Vzor: Licenční smlouva

Na základě licenční smlouvy poskytuje majitel duševního vlastnictví (poskytovatel) oprávnění k výkonu tohoto práva nabyvateli, který se za toto poskytnutí zavazuje uhradit poskytovateli odměnu. Tato odměna může mít i nepeněžitou formu, poté se jedná o takzvaný barterový obchod. V určitých případech lze licenci poskytnout i bezúplatně (například v případě ochranných známek a patentů). Tato bezúplatnost musí být ve smlouvě uvedena, jinak vzniká poskytovateli právo na odměnu.

Licence umožňuje užívat právo duševního vlastnictví vícero uživateli, a to nezávisle na sobě. Rozsah licence lze sjednat neomezeně či omezeně, kdy je omezen časem, místem či množstevně.

Licenční smlouva nemusí být sjednána písemně s výjimkou případů, které specifikuje NOZ.

Tato vzorová licenční smlouva uděluje výhradní licenci k užívání logotypů (např. při předání hotového díla externím grafikem atp.).

Upozornění: Vzor smlouvy má pouze obecnou podobu, proto je při jeho použití potřeba brát v úvahu individuálnost Vašeho případu. Vzor nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat, proto doporučujeme každý případ konzultovat s advokátem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby Vašeho případu.

Text smlouvy (stejný ve Wordu ke stažení)

Licenční smlouva

(jméno/název) ________
IČ ________
sídlem ________
společnost zapsaná v ________
zastoupená ________
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

(jméno/název) ________
nar. ________
IČ ________
sídlem ________
dále jen „dodavatel“ na straně druhé

se dohodli na následujícím:

I. Předmět smlouvy

Smluvní strany shodně konstatují, že dodavatel před podpisem této smlouvy zhotovil pro objednatele na základě jeho jednotlivých dílčích objednávek logotypy objednatele (dále jen „díla“), zejména pak ty, které jsouuvedeny v příloze č. 1. Předmětem této dohody je potvrzení licenčních podmínek využití děl a související ujednání stran.

II. Licence

 1. Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že dodavatel udělil objednateli výhradní licenci k užívání veškerých děl, která pro objednatele za dobu trvání obchodní spolupráce mezi objednatelem a dodavatelem pro objednatele zhotovil, v následujícím rozsahu:
  • licence je udělována bez jakéhokoli omezení časového, teritoriálního či množstevního užití děl;
  • licence je udělována pro všechny způsoby užití děl dle uvážení objednatele, včetně jejich úprav, spojení s jinými díly do souborných děl či jakýchkoli jiných změn;
  • dodavatel není oprávněn od licenční smlouvy odstoupit v případě, že licence nebude ze strany objednatele využívána;
  • objednatel je oprávněn udělovat podlicence třetím osobám dle vlastního uvážení;
  • dodavatel se po dobu trvání licence zdrží užívání děl způsoby, ke kterým udělil licenci objednateli dle výše uvedeného.
 2. Smluvní strany shodně konstatují, že veškerá práva dodavatele související se zhotovením děl, zejména pak úhrada ceny děl zhotoviteli, byla vypořádána před podpisem této smlouvy.
 3. Smluvní strany dále shodně konstatují, že odměna za licenci dle čl. 2.2 výše je součástí ceny děl a byla dodavateli v plném rozsahu zaplacena před podpisem této smlouvy, přičemž dodavatel nemá v souvislosti s poskytnutím této licence právo požadovat po objednateli jakákoli další plnění, a to ani ve vztahu k době předcházející podpisu této smlouvy.
 4. Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o jakýchkoli důvěrných informacích a skutečnostech týkajících se objednatele či jeho podnikatelské činnosti, které se v průběhu trvání obchodní spolupráce s objednatelem dozvěděl, nezveřejňovat takové informace či skutečnosti a neumožnit k nim přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Za důvěrné jsou považovány zejména skutečnosti tvořící obchodní tajemství objednatele. V případě pochybností se informace týkající se objednatele považují za důvěrné. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000, – Kč za každé porušení. Právo objednatele na náhradu škody převyšující smluvní pokutu tím není dotčeno.

III. Závěrečná ustanvení

 1. Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 2. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V _________ dne _______________

objednatel ________

dodavatel ________

Příloha č. 1: Logotypy objednatele

Praktické

Populární na Dům financí