Živnostníci a daňové přiznání

štítek Daně čtení na 3 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Jedním z hlavních příjmů státního rozpočtu jsou daně. Ty musí platit každý bez ohledu na to, zda je v postavení zaměstnance, nebo drobného živnostníka. Zatímco zaměstnanci mohou starosti s podáním daňového přiznání přenechat zaměstnavateli, živnostníci se s těmito starostmi musí popasovat sami. Co je dobré vědět o daňovém přiznání?

Termín pro podání daňového přiznání je stanoven na poslední březnový den. Přiznání je sestaveno buď na základě všech dokladů souvisejících s vykonávanou činností, kdy je vedena tzv. daňová evidence, nebo součtem příjmů. V tomto případě jsou uplatňovány tzv. paušální výdaje, jejichž sazba se aktuálně pohybuje od 30 do 80 procent. Základem daně z příjmů se stává zisk z podnikání.

Pokud máte mimo příjmů z podnikání i další příjmy, pak i ty je nutné v daňovém přiznání uvést. V případě příjmů ze zaměstnání si od zaměstnavatele vyžádejte potvrzení o příjmu za daný rok, za který je daňové přiznání sestavováno. Dalšími příjmy mohou být příjmy z kapitálového majetku, což jsou např. přijaté úroky za zapůjčené peníze, dále příjmy z pronájmu a ostatní příjmy. Do kategorie ostatních příjmů zařadíme kupříkladu příjmy z prodeje soukromého majetku.

Do přiznání se naopak nezahrnují ty příjmy, které jsou příležitostné a jejichž výše nepřesáhla za daný rok výši 20 000 Kč. Dále do daňového přiznání nezapočítávejte příjmy osvobozené od daně, nebo příjmy již jednou zdaněné.

V rámci výpočtu daňové povinnosti můžeme uplatnit odčitatelné položky, slevy na dani, případně dary. Základ daně se snižuje také v situaci, kdy byla v minulých letech vykázána ztráta. Tato ztráta sníží základ daně ze všech příjmů s výjimkou příjmů ze zaměstnání.

Sazba daně z příjmu je pro všechny typy příjmů stanovena na 15%.

Daňové přiznání lze podat na finančním úřadě osobně, nebo poštou. Další možností je on-line podání. Jestliže finančnímu úřadu zašlete všechny potřebné přílohy a připojíte elektronický podpis, nebo disponujete datovou schránkou, pak již nemusíte na finanční úřad doručit přiznání v papírové podobě. Ne všichni však elektronický podpis či datovou schránku mají. V těchto případech musíte vytisknout potvrzení o odeslání, podepsat jej a doručit na daný finanční úřad.

Jestliže není daňové přiznání podáno včas, hrozí opozdilci pokuta. Změny pro letošní rok však tuto pokutu zmírňují a povinnost uhradit pokutu je stanovena pouze pro ty, kteří daňové přiznání nepodají ani dodatečně, a to po výzvě ze strany finančního úřadu. Pokuta je stanovena jako 0,05 procenta z daňové povinnosti za každý den prodlení. Pokud ale hodnota pokuty nepřesáhne 200 Kč, nevznikne povinnost úhrady.

V případě DPH daňové přiznání podáváte a vypočtenou daň platíte vždy do 25.dne po konci zdaňovacího období, kterým je měsíc nebo čtvrtletí. Plátcem DPH se můžete stát tak, že se k dani dobrovolně přihlásíte. Povinnost přihlásit se k této dani vzniká ve chvíli, kdy váš obrat překročí jeden milion korun za dvanáct po sobě jdoucích měsíců. Noví plátci mají měsíční zdaňovací období. O přechod na čtvrtletní mohou požádat vždy do konce října.

Daňové přiznání pro silniční daň je podáváno jednou za rok. Termín pro podání přiznání je stanoven na konec ledna. Se silniční daní jsou spojeny také zálohy na tuto daň, které je potřeba hradit v termínech 15.4., 15.7., 15.10. a 15.12.

Šárka Pešková

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí