Vzor: Smlouva o zápůjčce

NOZ se navrací ke klasickému označení zápůjčka namísto dosavadního užívání pojmu půjčka. S tím souvisí i změna označení smluvních stran na zapůjčitele a vydlužitele, oproti nevhodnému označení stran věřitele a dlužníka.

Smlouva o zápůjčce vzniká v případě poskytnutí určitého množství zastupitelné věci jinému s tím, že po uplynutí sjednané doby bude dotyčný povinen totožné množství věci stejného druhu vrátit. Typicky se jedná o peníze, ale může jít o jakoukoli jinou věc, u které je rozhodující počet, váha či míra. S touto zastupitelnou věcí lze libovolně nakládat, jelikož závazkem je vrátit věc stejného druhu v daném množství. Vydlužitel může věc spotřebovat či zcizit (prodat).

Pokud se jedná o peníze a mají se vrátit v jiné měně než v měně poskytnuté, splacená hodnota se musí rovnat hodnotě poskytnuté. V případě nepeněžité půjčky se vrací věc stejného druhu bez ohledu na to, zda cena věci mezitím stoupla či klesla. V případě vrácení věci jinného druhu se jedná o smlouvu směnnou.

Smlouva o zápůjčce může mít úplatnou i bezúplatnou podobu. V případě úplatné smlouvy spočívá úplatnost v placení úroků, jejichž výše je obvykle daná sjednaným procentem ze zapůjčených financí. Je nutné od těchto úroků odlišovat úroky z prodlení, které představují majetkovou sankci za porušení povinnosti vrácení dluhu řádně a včas. V případě zápůjček věcných lze místo úroků sjednat jako úplatu (odměnu) přiměřeně větší množství věci či věci v lepší jakosti.

Smlouva o zápůjčce nemusí mít písemnou formu, může být tedy uzavřena i ústně i faktickým chováním.

Upozornění: Vzor smlouvy má pouze obecnou podobu, proto je při jeho použití potřeba brát v úvahu individuálnost Vašeho případu. Vzor nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat, proto doporučujeme každý případ konzultovat s advokátem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby Vašeho případu.

Text smlouvy (stejný ve Wordu ke stažení)

Smlouva o Zápůjčce

uzavřená ve smyslu ust. § 2193 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

(jméno/název) __________________
IČ __________________
sídlem __________________
společnost zapsaná v __________________
zastoupená __________________
dále jen „zapůjčitel“ na straně jedné

a

(jméno/název) __________________
nar. __________________
IČ __________________
sídlem __________________
dále jen „vydlužitel“ na straně druhé

uzavírají dne __________________ tuto smlouvu o výpůjčce

Článek I. Předmět zápůjčky

Zapůjčitel touto smlouvou přenechává Vydlužiteli částku __________________ Kč (dále jen zápůjčka). Převod peněžních prostředků bude proveden převodem na účet Vydlužitele č. __________________ vedeného u  __________________ pod variabilním symbolem _________

Článek II. Splatnost zápůjčky

Vydlužitel se zavazuje zápůjčku ve výši __________________ Kč nejpozději vrátit do __________________ převodem na číslu účtu Zapůjčitele: __________________ vedeného u  __________________ pod variabilním symbolem __________________ Vydlužitel je dále povinen zápůjčku splácet v pravidelných měsíčních splátkách ve výši __________________ Kč k 20. dni v měsíci. První datum splatnosti je __________________.

Článek III. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být měněna nebo rušena pouze písemnou formou a po vzájemné dohodě stran.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

V Praze dne __________________

Podpis zaůjčitele ________________

Podpis vypůjčitele ________________

Nejnovější související

Daně a mzdy

Právo Zaměstnání přečtete do minuty

Zatímco zaměstnanec může dát výpověď kdykoliv, tak zaměstnavatel pouze z důvodů uvedených v zákoníku práce a zaměstnancům v ochranné lhůtě dát výpověď nemůže (až na výjimky).

Daně a mzdy Dávky a důchody

Penze Právo přečtete do minuty

V důchodových nárocích hrají velmi důležitou roli náhradní doby pojištění a vyloučené doby pojištění, přičemž obě můžeme považovat za „ochranná období“, která brání snížení starobního důchodu. Co je dobré vědět o náhradních a vyloučených dobách pojištění?

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí