Vzor: Mzdový výměr

Mzda může být určena v pracovní smlouvě, může podléhat vnitřnímu mzdovému předpisu nebo může být dána mzdovým výměrem.

V případě mzdy zakotvené v pracovní smlouvě není zaměstnavatel oprávněn měnit její výši, takže se zaměstnanec nemusí obávat jejího ponížení. Pokud se ale zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou na ujednání mzdového výměru, disponuje zaměstnavatel právem hýbat s výší mzdy i bez souhlasu zaměstnance.

Podpis zaměstnance na mzdovém výměru znamená, že byl dotyčný s touto skutečností řádně seznámen, nikoli že s výši mzdy souhlasí. Zaměstnavatel má povinnost seznámit zaměstnance se mzdovým výměrem nejpozději v den účinnosti.

Upozornění: Vzor smlouvy má pouze obecnou podobu, proto je při jeho použití potřeba brát v úvahu individuálnost Vašeho případu. Vzor nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat, proto doporučujeme každý případ konzultovat s advokátem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby Vašeho případu.

Text smlouvy (stejný ve Wordu ke stažení)

Zaměstnavatel: ________
OR, vedený ________, oddíl ________, vložka ________

Mzdový výměr

Jméno a příjmení: ________

Pracovní zařazení: ________

na základě Vašeho pracovního zařazení a v souladu se Zákoníkem práce č.262/2006 Sb. stanovuji Vaši mzdu následovně:

  • měsíční fixní mzda v Kč: ________ Kč

Mzda je stanovena za předpokladu splnění všech úkolů souvisejících s Vaším pracovním zařazením a úkolů stanovených Vaším nadřízeným.

Tento výměr nabývá platnosti dnem ________ a je nedílnou součástí pracovní smlouvy.

V Praze dne ________

Zaměstnanec ________

Zaměstnavatel ________

Praktické

Populární na Dům financí