8 mil. Kč s maximální dobou splatnosti 15 let a je určen především na pořízení a modernizaci movitých věcí a pořízení a jednoduché rekonstrukce nemovitostí. Banka je schopna profinancovat až 80 % celkové investice a to včetně DPH. Pokud jste již investici provedli ze svých vlastních prostředků a nyní peníze potřebujete, můžete využít zpětné financování do 3 měsíců. Prostředky lze čerpat jednorázově nebo postupně, nejdéle však 18 měsíců od podpisu smlouvy. První splátku můžete odložit až o 6 měsíců. Základní podmínkou pro získání úvěru je historie podnikání alespoň 12 měsíců.

Rychlý úvěr na podnikání

Jedná se o úvěr, který je konkrétně určen na pořízení nového vybavení a ostatních podnikatelských potřeb investičního charakteru, dále k financování marketingových a jiných propagačních materiálů a k úhradě nákladů na reklamu. Úvěr je možné čerpat ve výši od 50 tis. Kč do 1,5 mil. Kč. Při úvěru do 150 tis. Kč banka nevyžaduje zajištění. Profinancováno je až 100 % investičního záměru včetně DPH. Úvěr je splácen formou anuitních splátek. Základní podmínkou pro získání úvěru je historie podnikání alespoň 12 měsíců.

Účelový úvěr

V případě Účelového úvěru je pevně stanoveno, na co mohou být prostředky použity. Jedná se o tyto případy:

  • pořízení, oprava nebo modernizace movité věci (stroje nebo zařízení, různé technologie),
  • nákup, výstavba nebo oprava nemovitosti,
  • různé podnikatelské investiční záměry,
  • investiční projekty realizované ve spojení s programem Zelená úsporám, kde navíc umožňujeme ve vybraných případech mimořádnou splátku úvěru až do výše dotace zdarma,
  • investiční záměry plánované realizovat s podporou zdrojů EU

Výše úvěru je stanoveno individuálně s možností splácení až 20 let. Individuálně je nastaven také splátkový kalendář a to na měsíční či čtvrtletní splátky. Úvěr je poskytován v korunách, ale i v jiných měnách. Velkým plusem je možnost odložení první splátky o 12 měsíců.

Jako zajištění je vyžadováno zajištění:

  • nemovitostí (vč. vinkulace pojištění ve prospěch ČSOB),
  • pohledávkami,
  • věcí movitou (po konzultaci s pracovníky ČSOB),
  • ručením třetí osobou,
  • jiným zajištěním po konzultaci s pracovníky ČSOB

Fio banka

Fio banka na svých internetových stránkách uvádí obecné informace k podnikatelským úvěrům. Podnikatele je banka schopna financovat v rozmezí od 3 do 170 mil. Kč se splatností jeden rok až osm let. Banka preferuje zajištění úvěru nemovitostí, nicméně nebrání se i jiným typům záruk, či jejich kombinaci. Za velké plus lze považovat nulové poplatky za vedení úvěrového účtu a nulové sankce za předčasné splacení.

Pro informace ke konkrétnímu typu úvěru banka odkazuje na své úvěrové pracovníky.

GE Money Bank

GE Money Bank sice na svých stránkách uvádí možnost investičního financování, nicméně pro konkrétnější informace se musíte obrátit přímo na banku.

Pro financování investičního záměru lze také využít Express Business úvěr, který jsme si představili v minulé části týdenního tématu věnované provozním úvěrům.

Komerční banka

Komerční banka podnikatelům nabízí jak klasické provozní a investiční úvěry, tak jejich kombinaci. Provozní a provozně investiční úvěry jsme si představili v minulém článku. Nyní se podíváme na konkrétně nabídku investičních úvěrů.

Úvěr na investice v Kč a cizí měně

Úvěr je poskytován podnikatelům i obcím, svazkům obcí, krajům, příspěvkovým organizacím zřízeným obcí nebo krajem, právnickým osobám založeným obcí nebo krajem. Může být nastaven jako krátkodobý, střednědobý či dlouhodobý. Účelem využití prostředků je výhradně pořízení hmotného, popřípadě nehmotného investičního majetku. Účelové použití prostředků je následně ověřováno. V ojedinělých případech mohou být peníze poskytnuty i jako půjčka podnikům ve skupině. Objem úvěr je stanoven individuálně a může být vyčerpán najednou nebo postupně v českých korunách, EUR, USD, CHF či v jejich kombinacích.

U Komerční banky dále můžete využít financování prostřednictvím provozně-investičního úvěru, který je poskytován také jak v českých korunách, tak ve vybraných zahraničních měnách. Prostřednictvím Komerční banka dále můžete získat prostředky od Evropské investiční banky za zvýhodněnou úrokovou sazbu.

Raiffeisenbank

V produktové nabídce Raiffeisenbank nenalezneme čistý investiční úvěr. Banka nabízí pouze tzv. Podnikatelskou rychlou půjčku, která je kombinací provozního a investičního úvěru. Její parametry jsme si představili v minulém díle týdenního tématu.

Volksbank

Volksbank pro své klienty připravila nabídku investičního úvěru, který nabízí variabilní využití prostředků. Načerpané peníze můžete použít na nákup strojního zařízení či nemovitosti, vybavení administrativních prostor, ale také na refinancování úvěrů od jiných bank. Úvěr je poskytován v korunách, EUR nebo USD. Objem úvěru a způsob zajištění se odvozuje od individuálních podmínek klienta.

Šárka Pešková

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP