Povinné pojistné – 10letá promlčecí lhůta

štítky Daně Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Dominika Zíková, Dům financí

Velmi dlouhé jsou promlčecí lhůty u veřejného zdravotního pojištění a sociálního pojištění. U povinného pojistné běží zvlášť desetiletá lhůta pro vyměření pojistného i vymáhání. Co to znamená?

V praxi dochází k situaci, že v rámci kontroly ze strany OSSZ nebo zdravotních pojišťoven je OSVČ nebo firmě vyčísleno dlužné pojistné a penále za několik let zpětně. Přesto mají na tento krok uvedené instituce nárok. Ze zákona je u veřejného zdravotního pojištění i sociálního pojištění promlčecí lhůta totiž desetiletá. Promlčecí lhůta navíc běží zvlášť pro předepsání pojistného a zvlášť pro vymáhání pojistného. Před letošním rokem byla ještě u zdravotního pojištění promlčecí lhůta pětiletá, od ledna 2012 však došlo k jejímu prodloužení na deset let jako u sociálního pojištění.

Zákonná úprava

Promlčecí lhůta u zdravotního pojištění je upravena v § 16 zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (č. 592/1992 Sb.), u sociálního pojištění je upravena v § 18 zákona o pojistném na sociální zabezpečení (č. 589/1992 Sb.). V obou případech se pojistné promlčuje za 10 let ode dne splatnosti. Jestliže je navíc proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, tak plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl.

  • V praxi je tak dochází k promlčení pojistného velmi výjimečně. Na to je potřeba pamatovat při plnění zákonných podmínek vůči OSSZ a zdravotním pojišťovnám.
  • Navíc je potřeba pamatovat, že jakmile zdravotní pojišťovny nebo OSSZ dlužné pojistné (včetně penále) vyčíslí, tak běží nová desetiletá lhůta pro vymáhání dlužných částek. Právo vymáhat pojistné se totiž promlčuje ve lhůtě 10 let od právní moci platibního výměru, jímž bylo vyměřeno. A opět se promlčecí doba staví u soudu.

Platit v roce 2020 dluh za rok 2005? Bez problémů

Desetiletá lhůta pro předepsání a vymáhání pojistného znamená, že v praxi může běžně docházet k situaci, kdy uvedené instituce v letošním roce předepíšou OSVČ nebo firmě dlužné pojistné za rok 2005 a tento dluh začnou soudní cestou vymáhat až v roce 2020. Vyhnout se platbě pojistného je tedy téměř nemožné. Všechny OSVČ a firmy by měly tedy věnovat agende povinného pojistného patřičnou pozornost.

Kontroly budou delší

Prodloužení promlčecí lhůty u zdravotního pojištění na deset let znamená, že OSVČ i firmy musí při kontrole ze strany zdravotních pojišťoven počítat s důkladnějšími kontrolami. Žádná kontrola není příjemná, často zvyšuje stres, protože je nutné se věnovat kontrole i běžné agendě. Při kontrole je samozřejmě největší pozornost věnována období, kdy lze daň nebo pojistné bezproblémů doměřit. Období, u kterého by mohl plátce namítnout promlčení, se již zpravidla tak důkladně nekontrolují nebo se někdy nekontrolují vůbec.

Každé prodloužení lhůty pro doměření nebo promlčecí lhůty tak vede k větší náročnosti pro všechny OSVČ a firmy. Všechny doklady a skutečnosti bude zapotřebí déle schovávat, kontroly budou moci být delší. Případné několikaleté nechtěné opomenutí se může díky penále pěkně prodražit.

Petr Gola

Další články k tématu Promlčecí lhůty

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP