Jak ukončit pracovní poměr?

štítky Právo Zaměstnání čtení na 4 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Život přináší často situace, kdy není v práci zaměstnanec spokojený a najde si lepší práci. V těchto případech je potřeba pracovní poměr ukončit. Buď dohodou, nebo výpovědí. Stejně tak může být ukončen pracovní poměr ze strany zaměstnavatele. Kdy a za jakých podmínek? Jak dlouhá je výpovědní lhůta?

Pracovní poměr může být ukončen ze strany zaměstnance i zaměstnavatele. Zaměstnanec může podat výpověď z jakéhokoliv důvodu. Naproti tomu zaměstnavatel může podat výpověď pouze z důvodů uvedených v § 52 zákoníku práce. Výpověď podána zaměstnavatelem musí být skutkově vymezena tak, aby ji nebylo možno zaměnit s jiným důvodem. Důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn. Podívejme se na základní možnosti ukončení pracovního poměru z podnětu zaměstnance.

Dohoda je výhodná pro rychlé ukončení

V některých případech mají zaměstnanec i zaměstnavatel zájem na rychlém ukončení pracovního poměru. Řešením je v těchto případech ukončení pracovního poměru dohodou. U dohody nemusí být uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru. U dohody nemusí být dodržena výpovědní lhůta, takže lze pracovní poměr ukončit poměrně rychle.

Dohodnou-li se zaměstnavatele a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem. Zaměstnavatel i zaměstnanec musí obdržet jedno vyhotovní dohody o rozvázání pracovního poměru.

Aby mohl být pracovní poměr ukončen dohodou, tak je potřeba, aby s tímto řešením souhlasily obě strany. Tedy zaměstnavatel i zaměstnanec. Jesliže jedna strana nesouhlasí, tak musí druhá strana podat standardní výpověď.

Praktický příklad

Pan Petr Novák se dohodl se zaměstnavatelem firmou ABC, s. r. o. se sídlem v Praze o ukončení pracovního poměru dohodou.

ABC, s. r. o. se sídlem v Praze, ABC 19

a

Petr Novák, XYZ 39, Praha

uzavírají tuto

Dohodu o rozvázání pracovního poměru

Na základě pracovní smlouvy ze dne 1. 5. 2011 je Petr Novák zaměstnán u firmy ABC, s. r. o. jako obchodní referent. Tento pracovní poměr končí dohodou ke dni 31. května 2012. Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a druhé zaměstnanec.

V Praze dne 21. května 2012

Podpisy:

Za firmu ABC, s. r. o. Petr Novák

Když zaměstnavatel s dohodou nesouhlasí

Jestliže se nemůže zaměstnanec se svým zaměstnavatelem dohodnout na ukončení pracovního poměru dohodou, tak je zapotřebí podat standardní výpověď. Výpověď podaná zaměstnancem musí být písemná a musí být zaměstnavateli doručena. Zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu. Záleží pouze na něm, zdali důvod uvede či nikoliv. Zpravidla v praxi zaměstnanci podávají výpověď bez udání důvodu. Skutečné důvody mohou být sděleny pouze ústně.

  • Podání výpovědi je potřeba dobře zvážit a promyslet. Když zaměstnanec podá zaměstnavateli výpověď, tak ji může odvolat pouze se souhlasem zaměstnavatele. Což je v praxi velmi problematické. Odvolání výpovědi přitom musí být provedeno písemně.
  • V případě podání výpovědi skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba činí 2 měsíce. Výpovědní doba přitom počíná běžen prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne kalendářního měsíce.

Praktický příklad výpovědi

Pan Petr Novák se nedohodl se svým zaměstnavatelem na ukončení pracovního poměru dohodou. Proto bude muset podat standardní výpověď. Pan Novák podá výpověď 22. května 2012. Výpovědní doba tedy počíná běžet 1. června 2012 a končí 31. července 2012. K tomuto datu je ukončen pracovní poměr.

ABC, s. r. o., se sídlem v Praze, ABC 19

Rozvázání pracovního poměru výpovědí

Na základě pracovní smlouvy ze dne 1. 5. 2011 jsem zaměstnán ve vaší společnosti jako obchodní referent. V souladu s ustanovením § 50 zákoníku práce v platném znění dávám tímto výpověď z pracovního poměru. Pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby dvou měsíců, tj. dnem 31. července 2012.

V Praze dne 22. Května 2012

Podpis

Petr Novák

XYZ 39

Praha

Okamžité zrušení pracovního poměru

Při splnění podmínek uvedených v § 56 zákoníku práce může zaměstnanec zrušit pracovní poměr okamžitě. Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Těmito dvěmi důvody jsou:

  • Podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže zaměstnanec dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce.
  • Zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti.

Petr Gola

Další články k tématu Zaměstnanci a paragrafy

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí