Rozvodem se dluhy nevyřeší

štítky Právo Úvěry a půjčky čtení na 3 minuty

foto: pond5.com, ilustrační fotografie

Někteří manželé se chtějí rozvést, protože dluhy jednoho z manželů jim přerostly přes hlavu. V těchto případech není rozvod řešením. Naopak. Finanční problémy se ještě zvýší. Exekucí totiž může být postiženo společné jmění manželů.

Hospodařit a společně hospodařit musí manželé společně. Rodinnou kasu mají mít oba pod kontrolou. Dluhy jednoho z nich jsou totiž i dluhem toho druhého. Za závazky vzniklé za dobu manželství totiž ze zákona odpovídají oba manželé. Rozvodem se manželé dluhu nezbaví. Při finančních problémech způsobené druhým manželem, je tedy nutné se rozvést včas. Když se totiž nemohou věřitelé domoci svých pohledávek po skutečném dlužníkovi, tak to mohou požadovat po manželce (manželovi).

Proč není rozvod při dluzích řešením?

Dluhy druhého z manželů znamenají problémy pro celou rodinu. Za závazky vzniklé za dobu manželství odpovídají ze zákona totiž oba manželé. Rozvod rovněž není řešením, protože při vypořádání společného jmění manželů se rozdělí mezi manžele i dluhy. Rozvod tak v praxi finanční situaci ještě zhoršuje. Dlužníci totiž vždy budou požadovat úhradu svých pohledávek, když budou manželé žít ve dvou domácnostech, tak je problém dostát rodinným závazkům. Dluhy jednoho z manželů mohou být uspokojeny ze společného majetku. Exekutor však nemůže zabavit osobní majetek druhého manžela, majetek dětí a ostatních osob. Důkazní břemeno je však na skutečných vlastnících. Vydokladovat veškeré náležitosti a vykorespondovat se soudem a exekutorem není jednoduché a zabere hodně času a stresu.

Rodinou kasu je potřeba spravovat společně

Že nevíte o dluzích manžela? Nevadí, exekuci společného majetku to vůbec nebrání. Případnou exekucí ze strany věřitelů manžela může být postiženo společné jmění manželů, které dle § 143 občaného zákoníku tvoří majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležící do výlučného vlastnictví tohoto manžela, jakož i věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů. Oba manželé společně totiž odpovídají za závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich. Finance jsou pro rodinnou pohodu důležité. Rodinnou kasu by měli manželé vždy spravovat společně. V manželství zkrátka platí: „dlužím = dlužíme“.

Co je to rodinný společný bankrot?

Jestliže jsou dluhy manžela nebo manželky příliš vysoké a není naděje je splatit, tak je řešením osobní rodinný bankrot. Nepomůže ani rozvod ani konkurz, který by znamenal „živoření“ po zbytek života. Rodinný osobní bankrot je pro manžele naděje, že opět nastane doba, kdy budou bez dluhů a budou moci svobodně „dýchat“. Oddlužení formou osobního bankrotu podléhá přísné kontrole a musí být povoleno soudem. Ne všechny návrhy na osobní bankrot jsou schváleny. Oba manželé podají na soud návrh na oddlužení. Oba návrhy se projednají v jednom řízení a manželé budou splácet závazky společně z příjmů obou manželů. Po dobu 5 let tak budou manželé žít na životním minimu. Když během procesu oddlužení splní manželé řádně a včas všechny povinnosti stanovené insolvenčním správcem, tak budou následně soudem osvobozeni od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Úspěšné oddlužení tak přinese manželům nový start do života.

Petr Gola

Další články k tématu Finance a rozvod

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí