Kdy je potřeba podat daňové přiznání?

štítky Daně Právo čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Každoročně stoupá počet občanů, kteří si sami podávají daňové přiznání. Daňové přiznání totiž nemusí podávat pouze podnikatelé. Při splnění zákonných podmínek musí daňové přiznání podat i zaměstnanci. Kdy je potřeba podat daňové přiznání? Jak je to v případě zdanění příjmu ze zahraničí?

Občané, kteří měli během roku pouze příjmy ze zaměstnání, daňové přiznání podávat nemusí. Zaměstnavatel za ně provedl roční zúčtování. I zaměstnanci však mohou dobrovolně podat daňové přiznání. V některých případech je však daňové přiznání povinné i pro zaměstnance (např. při pronájmu nemovitosti, příjmu z kapitálového majetku).

Zákonné limity pro podání daňového přiznání

  • Jestliže občan dosáhne během roku 2011 příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu dle zákona o dani z příjmu (ze závislé činnosti § 6, z podnikání § 7, z kapitálového majetku § 8, z pronájmu § 9, ostatní příjmy § 10), vyšší než 15 000 Kč, tak musí podat daňové přiznání.
  • Daňové přiznání jsou však povinny podat i OSVČ, jejichž příjmy nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazují daňovou ztrátu.
  • Za zaměstnance zpracovává zpravidla roční zúčtování jejich zaměstnavatel. Zaměstnanci mohou mít mimo příjmy ze závislé činnosti jiné příjmy do 6 000 Kč a nemají povinnost podávat daňové přiznání.
  • V případě, že se jedná o příležitostou výdělečnou činnost, tak je hranice pro podání daňového přiznání příjem za rok 2011 nad 20 000 Kč. Jedná se o jakoukoliv příležitostou činnost, ke které nepotřebujeme živnostenský list nebo příjem ze zemědělské výroby, pokud nejsme hospodařícím rolníkem či příležitostný pronájem movitých věcí.

Jak je to s příjmy ze zahraničí?

Občané, kteří mají na území Česka bydliště nebo se zde obvykle zdržují, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí z Česka, tak ze zahraničí. Tito občané jsou tedy pro daňové účely daňovými rezidenty. Zde je nutno upozornit, že bydliště může být odlišné od trvalého bydliště, které má občan uvedeno v občanském průkazu.

  • Pro daňové účely je rozhodující pojem bydliště, tedy místo, kde se občan skutečně zdržuje a kde má stálý byt. Při pochybnostech o bydlišti mezi dvěmi státy se posuzuje i rodinný stav, tj. kde má občan manželku či děti. Jestliže nelze u občana jednoznačně říci, kde se trvale zdržuje, protože pobývá dlouhodobě v různých zemích, tak se tento občan považuje za daňového rezidenta státu, kde se zdržuje nejvíce.
  • Občané, kteří se v Česku obvykle zdržují alespoň 183 dní v roce, a to souvisle nebo v několika obdobích, mají tedy povinnost v Česku zdanit příjmy z území Česka i ze zahraničí. Tento postup je obdobný ve většině vysplělých zemí světa.

Praktický příklad

Podnikatel pan Novák provozuje svoji podnikatelskou činnost v Česku. Dále taky podniká a příležitostně je zaměstnaný v Rakousku a Německu. Pan Novák bydlí v Českých Budějovících. Protože má pan Novák bydliště v Česku, tak v daňovém přiznání budou uvedeny jeho příjmy z Česka i z Rakouska a Německa. Pan Novák však nemusí mít obavu, že některé příjmy zdaní dvakrát. Protože má Česko s Německem i Rakouskem uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, tak může pan Novák v daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob zohlednit daň z příjmu zaplacenou v Rakousku a Německu. Zaplacenou daň v Rakousku a Německu bude muset pan Novák doložit potvrzením o zaplacené dani v zahraničí od rakouského a německého finančního úřadu.

Zaplacenou daň v zahraničí je potřeba prokázat

Daňoví rezedenti tedy v daňovém přiznání uvádí příjmy z Česka i zahraničí. Současně však uvedou v daňovém přiznání zaplacenou daň v zahraničí. V současné době má Česko s většinou vyspělých zemí uzavřenou smlouvu o vyloučení dvojího zdanění.

Aby občan neplatil daň ze stejného příjmu dvakrát (jednou v Česku a jednou v zahraničí), sníží se mu v Česku jeho daňová povinnost o daň zaplacenou v zahraničí.

Se zemí, kde byla zaplacena daň z příjmu, však musí mít Česko podepsánu smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

  • Zápočet zaplacené daně lze však použít maximálně do výše vzniklé daňové povinnosti v Česku. Daň zaplacená v zahraničí musí být přitom prokázána potvrzením zahraničního finančního úřadu, v některých případech lze zaplacenou daň prokázat potvrzením plátce příjmů nebo depozitáře o sražení daně.
  • Pro vyloučení dvojího zdanění se používají různé metody, závisí vždy na konkrétní smlouvě s danou zemí.

Petr Gola

Další články k tématu Daňové přiznání 2011

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí