Vzor: Kupní smlouva – automobil

Základním předpokladem pro to, aby obě smluvní strany, tj. jak kupující, tak prodávající, předešly co největšímu množství problémů, je sjednat si písemnou kupní smlouvu, ve které budou jednotlivé práva a povinnosti srozumitelně a jasně popsány.

Při vyhotovování kupní smlouvy je důležitá podrobná identifikace obou stran uvedeném co nejvíce identifikačních a kontaktních údajů. Důležitá je také pečlivá identifikace předmětu převodu, a to údaji o vozidlu a podrobným popisem stavu prodávaného vozidla včetně upozornění na případné vady. V kupní smlouvě musí být jasně uvedena výše kupní ceny a způsob jejího uhrazení a dohoda, kdy kupující nabývá vlastnického práva k vozidlu.

Upozornění: Vzor smlouvy má pouze obecnou podobu, proto je při jeho použití potřeba brát v úvahu individuálnost Vašeho případu. Vzor nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat, proto doporučujeme každý případ konzultovat s advokátem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby Vašeho případu.

Text smlouvy (stejný ve Wordu ke stažení)

Kupní smlouva – automobil

Jméno a příjmení/firma ________
Bytem/se sídlem ________
Rodné číslo/IČ ________
dále jen „prodávající“ na straně jedné

a

Jméno a příjmení/firma ________
Bytem/se sídlem ________
Rodné číslo/IČ ________
dále jen „kupující“ na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu:

I.

Prodávající tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem motorového vozidla uvedeného v čl. II této smlouvy a že na předmětu koupě neváznou práva třetích osob ani jiná omezení.

II.

Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného motorového vozidla:
Tovární značka ________ a model ________
Identifikační číslo vozidla (VIN) ________
Barva vozidla ________
Rok výroby ________, RZ: ________
Číslo velkého technického průkazu ________
Počet ujetých kilometrů ________
Počet klíčů ________
Stav vozidla při prodeji (zde se doporučuje zejména pro prodávajícího vypsat všechny zejména mechanické závady) ________
Příslušenství motorového vozidla (náhradní kola, tažné zařízení apod.) ________

Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává kupujícímu výše uvedený osobní automobil společně s jeho příslušenstvím a kupující tento automobil za dohodnutou kupní cenu kupuje do svého výlučného vlastnictví, a to za dohodnutou kupní cenu ve výši ________Kč (slovy: ________ korun českých).

Kupní cenu kupující zaplatil v hotovosti (event. převodem na bankovní účet prodávajícího č.: ________/ ________) do ________ dnů od podpisu této smlouvy.

K zaplacení kupní ceny podle této smlouvy dochází dnem, kdy je příslušná částka připsána na účet prodávajícího.

III.

Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skryté vady prodávaného automobilu, na které by kupujícího neupozornil.

Kupující prohlašuje, že se řádně seznámil se stavem prodávaného motorového vozidla, zejména se všemi případnými závadami popsanými v čl. II této smlouvy a v tomto stavu jej nabývá do svého vlastnictví.

IV.

Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci.

Prodávající se zavazuje provést odhlášení předmětného vozidla na kupujícího z evidence motorových vozidel, a to nejpozději do ________ pracovních dnů od podpisu této smlouvy a předat kupujícímu doklady od vozidla (technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla), které z důvodu provedení změn v evidenci vozidel nemohl předat při podpisu smlouvy.

Event. Prodávající vystavil při podpisu této smlouvy kupujícímu plnou moc, která opravňuje kupujícího provést změny vlastnictví v evidenci vozidel.

Pro případ úhrady kupní ceny převodem na účet se doporučuje výhrada vlastnictví: Prodávající si sjednává výhradu vlastnického práva k předmětu koupě. Smluvní strany se dohodly, že předmět koupě zůstává až do úplného zaplacení celé kupní ceny uvedené v čl. II ve vlastnictví prodávajícího. Kupující se musí zdržet jakékoliv dispozice s vozidlem, která by mohla ohrozit výhradu vlastnictví prodávajícího.

Zaplacením kupní ceny uvedené v čl. II této smlouvy, přechází na kupujícího vlastnické právo prodávaného motorového vozidla.

U starších vozidel, jejichž skutečný technický stav je velmi obtížně zjistitelný kvůli nejasnému počtu najetých km apod. se pro prodávajícího může doporučit alternativní ustanovení podle § 1916 NOZ: Kupující výslovně prohlašuje, že se vzdává svých práv z vad zboží.

V.

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

V ________ dne ________

Prodávající ________
Kupující ________

Nejnovější související

Daně a mzdy

Právo Zaměstnání přečtete do minuty

Zatímco zaměstnanec může dát výpověď kdykoliv, tak zaměstnavatel pouze z důvodů uvedených v zákoníku práce a zaměstnancům v ochranné lhůtě dát výpověď nemůže (až na výjimky).

Daně a mzdy Dávky a důchody

Penze Právo přečtete do minuty

V důchodových nárocích hrají velmi důležitou roli náhradní doby pojištění a vyloučené doby pojištění, přičemž obě můžeme považovat za „ochranná období“, která brání snížení starobního důchodu. Co je dobré vědět o náhradních a vyloučených dobách pojištění?

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí