Podnikatelé a promlčení povinného pojistného

štítky Pojištění Právo čtení na 3 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Sociální pojištění a zdravotní pojištění je pro všechny podnikatele a živnostníky povinnou daní. V případě zaměstnávání zaměstnanců je nutné povinné pojistné platit i za zaměstnance. Nesrovnalosti ohledně placení pojistného jsou sankciovány, přičemž promlčecí lhůty jsou velmi dlouhé.

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je nutné vždy platit sociální a zdravotní pojištění. OSVČ vedoucí daňovou evidenci nebo uplatňující výdaje ročním výdajovým paušálem musí platit vždy alespoň minimální sociální a zdravotní pojištění. OSVČ účastny v měsíčním daňovém paušálním režimu platí povinné sociální a zdravotní pojištění v jedné pravidelné měsíční platbě.

Pojistné placené za zaměstnance

V praxi bývají zaměstnavatelem i osoby samostatně výdělečně činné. Zaměstnavatelé přitom odvádí za zaměstnance 9 % na zdravotním pojištění a 24,8 % na sociálním pojištění. Povinné pojistné je navíc sráženo i zaměstnanci (4,5 % na zdravotním pojištění a 7,1 % na sociálním pojištění). Za výpočet a odvod sociálního a zdravotního pojištění na účty příslušných institucí je přitom zodpovědný zaměstnavatel. Zaměstnanci si sami povinné pojistné neplatí.

Plnění zákonných povinností

Všechny OSVČ musí sociální pojištění a zdravotní pojištění platit řádně a včas. Pokud OSVČ zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, tak samozřejmě i pojistné placené za zaměstnance. Opožděné platby nebo platby v nižší částce jsou důvodem pro předepsání penále. Okresní správy sociálního zabezpečení i příslušné zdravotní pojišťovny si přitom veškeré své pohledávky pečlivě hlídají a důsledně vymáhají. Naděje na promlčení nějakého závazku jsou skutečně minimální.

Finanční problémy a neplacení pojistného

Podnikatelé a živnostníci ve finančních problémech často jako první začínají neplatit právě sociální a zdravotní pojištění. V těchto případech je však nutné počítat s prodražením celkové následné úhrady o vyměřené penále. Spoléhat se na nějaké opomenutí ve vyměření dlužného pojistného a penále rozhodně není rozumné, neboť pověřené instituce mají na předepsaní dluhu formou platebního výměru dlouhou dobu.

Promlčecí lhůta u sociálního pojištění

U sociálního pojištění je promlčecí lhůta desetiletá a běží přitom zvlášť pro vyměření dluhu a zvlášť pro jeho následné vymáhání, neboť dle § 18 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti č. 589/1992 Sb. v platném znění platí, že:

  • Právo předepsat dlužné pojistné se promlčuje za 10 let ode den splatnosti. Byl-li přitom proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, plyne nová promlčí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl.
  • Právo vymáhat pojistné se promlčuje za 10 let od právní moci platebního výměru, jímž bylo vyměřeno, přičemž promlčecí doba neběží u soudu a po dobu provádění exekuce na peněžitá plnění exekučním správním orgánem.

Promlčení u zdravotního pojištění

Rovněž u zdravotního pojištění je promlčecí lhůta desetiletá a běží zvlášť pro předepsání pojistného a zvlášť pro vymáhání pojistného. U zdravotního pojištění je promlčecí lhůta upravena v § 16 zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění č. 592/1992 Sb. v platném znění. Dle výše uvedeného paragrafu platí, že:

  • Právo předepsat dlužné pojistné se promlčuje za 10 let ode den splatnosti. Byl-li proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl.
  • Právo vymáhat pojistné se promlčuje ve lhůtě 10 let od právní moci platebního výměru, jímž bylo vyměřeno. Promlčecí doba neběží po dobu řízení u soudu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí