Promlčené dluhy se neplatí

štítek Právo čtení na 3 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Firmě, podnikateli nebo rodině se může stát, že jsou vyzváni k úhradě již promlčeného dluhu. Na tento postup má sice věřitel právo, ale stačí namítnout promlčení a dlužná částka se nemusí platit. Všichni občané by si měli hlídat promlčecí lhůty, aby neplatitili více než musejí.

Dlužníci totiž nemusí promlčenou částku platit, stačí věřiteli pouze oznámit, že daný dluh nebudeme již hradit, protože je promlčený. Při případném soudním vymáhání promlčené částky stačí písemně včas namítnout promlčení a věřitel má smůlu. Dlužnou částku nemusí dlužník (oprávněný či neoprávněný) vůbec platit. U všech dluhů je potřeba hlídat promlčecí lhůty, protože se liší.

Chyby jsou i neumýslné

Podnikatelům, živnostníkům nebo menším firmám se v praktickém životě může snadno stát, že neúmyslně zaplatí méně na dani z příjmu, sociálním nebo zdravotním pojištění. Chyba z důvodů špatných podkladů, nepozornosti se nedá nikdy vyloučit. Zkrátka chyba se může stát vždycky. Uvedený nedostatek mohou následně objevit kontrolní pracovníci např. zdravotní pojišťovny až po několika letech, kdy již uplynula zákonná promlčecí lhůta. V tomto případě je na vedení společnosti nebo přímo OSVČ, aby bylo namítnuto promlčení dluhu. Stačí tedy namítnout promlčení a nemusí se nic platit. Bohužel pořád existují firmy a OSVČ, které této své zákonné možnosti nevyužívají.

Různé promlčecí lhůty

Zákonných promlčecích lhůt je celá řada. Liší se promlčecí lhůta dle občanského zákoníku, obchodního zákoníku, u povinného pojistného nebo u daně. Navíc běží u daní, sociální a zdravotního pojištění zvlášť lhůta pro předepsání dluhu a zvlášť pro vymáhání dluhu. Jednoznačně tedy platí, že je dobré se seznámit se všemi promlčecími lhůtami. Především OSVČ mnohdy neznají důkladně svá práva a jsou nuceni k úhradě již promlčeného dluhu, přestože dlužná částka vznikla nedopatřením.

 

Jak postupovat jako věřitelé?

Promlčecí lhůty musíme však znát i jako věřitelé, abychom včas zahájili kontrolu a vymáhání. Jestliže jsme jako věřitelé neschopni se s naším dlužníkem dohodnout na úhradě dluhu a nechceme ještě přistoupit k soudnímu vymáhání, je dobrým řešením písemné uznání našeho dlužníka, že uznává dluh co do důvodu a výše. V tomto případě je totiž ze zákona promlčecí lhůta desetiletá, máme tak jistotu, že nedojde k promlčení. Uznání dluhu musí vždy proběhnout písemně, jinak je neplatné.

Dle § 110 občanského zákoníku platí, že bylo-li právo dlužníkem písemně uznáno co do důvodu i výše, promlčuje se za deset let ode dne, kdy k uznání došlo, byla-li však v uznání uvedena lhůta k plnění, běží promlčecí doba od uplynutí této lhůty (což bude případ v našem praktickém příkladu).

Praktický příklad

Pan Novotný půjčil panu Novákovi 50 tisíc Kč. Pan Novotný chce mít jistotu, že nedojde k promlčení dluhu a v případě problémů bude dlužnou částku moci snadno vymáhat soudní cestou. V tomto případě je ideálním řešením uznání dluhu dle § 558 občanského zákoníku. Při uznání dluhu co do důvodu a výše je totiž promlčecí lhůta desetiletá. Uznání dluhu je tedy ideálním řešením pro věřitele.

Vzor uznání dluhu

Uznání dluhu

(dle § 558 občanského zákoníku)

Uznávám svůj dluh z důvodu půjčky ve výši 50 tisíc Kč co do důvodu a výše u pana Novotného. Prohlašuji, že dlužnou částku 50 tisíc Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) uhradím panu Novotnému (nar. 10. 10. 1972, bytem: ABC 10, Praha) do 31. 12. 2014. Do uvedeného termínu zaplatím panu Novotnému i úroky v souhrnné částce 5 000 Kč. Celkem tedy uhradím do konce roku 2014 částku 55 000 Kč.

V Praze dne 7. 9. 2012

Jan Novák

nar. 5. 5. 1972

ABC 20

Praha

Znejme svá práva

Vždy je tedy dobré u každého našeho závazku a pohledávky vědět, kdy dochází k promlčení. Abychom jako dlužník neplatili částky, které již promlčené jsou nebo jako věřitel včas podnikli kroky k vymožení naší pohledávky.

Petr Gola

Další články k tématu Promlčecí lhůty

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí