Případ – bývalý partner má u mě doma stále sídlo své firmy.

štítky Bydlení Právo Stalo se čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

DOTAZ: Dobrý den, na portálu rejstrik.penize.cz jsem zjistila, že můj bývalý partner má stále jako adresu podnikání uvedenou adresu mého domu, ačkoli u mě nebydlí již 4 roky. Co mohu já jako majitel nemovitosti udělat pro to, aby byly chybné údaje vymazány?

MALÉ PENÍZE: Jelikož jde o odborný právnický dotaz, požádali jsme o pomoc advokátku JUDr. Alenu Němcovou, PhD.

Jako první je potřeba zodpovědět si otázku, zda bývalý partner měl na adrese nemovitosti tazatelky přihlášen tzv. trvalý pobyt.

V případě, že je odpověď na tuto otázku kladná, je potřeba nejprve přistoupit ke zrušení trvalého pobytu bývalého přítele na adrese nemovitosti tazatelky. Jako majitelka nemovitosti je tazatelka oprávněna požádat podle § 12 odst. 1) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, o zrušení údaje o místu trvalého pobytu u svého bývalého partnera, a to z důvodů v tomto ustanovení vymezených (mezi nimi zejména pak v písm. c): „zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část“). Tuto žádost tazatelka podá na příslušné ohlašovně, kterou je obecní úřad (resp. úřad městské části či městského obvodu), a to obvykle na předepsaném formuláři a s příslušnými přílohami, kterými zejména doloží své vlastnické právo k nemovitosti a dále zánik užívacího práva k nemovitosti u bývalého partnera (soudním rozhodnutím, čestným prohlášení, atp.). Na základě toho příslušný úřad zahájí řízení, na jehož konci by ohlašovna měla rozhodnout o zrušení údaje o místu trvalého pobytu a tyto údaje následně také změní i v informačním systému.

Na základě rozhodnutí ohlašovny o zrušení údaje o místu trvalého pobytu pak může tazatelka požádat také další příslušné orgány (živnostenský úřad, resp. příslušný rejstříkový soud), aby byl dosažen soulad mezi skutečným stavem a stavem, který tyto orgány evidují jako zapsaný.

V případě podnikání podle živnostenského zákona platí, že podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž má na území České republiky místo podnikání. Podnikatel nemusí prokazovat vlastnické nebo užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž má v České republice umístěno místo podnikání, má-li místo podnikání totožné s bydlištěm, tj. s trvalým pobytem. Proto je nejprve nezbytné vyřešit otázku tzv. zrušení trvalého pobytu a posléze živnostenský úřad informovat, že trvalý pobyt zanikl a podnikatel nemá ani jiné titul, na základě kterého by mohl objekt užívat. Živnostenský úřad by měl přikročit k nápravě stavu.

V případě podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku pak platí, že se u fyzických osob zapisuje místo podnikání nebo, jde-li o fyzickou osobu, která není podnikatelem, její bydliště. Jak je vidět, proto je i v případě podnětu rejstříkovému soudu nutno nejprve vyřešit zrušení trvalého pobytu bývalého přítele. Pak lze přistoupit k podání podnětu rejstříkovému soudu, aby vyzval podnikatele ke zjednání nápravy, co se jeho nesprávně uváděné adresy (bydliště či místa podnikání) týká.

www.malepenize.cz

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí