Na promlčení zdravotního pojištění zapomeňte

štítky Pojištění Právo přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Placení zdravotního pojištění je povinné, pouze za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát. Osoby samostatně výdělečně činné, osoby bez zdanitelných příjmů i zaměstnavatelé s dluhy na zdravotním pojištění by rozhodně neměli spoléhat na promlčení svých závazků. Promlčecí lhůta je totiž dlouhá pro předepsání i vymáhání.

Všichni zaměstnavatelé a samoplátci musí zdravotní pojištění platit řádně a včas na účty příslušných zdravotních pojišťoven. V případě opožděných nebo neúplných plateb je nutné počítat s předepsáním penále. Dlužné pojistné a dlužné penále přitom všechny zdravotní pojišťovny působící na trhu velmi pečlivě vymáhají.

Prominout či snížit lze jenom penále

Dlužné pojistné přitom musí být vždy uhrazeno. Penále může být v případě úhrady veškerého dlužného pojistného částečně nebo v plném rozsahu prominuto, podmínkou je včasné podání písemné žádosti o prominutí, postup zdravotní pojišťovny následně závisí na konkrétní situaci dlužníka.

Promlčecí lhůta je desetiletá

Dlužníci na zdravotním pojištění rozhodně nemohou spoléhat na promlčení. Dle § 16 zákona č. 592/1992 Sb. je totiž promlčecí lhůta desetiletá, takže zdravotní pojišťovny mají dostatek času vymoci úhradu dlužného pojistného a penále. Desetiletá lhůta navíc běží zvlášť pro předepsání a zvlášť pro vymáhání pojistného.

  • Právo předepsat dlužné pojistné se promlčuje za 10 let ode dne splatnosti a právo vymáhat pojistné se promlčuje ve lhůtě 10 let od právní moci platebního výměru, jímž bylo vyměřeno. Navíc je nutné pamatovat na to, že promlčecí doba neběží po dobu řízení u soudu.

Změna zdravotní pojišťovny není řešením

Osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů, tedy samoplátci pojistného, kteří musí platit zdravotní pojištění měsíčně, a to vždy do 8. dne následujícího měsíce, případnou změnou zdravotní pojišťovny před dluhy neutečou. Samoplátci s dluhy na veřejném zdravotním pojištění by měli včas komunikovat se svojí zdravotní pojišťovnou a hledat řešení, např. formou úhrady dluhu ve splátkách formou splátkového kalendáře.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí