Vzor: Uznání závazku

Jedná se o jednostranný právní úkon, který uznává peněžitý či nepeněžitý závazek dlužníka a který je adresovaný věřiteli. Jedná se o právo dlužníka, je tedy na něm, zda svého věřitele tímto právním úkonem posílí.

Smyslem uznání dluhu je přesun důkazního břemene z věřitele na dlužníka a založení právní domněnky existence dluhu v době uznání. Ode dne účinnosti uznání dluhu se přerušuje promlčecí lhůta, která je 10 let, a začíná běžet nová.

Upozornění: Vzor smlouvy má pouze obecnou podobu, proto je při jeho použití potřeba brát v úvahu individuálnost Vašeho případu. Vzor nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat, proto doporučujeme každý případ konzultovat s advokátem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby Vašeho případu.

Text smlouvy (stejný ve Wordu ke stažení)

Uznání závazku

dle § 323 z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění

Já, ________, bytem ________

uznávám svůj závazek vůči společnosti ________ se sídlem ________, který k dnešnímu dni po započtení všech vzájemných pohledávek a závazků činí ________ CZK.

Tento závazek vznikl na základě ________

Forma úhrady

Smluvní strany se dohodly na rovnoměrném rozložení měsíčních splátek splatných k  ________ dni v měsíci, a to ve výši ________ Kč, přičemž poslední splátka bude činit zbývající část dluhu a první splátka je splatná v tomto měsíci.

V případě prodlení úhrad splátkového kalendáře je poskytovatel oprávněn předat pohledávku k vymáhání advokátní kanceláři a naúčtovat smluvní úroky z prodlení.

V ________ dne ________

jméno a podpis: ________

jméno a podpis: ________

Nejnovější související

Daně a mzdy

Právo Zaměstnání přečtete do minuty

Zatímco zaměstnanec může dát výpověď kdykoliv, tak zaměstnavatel pouze z důvodů uvedených v zákoníku práce a zaměstnancům v ochranné lhůtě dát výpověď nemůže (až na výjimky).

Daně a mzdy Dávky a důchody

Penze Právo přečtete do minuty

V důchodových nárocích hrají velmi důležitou roli náhradní doby pojištění a vyloučené doby pojištění, přičemž obě můžeme považovat za „ochranná období“, která brání snížení starobního důchodu. Co je dobré vědět o náhradních a vyloučených dobách pojištění?

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí