Chystané změny ve zdravotnictví

štítek Zdraví čtení na 4 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Zavedení poplatků ve zdravotnictví, které vyvolalo takový rozruch začátkem roku, je pouze jednou z prvních změn, které vláda chystá ve svém dlouhodobějším plánu na transformaci českého zdravotního systému. Období let 2007–2009 bylo nazváno jako období pěti změn, kde si vláda klade za cíl těchto pět věcí: zamezit plýtvání, stanovit rozsah krytí zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění – každý občan bude vědět kdo, kde a kdy mu poskytne zdravotní péči (bez nutnosti úplatku), zřídit specializovaný nezávislý dohled nad zdravotními pojišťovnami, zajistit postavení pacienta jako zákazníka a zajistit kvalitu a bezpečnost zdravotních služeb. Ovšem tyto body mohou mnohým připadat jako pouhé prázdné řeči, podívejme se tedy na celou problematiku o něco konkrétněji.

Jedna ze stěžejních částí tohoto vládního plánu je tzv. 10 problémů současného zdravotnictví a vládní záměr, jak tyto problémy „poléčit“:

Problém 1: Neexistence střechového zákona a na něj navazujících speciálních zákonů, nejednotná a zmatečná terminologie V tomto bodě se vláda chystá navrhnout příslušné zákony (např. Zákon o specifických zdravotních službách, Zákon o tkáních a buňkách, Transplantační zákon a další) a definovat přesnou terminologii, která následně má být použita i ve všech budoucích zákonech a vyhláškách týkající se zdravotnictví

Problém 2: Nadměrná administrativa vyplývající z legislativy Dnešní stav: změní-li se právní forma poskytovatele, následuje nové registrační řízení s nutností doložit všechny podklady k jako vydání nového oprávnění Jak si to představuje vláda: poskytovatel bude dokládat jen to, co se skutečně změní

Problém 3: Nerovnost mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními Dnešní stav: státní poskytovatel zdravotních služeb nemusí mít registraci (oprávnění k poskytování zdravotních služeb) narudlí od nestálých poskytovatelů a také nejsou stanoveny požadavky na minimální personální a přístrojové vybavení pro poskytování jednotlivých druhů zdravotních služeb, tyto požadavky jsou zcela na správním uvážení krajských úřadů, což zcela jednoznačně ukazuje na nerovné podmínky Jak si to představuje vláda: všichni poskytovatelé budou muset mít registraci a budou stanoveny jednotné požadavky na minimální přístrojové a personální vybavení pro poskytování jednotlivých druhů zdravotních služeb a tyto požadavky budou stejné pro všechny; po splnění všech těchto požadavků bude žadateli vydána registrace

Problém 4: Nemožnost „převzetí praxe“ bez složité administrativy Dnešní stav: chce-li poskytovatel přerušit praxi a nemá-li po celou dobu zajištěn zástup,musí požádat o zrušení registrace se všemi důsledky a také pokud zemře fyzická osoba (poskytovatel) musí „přebírající“ poskytovatel žádat o novou registraci a před uzavřením smlouvy s pojišťovnou projít výběrovým řízením, což v důsledku znamená přerušení poskytování služby na dobu minimálně 2 měsíců Jak si to představuje vláda: poskytovatel může přerušit až na 1 rok, jedinou povinností je zajistit přístup ke zdravotnické dokumentaci svých pacientů a také osoba, která splňuje podmínky zákona, může pokračovat v poskytování zdravotních služeb, oznámí-li to krajskému úřadu. Následně musí doložit jen doklady týkající se její osoby.

Problém 5: Nejasné povinnosti provozovatelů zdravotních zařízení Dnešní stav: nevymahatelnost povinností a chybějí některé povinnosti, které mají význam pro pacienta Jak si to představuje vláda: bude provedena revize povinností, s tím že zůstanou ty, které mají pozitivní dopad na pacienta; také bude zajištěna vymahatelnost těchto povinností a přibudou tyto nové povinnosti: např. povinnost zástupu v době nepřítomnosti, povinnost uveřejnit ordinační dobu a povinnost zveřejnit výsledky šetření stížnosti

Problém 6: Nejasná práva pacientů a jejich obtížná vymahatelnost Dnešní stav: Práva pacientů, pokud jsou vůbec stanovena, jsou obtížně vymahatelná a také tu panuje nízké povědomí veřejnosti o právech pacientů Jak si to představuje vláda: Práva pacienta budou posílena v souladu s požadavky EU, poskytovatel zdravotního zařízení bude postihnutelný, nebude-li respektovat práva pacientů a také se plánuje zavedení nových práv, jako třeba právo na názor jiného odborníka, právo dítěte na hospitalizaci společně s rodičem a jiné

Problém 7: Malý důraz na kvalitu a bezpečnost zdravotních služeb Dnešní stav: legislativní problémy akreditačních komisařů při provádění akreditace; nulové povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb ve vazbě na bezpečnost služeb; minimální informovanost pacientů o bezpečnosti zdravotních služeb Jak si to představuje vláda: MZ udělí oprávnění právnickým osobám, které budou provádět certifikaci poskytovatelů zdravotních služeb, práva těchto právnických osob při provádění certifikace; všichni poskytovatelé lůžkových služeb budou mít zákonem stanovenou povinnost zpracovat minimum vnitřních předpisů závazných pro zaměstnance upravujících postup nejrizikovějších činností

Problém 8: Nedokonalý systém řešení stížností pacientů Dnešní stav: Neexistuje vícestupňový systém řešení stížností; neexistuje časové omezení pro ukončení šetření a jasná pravidla; neexistuje veřejně dostupná informace pro veřejnost o dostupném počtu podaných stížností na konkrétního poskytovatele; obecná úprava smírčího jednání smírčího jednání není zcela vyhovující pro zdravotnictví, a proto není využívána Jak si to představuje vláda: Jasně stanovený postup šetření stížností s možností pacienta při nesouhlasu s výsledkem šetření obrátit se na další orgán, zavedení pevných lhůt pro všechny; povinnost poskytovatele zaslat pošty stížností včetně výsledku jednou ročně Kontrolnímu úřadu a ten tyto údaje spolu s vlastními údaji zveřejní; také se počítá s úpravou smírčího jednání s vymezením specifik pro zdravotnictví a posílení tohoto aktu

Problém 9: Dlouhodobě neřešený problém prohlídky zemřelého mimo zdravotnické zařízení Dnešní stav: problémy s prohlídkou zemřelého mimo zdravotní zařízení dané neexistující zákonnou úpravou a financováním Jak si to představuje vláda: na úrovni každého kraje bude rejstřík poskytovatelů této služby, financováni části nehrazené ze zdravotního pojištění ze státního rozpočtu

Problém 10: Nízká informovanost veřejnosti o poskytovatelích zdravotních služeb

Jakub Šenovský

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí