Vzor: Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je upravena v § 76 zákoníku práce a lze jí považovat za jakousi pracovní smlouvu na zkrácený úvazek. Lze jí uzavřít výlučně písemně, kdy obě strany obdrží jednu kopii dohody. Roční rozsah hodin není v tomto případě na rozdíl od dohody o provedení práce nijak omezen, týdenní rozsah však nesmí v průměru překračovat 20 hodin, a to maximálně za dobu 52 týdnů.

Dohoda o pracovní činnosti může být uzavřena i v případě překročení ročního rozsahu práce (300 hodin). Ná základě DPČ nesmí zaměstnanec odpracovat týdně více než 20 hodin, obecně nesmí být překročena polovina stanovené týdenní pracovní doby.

Dohoda o pracovní činnosti se vystavuje ve dvou vyhotoveních, z níž jedno patří zaměstnanci. V dokumentu musí být uvedeny sjednané práce a rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Pokud nebyl sjednán způsob zrušení DPČ, je možné ji zrušit dohodou obou stran ke sjednanému dni. Jednostranně může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpoveď doručena druhému účastníkovi.

Upozornění: Vzor smlouvy má pouze obecnou podobu, proto je při jeho použití potřeba brát v úvahu individuálnost Vašeho případu. Vzor nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat, proto doporučujeme každý případ konzultovat s advokátem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby Vašeho případu.

Text smlouvy (stejný ve Wordu ke stažení)

Dohoda o pracovní činnosti (§ 76 ZP)

Zaměstnavatel: ________
IČ: ________
Se sídlem: ________
Zastoupený: ________

dále jen jako „zaměstnavatel“ na straně jedné

a

Zaměstnanec: ________
Narozen: ________
Bytem: ________

dále jen jako „zaměstnanec“ na straně druhé

uzavírají podle § 76 zákoníku práce tuto
dohodu o pracovní činnosti

I.

Touto dohodou se zaměstnavatel dohodl se zaměstnancem na výkonu práce spočívající v: ________ (popis činnosti)

Zaměstnanec bude vykonávat činnost v rozsahu ________ hodin denně, a to v těchto dnech v týdnu: ________ (Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin. Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.)

II.

Tato dohoda se uzavírá na dobu od ________ do ________

Místem výkonu práce je: ________

III.

Zaměstnanec se zavazuje, že bude práce sjednané touto dohodou vykonávat osobně.

Zaměstnanec prohlašuje, že byl před podpisem této Dohody seznámen s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zaměstnavatel vytvoří zaměstnanci přiměřené pracovní podmínky, zajišťující řádný a bezpečný výkon práce a poskytne mu pro výkon sjednaných prací tyto pomůcky a prostředky: ________ (PC, uniforma, nářadí apod.)

IV.

Za sjednanou práci se zaměstnavatel zavazuje poskytovat zaměstnanci odměnu ve výši ________ Kč/hod / popř. měsíčně (odměna musí být ve výši minimální mzdy podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb.). Odměna bude zaměstnanci vyplácena pravidelně k … dni v měsíci na účet zaměstnance č.ú. ________ vedeném u  ________

V.

Další ujednání smluvních stran (Vyžaduje-li to zákon, jiné nařízení, nebo to vyžaduje povaha sjednané práce, pak se zaměstnanec před nástupem do zaměstnání podrobí vstupní lékařské prohlídce.)

VI.

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je možné zrušit dohodou smluvních stran ke sjednanému dni.

Jednostranně může být tato smlouva zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

Ostatní práva a povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele vyplývající z této dohody upravují příslušná ustanovení zákoníku práce.

Tato Dohoda byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nich každá ze stran obdrží po jednom.

V ________ dne ________

Zaměstnavatel ________

Zaměstnanec ________

Nejnovější související

Daně a mzdy

Právo Zaměstnání přečtete do minuty

Zatímco zaměstnanec může dát výpověď kdykoliv, tak zaměstnavatel pouze z důvodů uvedených v zákoníku práce a zaměstnancům v ochranné lhůtě dát výpověď nemůže (až na výjimky).

Daně a mzdy Dávky a důchody

Penze Právo přečtete do minuty

V důchodových nárocích hrají velmi důležitou roli náhradní doby pojištění a vyloučené doby pojištění, přičemž obě můžeme považovat za „ochranná období“, která brání snížení starobního důchodu. Co je dobré vědět o náhradních a vyloučených dobách pojištění?

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí