Lhůty pro pobírání dávek v zaměstnání

štítky Pojištění Sociální dávky Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Při splnění zákonných podmínek mají zaměstnanci nárok na nemocenské dávky nebo náhradu mzdy. Nemocenské dávky ani náhrada mzdy však nejsou pobírány neomezenou dobu. Jak dlouho lze jednotlivé dávky pobírat?

Během nemoci nejsou zaměstnanci bez finančního zabezpečení. Během prvních 14 dní náleží zaměstnanci v pracovní neschopnosti náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel, ale až od 4. dne. Od 15. dne pracovní neschopnosti náleží nemocenská.

Podpůrčí doba u nemocenské

Nemocenskou je možné vyplácet nejdéle 380 kalendářních dní ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Po uplynutí této základní doby se nemocenské vyplácí na základě žádosti pojištěnce po dobu stanovenou v rozhodnutí orgánu nemocenského pojištění podle vyjádření lékaře orgánu nemocenského pojištění, jestliže lze očekávat, že pojištěnec v krátké době, nejdéle však v době 350 kalendářních dní od uplynutí podpůrčí doby nabude pracovní schopnost. Při dlouhodobé pracovní neschopnosti je nutné si požádat o invalidní důchod.

Invalidní důchod a práce

Zejména u invalidních důchodců prvního a druhého stupně se předpokládá, že budou pracovat. Lze tedy současně pobírat invalidní důchod a mzdu ze zaměstnání. Zpravidla není invalidní důchod přiznáván trvale a dochází k přezkoušení zdravotního stavu. Termín je individuální a odvíjí se od aktuálního zdravotního stavu. O stupni invalidity rozhoduje výlučně posudkový lékař místně příslušné OSSZ.

Mateřská

Peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská) se vyplácí zaměstnankyni po dobu 28 týdnů nebo 37 týdnů v případě narození více dětí. Mateřská se poskytuje od 6. až 8. týdne před očekávaným porodem. Na mateřské může být i otec dítěte, jestliže je uzavřena dohoda mezi otcem a matkou dítěte, že bude o dítě pečovat otec. V uzavřené písemné dohodě musí být uvedeno, od kterého dne otec o dítě bude pečovat. Uzavřená dohoda se musí doručit na místně příslušnou OSSZ. Nejdříve může otec matku dítěte na mateřské vystřídat od začátku 7. týdne po porodu. Dle zákona o nemocenském pojištění může otec pobírat nemocenskou 22 týdnů.

Ošetřovné

Podpůrčí doba u ošetřovného činí nejvíce 9 kalendářních dní nebo 16 kalendářních dní, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku. Za osamělého zaměstnance se pro účely výplaty ošetřovného považuje zejména zaměstnanec svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s družkou (druhem) nebo v registrovaném partnerství.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí