Věřitelé si promlčecí lhůty hlídají

štítky Právo Úvěry a půjčky čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Všichni věřitelé věnují svým pohledávkám vysokou pozornost a hlídají si uplynutí promlčecí lhůty. V případě, že dojde k uplynutí promlčecí lhůty a dlužník promlčení namítne, tak nemusí již dlužnou částku uhradit. Zodpovědní věřitelé tak v praxi přistupují k vymáhání pohledávek velmi rychle po jejich splatnosti.

Samotné promlčení neznamená zánik práva, ale v případě podání námitky promlčení se již věřitel nedomůže svého práva soudní cestou. Institut promlčení nutí věřitele řešit své pohledávky včas. Při uzavírání smlouvy či řešení finančního plnění je vhodné vždy na institut promlčení pamatovat, neboť naděje, že dlužník případně nevznese námitku promlčení, je minimální. Dobrovolná úhrada závazku po uplynutí promlčecí lhůty ze strany dlužníka je samozřejmě možná, v praxi však výjimečná.

Příklady promlčecích lhůt dle občanského zákoníku

V běžném životě se můžeme setkat s vícero promlčecími lhůtami, nejvíce jich je uvedeno v občanském zákoníku. Podívejme se na vybrané promlčecí lhůty mimo základní tříletou promlčecí lhůtu stanovenou v § 629 občanského zákoníku.

  • Bylo-li právo zapsáno do veřejného seznamu, tak se promlčí za deset let ode dne, kdy mohlo být vykonáno poprvé.
  • U životního pojištění se právo na pojistné plnění promlčí za deset let.
  • Právo na bezdůvodné obohacení se promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy k bezdůvodnému obohacení došlo.
  • Právo přiznané rozhodnutím orgánu veřejné moci se promlčí za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno.
  • Přešla-li povinnost na dědice, skončí promlčecí lhůta nejdříve uplynutím šesti měsíců ode dne, kdy bylo dědici nabytí dědictví potvrzeno.

Prekluze × promlčení

Zatímco samotné promlčení neznamená zánik práva a pořád je šance, že dlužník promlčení nenamítne nebo uhradí platbu dobrovolně, tak v případě prekleze tomu tak není. Dle § 654 občanského zákoníku platí, že nebylo-li právo vykonáno ve stanovené lhůtě, zanikne jen ve výslovně stanovených případech stanovených zákonem, přičemž k zániku práva v takových případech soud přihlédne, i když to dlužník nenamítne.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí