Vzor: Smlouva o dílo

Nový občanský zákoník odstraňuje dvojkolejnost obchodní a neobchodní smlouvy o dílo. Vychází přitom z dosavadního obchodního zákoníku s přihlédnutím k některým zahraničním legislativám. Stanoví nejprve pravidla pro smlouvy o dílo obecně, pak se věnuje dílům, u kterých se cena stanovuje podle rozpočtu, samostatná ustanovení pak mají také díla, jejichž předmětem je stavba, a díla s nehmotným výsledkem.

Dílo se považuje za dokončené, pokud je způsobilé sloužit ke svému účelu. Pokud objednatel převezme dílo bez výhrad, jeho práva ze zjevných vad díla se mu promlčují a soud mu je nepřizná, pokud to zhotovitel připomene. Dílo je možné přebírat po částech. Pokud si objednatel nepřevezme věc bez zbytečného odkladu, upozorní zhotovitel objednatele, že má v úmyslu věc prodat a stanoví mu lhůtu k jejímu dodatečnému převzetí, která nesmí být kratší než jeden měsíc. Po jejím uplynutí může zhotovitel věc prodat na účet objednatele.

Pokud je dílo stavbou, tedy její zhotovení, oprava nebo úprava, má právo objednatel žádat po zhotoviteli vyúčtování dosavadního postupu prací a vynaložených nákladů, pokud se cena vztahovala ke skutečnému rozsahu. Na určitém stupni provádění díla může objednatel dílo zkontrolovat, pokud si to obě strany dohodnou ve smlouvě. Pokud zhotovitel zjistí, že se na místě provádění vyskytují skryté překážky znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, bez zbytečného odkladu to oznámí objenateli a navrhne změnu díla. V případě nedohodnutí na změně díla v přiměřené lhůtě, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má potom nárok na zaplacení části díla, kterou provedl do doby objevení překážky.

Upozornění: Vzor smlouvy má pouze obecnou podobu, proto je při jeho použití potřeba brát v úvahu individuálnost Vašeho případu. Vzor nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat, proto doporučujeme každý případ konzultovat s advokátem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby Vašeho případu.

Text smlouvy (stejný ve Wordu ke stažení)

Smlouva o dílo

jméno, příjmení/název: ________
datum narození/IČ: ________
bydliště/sídlo: ________
(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

a

jméno, příjmení/název: ________
datum narození/IČ: ________
bydliště/sídlo: ________
(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

I. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: ________ (popis díla, případně odkaz na přílohu ve které bude dílo definováno; dále jen „Dílo") a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

II. Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši ________,- Kč (slovy ________ ) + DPH a bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú. ________ vedený u ________ při předání a převzetí Díla.

III. Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do ________.

Objednatel předal při podpisu smlouvy následující věci určené k provedení díla: ________.

Objednatel předal zhotoviteli následující podklady (specifikace/technickou dokumentaci, popřípadě určité věci) ________.

IV. Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši ________ za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši ________ % za každých započatých 7 dní prodlení.

V. Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu ________ od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI. Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V ________ dne ________

Objednatel ________

Zhotovitel ________

Nejnovější související

Daně a mzdy

Právo Zaměstnání přečtete do minuty

Zatímco zaměstnanec může dát výpověď kdykoliv, tak zaměstnavatel pouze z důvodů uvedených v zákoníku práce a zaměstnancům v ochranné lhůtě dát výpověď nemůže (až na výjimky).

Daně a mzdy Dávky a důchody

Penze Právo přečtete do minuty

V důchodových nárocích hrají velmi důležitou roli náhradní doby pojištění a vyloučené doby pojištění, přičemž obě můžeme považovat za „ochranná období“, která brání snížení starobního důchodu. Co je dobré vědět o náhradních a vyloučených dobách pojištění?

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí