Kdo se vedení účetnictví nevyhne?

čtení na 2 minuty

foto: pond5, ilustrační fotografie

OSVČ mají možnost volby, zdali povedou pro stanovení daňových povinností účetnictví, daňovou evidenci nebo uplatní výdaje paušálem. V některých případech je však vedení účetnictví povinné. Kdy?

Právnické osoby na výběr nemají, ty musí vést účetnictví vždy. Povinnost vedení účetnictví je stanovena v zákoně o účetnictví (563/1991 Sb.). Účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. V účetnictví se uplatňuje princip podvojnosti, kdy každá účetní operace vyvolává změnu alespoň na dvou účtech.

V účetnictví se účtuje o výnosech a nákladech (bez ohledu na zaplacení nebo inkasa peněžní částky). Daňová evidence je evidencí o příjmech a výdajích, rozhodující je skutečný příjem nebo výdaj.

Daňová evidence – libovolná forma

Forma daňové evidence není striktně upravena, daňovou evidenci je možné vést v excelovských tabulkách. Dle § 7b zákona o dani z příjmu se daňovou evidencí pro účely daní z příjmů rozumí evidence pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů. Tato evidence obsahuje údaje o

  • příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně
  • majetku a dluzích

Administrativní nároky na daňovou evidenci jsou tedy mnohem nižší než na účetnictví. Mnohdy daňovou evidenci zvládne i OSVČ sám. Již za rok 2013 nemohly OSVČ uplatňující výdaje paušálem uplatnit v daňovém přiznání slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti, proto stoupl počet OSVČ, které vedou daňovou evidenci.

Účetnictví může být i pro OSVČ povinné

Vedení účetnictví je pro většinu OSVČ velmi náročné a většinou je nad jejich síly, drobné OSVČ si však nemusí s vedením účetnictví lámat hlavu a vystačí si s daňovou evidencí nebo stanovením výdajů paušálem. Vést dobrovolně účetnictví je samozřejmě možné. Podívejme se na příklady, kdy se OSVČ, podnikatelé a živnostníci nevyhnou vedení účetnictví:

  • Fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku. Povinně se musí podnikatelé zapisovat do obchodního rejstříků např. z důvodu, že výše příjmů nebo příjmů (snížené o DPH) dosáhla v průměru za dvě období částku 120 mil. Kč nebo když získá živnostenské oprávnění a vykonává se činnost průmyslovým způsobem.
  • Fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 miliónů korun, a to od prvního dne kalendářního roku.
  • Ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního právního předpisu, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení má povinnost vést účetnictví.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí