Vzor: Dohoda o mlčenlivosti

Pokud se zaměstnanci dostávají do styku s klíčovými informacemi či podnikovými daty, které jsou pro business velmi důležité, využívají zaměstnavatelé často dohody o mlčenlivosti.

Tato dohoda zamezuje vyzrazení obchodního tajemtví či váženého know how. Při sepisování dohody je důležité utajované informace co nejlépe specifikovat, protože v případě přílišného zoběcnění není dohoda právně vymahatelná. Přespílišná konkrétnost také není vhodná, malé zobecnění předchází opomenutí určitých položek.

Každá dohoda o mlčenlivosti má jasně stanovenou dobu účinnosti. Důležitou součástí dohody je ujednání smluvní pokuty v případě porušení dohody.

Upozornění: Vzor smlouvy má pouze obecnou podobu, proto je při jeho použití potřeba brát v úvahu individuálnost Vašeho případu. Vzor nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat, proto doporučujeme každý případ konzultovat s advokátem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby Vašeho případu.

Text smlouvy (stejný ve Wordu ke stažení)

Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití

kterou uzavřely dle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění níže uvedeného dne

(jméno/název) __________________
IČ __________________
sídlem __________________
společnost zapsaná v __________________
zastoupená __________________
dále jen „ objednatel“ na straně jedné

a

(jméno/název) __________________
nar. __________________
IČ __________________
sídlem __________________
dále jen „ dodavatel“ na straně druhé

odpovídají definici obchodního tajemství v § 17 zákona číslo 513/1991 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů (dále jen obchodní zákoník), např. ale nejenom informace o pracovních, řídících, provozních a jiných postupech, metodikách a procedurách, jakož i další informace, které zájemce považuje za součást svého technického, technologického nebo jiného odborného knowhow, dále pak informace o finančních výsledcích a finanční situaci objednatele, o jeho obchodní a cenové politice, o jeho obchodních a marketingových plánech, budoucích záměrech a strategii, o jeho statutárních záležitostech a statutárních dokumentech, o společnících nebo akcionářích zájemce, o zaměstnancích objednatele, a jejich pracovních podmínkách, o zákaznících a obchodních partnerech objednatele, a to včetně informací o dohodách a smlouvách, které s nimi objednatel uzavřel apod.Předmětem obchodního tajemství jsou také internetové servery __________.

1.2 Smluvní strany se dohodly, že i veškeré informace týkající se této smlouvy a jejího plnění, jakož i dalších případných smluv a dohod mezi nimi, jsou důvěrné.

1.3 Bez ohledu na ustanovení uvedená v článku 1.1 nebudou za důvěrné považovány informace, které:

  • jsou veřejně známé nebo dostupné v okamžiku uzavření této smlouvy,
  • veřejně známými a dostupnými se stanou v budoucnosti, a to nikoli zaviněnímdodavatele;
  • dodavatel bude mít k dispozici ještě před jejich poskytnutím a je schopen todoložit.
  • dodavatel získá na základě své vlastní nezávislé činnosti od třetí strany a budeschopen to prokazatelně doložit.

1.4 Objednatel není povinen zvlášť upozornit dodavatele na důvěrnost každé poskytnuté informace. V případě pochybnosti je povinností dodavatele, aby si ověřil, zda informace je důvěrná či nikoliv.

1.5 Dodavatel se zavazuje, že důvěrné informace zájemce nezveřejní, zachová o nichmlčenlivost a neumožní k nim přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Pokud objednateltakový souhlas udělí, má se za to, že vůči takové třetí osobě podnikl nezbytné kroky k ochraně svých důvěrných informací. Objednatelbere na vědomí, že dodavatel může být povinen poskytnout důvěrné informace orgánu státní správy nebo soudu na základě právně závazného požadavku nebo v případech, kdy mu to přímo ukládá zákon. V takovém případě je však dodavatel povinen písemně informovat zájemce ještě před tím, než jeho důvěrné informace orgánu státní správy nebo soudu předá. Pokud mu objektivní okolnosti zabraňují, aby tak učinil před předáním důvěrných informací, musí tak dodavatel učinit bez zbytečného odkladu poté, co mu to okolnosti umožní.

1.6 Dodavatel se zároveň zavazuje, že důvěrné informace zájemce nevyužije ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob.

1.7 Nejpozději do 3 (slovy tří) dnů po skončení platnosti této smlouvy nebo do 3 (slovy tří) dnů poté, co ho objednatelo to požádá, vrátí dodavatel zájemci všechny materiály obsahující důvěrné informace, které od zájemce obdržel, jakož i všechny jejich kopie. Zároveň je dodavatel povinen zničit i všechny své vlastní materiály obsahující důvěrné informace objednatele.

1.8 Ustanovení o ochraně informací podle předcházejících článků 1.1 až 1.8 zůstávají v platnosti po dobu 12 (dvanácti) měsíců po skončení platnosti této smlouvy.

2.1 Za porušení povinností týkajících se ochrany obchodního tajemství nebo důvěrných informací podle této smlouvy má objednatelprávo uplatnit u dodavatele, který tyto povinnosti porušil, nárok na zaplacení smluvní pokuty.

2.2 Výše smluvní pokuty je stanovena na __________ Kč (slovy: __________ korun) za každý jednotlivý prokázaný případ porušení povinností.

2.3 Smluvní pokutu, na kterou vznikne objednatelinárok dle této smlouvy, je dodavatel povinen uhradit do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty. V případě pochybností se má výzva za doručenou třetí den po jejím odeslání.

2.4 Způsobí-li dodavatel škodu porušením této smlouvy, odpovídá za ni dle obecných právních předpisů. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

3.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

3.2 Tato smlouva a otázky touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

3.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž mandatář obdrží jeden výtisky a mandant jeden výtisk.

3.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a rozumí jejímu obsahu a že tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V ___________ dne ___________.

objednatel ____________________________

dodavatel ____________________________

Nejnovější související

Daně a mzdy

Právo Zaměstnání přečtete do minuty

Zatímco zaměstnanec může dát výpověď kdykoliv, tak zaměstnavatel pouze z důvodů uvedených v zákoníku práce a zaměstnancům v ochranné lhůtě dát výpověď nemůže (až na výjimky).

Daně a mzdy Dávky a důchody

Penze Právo přečtete do minuty

V důchodových nárocích hrají velmi důležitou roli náhradní doby pojištění a vyloučené doby pojištění, přičemž obě můžeme považovat za „ochranná období“, která brání snížení starobního důchodu. Co je dobré vědět o náhradních a vyloučených dobách pojištění?

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí