Vzor: Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce (DPP) je vhodnou institucionalizací brigády či krátkodobého pracovního poměru. Na jedné straně smluvním partnerům nabízí výhody, ovšem za cenu jasně daných omezení, která není možné překročit – v takovém případě je nutné uzavřít například dohodu o pracovní činnosti nebo rovnou klasický zaměstnanecký poměr  (třeba i na půl úvazku).

Rozsah práce DPP nesmí překročit 300 hodin v kalendářním roce. Do tohoto rozsahu se také započítává doba práce konaná zaměstnancem u zaměstnavatele na základě jiné DPP. U DPP není zkušební lhůta, proto může být DPP ukončena kdykoliv a bez udání důvodu. Z DPP se neodvádí sociální a zdravotní pojištění v případě, že měsíční příjem nepřekročí 10000 Kč. V případě překročení podléhá příjem odvodům. Pokud má zaměstnanec uzavřeno více DPP, jeho příjmy se sčítají.

DPP musí být sjednaná písemně, a to ve dvou vyhotoveních. V dokumentu musí být uveden druh práce (neboli pracovní úkol), sjednaná odměna, rozsah práce a doba, v níž má být úkol proveden.

Upozornění: Vzor smlouvy má pouze obecnou podobu, proto je při jeho použití potřeba brát v úvahu individuálnost Vašeho případu. Vzor nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat, proto doporučujeme každý případ konzultovat s advokátem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby Vašeho případu.

Text smlouvy (stejný ve Wordu ke stažení)

Dohoda o provedení práce

Společnost ________
se sídlem ________
IČ ________
Zapsaná v ________
(dále jen “ zaměstnavatel“)

a

Jméno ________
Datum narození ________
Místo narození ________
Adresa bydliště ________
(dále jen “ zaměstnanec“)

uzavírají podle ustanovení § 75 a násl. zákoníku práce tuto

dohodu o provedení práce:

  1. Zaměstnanec se zavazuje, že v době od ________ do ________ provede pro zaměstnavatele ________ práce (dále jen Rozsah práce), na který se dohoda o provedení práce uzavírá, je v maximálním rozsahu 300 hodin v kalendářním roce.
  2. Za vykonanou práci bude zaměstnanci poskytnuta odměna ve výši ________ Kč za měsíc.
  3. Odměna je splatná nejpozději 5. den v měsíci za předchozí kalendářní měsíc bankovním převodem na číslo účtu ________
  4. Zaměstnanec bude vykonávat práci osobně, svědomitě a hospodárně podle sjednaných podmínek a v souladu s předpisy vztahujícími se na výkon práce, zejména v souladu s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Celková doba rozsahu práce odpovídá odbornému odhadu doby rozsahu práce.
  5. Zaměstnanec získává přístup do svého firemního emailu ________ kam budou zasílány pokyny k pracovním úkolům a interní materiály s tím související jako např. databáze spolupracovníků, seznamy klientů, seznamy kontaktů a další interní dokumenty. Tyto dokumenty nesmí bez předchozího písemného souhlasu předat třetím osobám. V opačném případě odpovídá zaměstnanec za náhradu škody, která byla způsobena zaměstnavateli v plné výši.
  6. Zaměstnavatel vytvoří zaměstnanci přiměřené pracovní podmínky zajišťující řádný a bezpečný výkon práce, seznámí jej při uzavření smlouvy s předpisy vztahujícími se na výkon jeho práce, zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  7. Ostatní práva a povinnosti vyplývající z této dohody se řídí ustanoveními zákoníku práce. Nebude-li pracovní úkol proveden ve sjednané době podle bodu 1., je zaměstnavatel oprávněn od dohody odstoupit.
  8. Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnavatel a jedno zaměstnanec.

Přílohy: Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO, Potvrzení o studiu

V ________ dne ________

zaměstnanec ________

zaměstnavatel ________

Nejnovější související

Daně a mzdy

Právo Zaměstnání přečtete do minuty

Zatímco zaměstnanec může dát výpověď kdykoliv, tak zaměstnavatel pouze z důvodů uvedených v zákoníku práce a zaměstnancům v ochranné lhůtě dát výpověď nemůže (až na výjimky).

Daně a mzdy Dávky a důchody

Penze Právo přečtete do minuty

V důchodových nárocích hrají velmi důležitou roli náhradní doby pojištění a vyloučené doby pojištění, přičemž obě můžeme považovat za „ochranná období“, která brání snížení starobního důchodu. Co je dobré vědět o náhradních a vyloučených dobách pojištění?

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí