Důchodové ochranné lhůty

štítky Penze Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Při výpočtu státních důchodů hraje velmi důležitou roli získaná doba pojištění i vyloučená doba pojištění. Obě můžeme svým způsobem chápat jako ochranné doby.

Žadatelé o starobní důchod v roce 2020 museli získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let, jinak jim nemůže být starobní důchod přiznán. Do doby pojištění se přitom započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění. Získaná doba pojištění dále ovlivňuje spolu s rozhodnými příjmy i výši státního důchodu. Čím vyšší doba pojištění v celých ukončených letech, tím vyšší měsíční státní důchod.

Náhradní doby pojištění

Mezi náhradní doby pojištění pro důchodové účely se hodnotí např. evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek a také doba trvání pracovní neschopnosti v ochranné lhůtě po skončení výdělečné činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění. Při výpočtu starobního důchodu se získaná doba pojištění počítá v celých ukončených letech. Náhradní doby pojištění významným způsobem ovlivňují podmínky pro přiznání starobního důchodu a následně jeho výši. Vždyť většina žadatelů o starobní důchod získává započtením náhradních dob pojištění několik roků do doby pojištění navíc.

Co jsou vyloučené doby pojištění?

Z rozhodných příjmů, ze kterých bylo v produktivním věku odvedeno sociální pojištění, se při výpočtu starobního důchodu vypočítá osobní vyměřovací základ neboli průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě. Vyloučené doby pojištění slouží k tomu, aby v obdobích, kdy nemá žadatel o starobní důchod žádný rozhodný příjem (např. i z právě z důvodu nemoci) nedošlo k rozmělnění osobního vyměřovacího základu a následně nebyl státní důchod nižší.

Praktický příklad

Pan Milan má součet vyměřovacích základů za roky 1986 až 2019 ve výši 13260360 Kč, jeho osobní vyměřovací základ (průměrná měsíční mzda v současné hodnotě) bez započtené vyloučené doby v celkovém rozsahu 100 dní je tedy při výpočtu starobního důchodu v roce 2020 ve výši 32480 Kč. Při hodnocení 100 dní jako vyloučené doby pojištění je však jeho osobní vyměřovací základ 32744 Kč.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP