Promlčení desetkrát jinak

štítek Právo čtení na 5 minut

foto: Dominika Zíková, Dům financí

Každému z nás se může v životě stát, že zapomene zaplatit například pokutu za „jízdu na černo“ nebo špatné parkování. OSVČ se mohou opozdit s platbou sociálního nebo zdravotního pojištění. Především veřejné instituce nás ale často na naši povinnost včas neupozorní a po několika letech potom chtějí nejenom úhradu dlužné částky, ale i vysoké penále či pokutu. V Česku existuje celá řada promlčecích lhůt. Jaké jsou hlavní z nich a pro jaké pohledávky platí?

Promlčecích lhůt je v české legislativě několik, promlčují se všechna práva majetková s výjimkou práva vlastnického. Maximální délka promlčecí lhůty bývá 10 let.

Promlčení neznamená zánik práva

Institut promlčení hraje klíčovou roli zejména při vymáhání pohledávky soudní cestou. Jestliže totiž dojde k promlčení závazku a dlužník písemně namítne jeho promlčení, není dlužník již povinen tento dluh uhradit. Promlčené právo ze zákona tedy nezaniká, ale při vznešení námitky promlčení se ho nejde domáhat soudní cestou. Promlčenou pohledávku však může dlužník sám dobrovolně uhradit a nebude se jednat o plnění bez právního důvodu. Úhrada bude v souladu se zákonem. Dovolá-li se však dlužník promlčení, nelze promlčené právo přiznat. Institut promlčení nutí věřitele včas řešit své pohledávky soudní cestou. Při uzavření jakékoliv smlouvy či finančního plnění je vhodné na promlčení pamatovat. Soudně se můžeme prakticky domáhat pouze nepromlčené pohledávky. Naděje, že dlužník nenamítne promlčení, je minimální.

Kdy se promlčecí doba staví?

Promlčecí doba se ze zákona staví například v případě, že věřitel uplatnil v promlčecí době právo u soudu, právo bylo pravomocně přiznáno a u soudu byl navržen návrh na výkon rozhodnutí (např. srážkami ze mzdy, prodejem movitých či nemovitých věcí, přikázáním z účtu…). Promlčecí doba, která uběhla před překážkou a po jejím skončení se sčítá.

Občanský zákoník – promlčecí lhůta je tříletá

Dle občanského zákoníku je základní promlčecí lhůta tříletá. Promlčecí lhůta běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. Občanský zákoník upravuje například: kupní smlouvu, smlouvu o dílo, nájemní smlouvu nebo smlouvu o půjčce. Smlouvy upravené občanským zákoníkem se tedy řídí tříletou promlčecí lhůtou. I v občanském zákoníku však existují výjimky: u náhrady škody a bezdůvodného obohacení je promlčecí lhůta dvouletá.

Soudní rozhodnutí – desetiletá promlčecí lhůta

Maximální desetiletá délka promlčecí lhůty je u soudních rozhodnutí.

Příklad

Půjčili jsme sousedovi na základě smlouvy o půjčce 30 tisíc korun. Soused se zavázal splatit danou částku do konce roku 2009. Neučil tak. Na soud se tak musíme obrátit do konce roku 2012. Soud následně vydá platební rozkaz, kde zaváže souseda k úhradě. Jestliže tak soused na základě platebního rozkazu dobrovolně neučiní ve stanoveném termínu, tak máme deset let na to, abychom od něj získali peníze formou exekuce. Naši pohledávku (platební rozkaz) předáme k vymáhání exekutorskému úřadu. I když tedy začne pracovat až za 8 let, dostaneme peníze formou exekuce ze mzdy zpátky.

Dalším případem, kdy je promlčecí lhůta desetiletá, je když dlužník uzná písemně svůj závazek co do důvodu a výše. Především v případech, kdy půjčíme známému určitý finanční obnos a on v době jeho splatnosti nemá peníze, aby vám je vrátil zpět, je alespoň částečným řešením, když svůj dluh uzná co do důvodu a výše. V tomto případě máme dalších deset let na to domoci se našeho práva soudní cestou. Desetiletá lhůta platí samozřejmě i pro úroky.

Obchodní zákoník – promlčecí lhůta je čtyřletá

Dle obchodního zákoníku je promlčecí lhůta čtyřletá. Obchodní zákoník upravuje například: kupní smlouvu, smlouvu o dílo, smlouvu o úvěru, smlouvu mandátní, licenční smlouvu. Jestliže se tedy uzavírá například kupní smlouva, je vždy dobré vědět, zda se řídí občanským či obchodním zákoníkem. Opět existují výjimky (např. náhrada škody na dopravovaných věcech nebo škoda vzniklá z opožděné zásilky se promlčují už za jeden rok).

Zdravotní pojištění – promlčecí lhůta je pětiletá

V praxi se již mnohokrát stalo, že zdravotní pojišťovna předepsala živnostníkovi nebo osobě bez zdanitelných příjmů pojistné na veřejné zdravotní pojištění, které již bylo promlčené. Ze zákona je promlčecí lhůta u zdravotního pojištění pětiletá. Promlčecí lhůta však běží zvlášť pro předepsání pojistného a zvlášť pro vymáhání pojistného.

  • Právo předepsat dlužné pojistné na veřejné zdravotní pojištění se promlčuje za pět let ode dne splatnosti. Pokud je proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, potom plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl. Dlužné pojistné se předepisuje platebními výměry nebo výkazy nedoplatků.
  • Právo vymáhat pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platí samozřejmě i pro penále) se promlčuje ve lhůtě pěti let od právní moci platebního výměru, jímž bylo toto dlužné pojistné vyměřeno. Promlčecí lhůta se však samozřejmě staví po dobu řízení u soudu.

Příklad

V praxi to znamená, že nám může zdravotní pojišťovna předepsat dlužné pojistné z roku 2006 klidně až v letošním roce, kdy nám pošle platební výměr. Jestliže na něj nebudeme reagovat, tak nabude právní moci a vykonatelnosti. Poté běží nová pětiletá promlčecí lhůta. Vymáhání soudní cestou může zdravotní pojišťovna klidně začít třeba až v roce 2014.

Sociální pojištění – promlčecí lhůta je desetiletá

U sociálního pojištění je situace stejná jako u zdravotního pojištění, ale promlčecí lhůta je desetiletá.

Nezaplacená pokuta – promlčecí lhůta je šestiletá

Když jako řidič obdržíme pokutu (poštovní poukázku), kterou na místě nezaplatíme, má příslušný úřad ze zákona 6 let pro vymáhání této pokuty soudní cestou. Pro vymáhání pokuty totiž platí ustanovení zákona o správě daní a poplatků. Právo vybrat a vymáhat daňový nedoplatek se promlčuje po šesti letech po roce, ve kterém se stal tento nedoplatek splatným. Toto ustanovení však platí pro vymáhání. Lhůta pro vyměření daně se u jednotlivých daní liší (např. podat daňové přiznání za rok 2009 v roce 2010, znamená to, že finanční úřad nemůže daň z příjmu fyzických osob vyměřit či dodatečně vyměřit po 2013). Uvedený dopravní přestupek nelze ze zákona projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok.

Shrnutí

Jak jsme si ukázali, je dobré u každého našeho závazku nebo pohledávky vědět, kdy dojde k promlčení. Abychom případně jako dlužník neplatili částky, které jsou již promlčené, nebo jako věřitel včas podnikli kroky k vymožení naší pohledávky.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí