Exekuce na cizí majetek

štítky Právo Úvěry a půjčky čtení na 3 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Velmi oblíbeným způsobem výkonu rozhodnutí je prodej movitých věcí, přitom v běžném životě často dochází k situaci, že při soupisu majetku je výkon rozhodnutí veden i proti majetku, který není dlužníka. Skutečný majitel se musí svého majetku v takovém případě domáhat vylučovací (excindační) žalobou.

Občanský soudní řád pamatuje i na situace, kdy je v soupisu movitého majetku sepsán i majetek, který není ve vlastnictví povinného. Např. se jedná o majetek rodičů, partnera nebo známého. Tato situace je samozřejmě nepříjemná a dotýká se i skutečného majitele dané věci, protože se musí vyloučení dané movité věci domáhat soudní cestou. Je zapotřebí totiž podat na soud žalobu na vyloučení majetku z výkonu rozhodnutí.

Cizí majetek nelze postihnout

Dle § 267 občanského soudního řádu nelze postihnout výkonem rozhodnutí cizí majetek, neboť právo k majetku, které nepřipouští výkon rozhodnutí, lze uplatnit vůči oprávněnému návrhem na vyloučení majetku z výkonu rozhodnutí.

Ze zákona lze vyloučit i majetek, který patří do společného jmění manželů nebo který se považuje za součást společného jmění manželů, pokud tento vymáhaný závazek vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů při používání majetku, který

  • podle smlouvy o zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů nebo podle smlouvy o vyhrazení vzniku společného jmění ke dni zániku manželství nepatřil do společného jmění manželů, a oprávněný byl v době vzniku vymáhané pohledávky znám obsah smlouvy,
  • náležel výhradně povinnému proto, že jej nabyl před manželstvím, dědictvím, darem, za majetek náležející do jeho výlučného majetku nebo podle předpisů o restituci majetku, který měl ve vlastnictví před uzavřením manželstvím nebo který mu byl vydán jako právnímu nástupci původního vlastníka nebo že slouží podle své povahy jen jeho osobní potřebě.

Zastavení výkonu rozhodnutí

Výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí lze zastavit, pokud bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí. Skutečný vlastní sepsané movité věci pro výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí musí tedy podat na soud vylučovací žalobu.

Vylučovací žaloba nemusí být nikterak složitá, důležité je předložit doklady o tom, že daná věc je skutečně žalobce.

Praktický příklad

Okresnímu soudu v Ostravě

Žalobce: Petr Novák, nar.: …, bytem:…

Žalovaný: Šimon Novotný, bytem: …

Návrh na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí dle § 267 občanského soudního řádu

I.

Na návrh pana Pavla Svobody proti povinnému Šimonu Novotnému, bytem:…, je Okresním soudem v Ostravě prováděn výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí. Výkon byl nařízen rozhodnutím Okresního soudu v Ostravě č. j. …, ze dne… V soupisu movitých věcí je přitom i závodní cyklistické kolo Specialized (výrobní číslo…).

Důkaz: Rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě č. j…., ze dne…

II.

Sepsané kolo Specialized (výrobní číslo…) je přitom mým vlastnictvím a nikoliv pana Šimona Novotného. Pan Šimon Novotný měl závodní kolo Specialized u sebe v garáži, protože jsem mu ho půjčil. Vlastnictví kola Specialized mohu prokázat, jednak záručním listem, tak dokladem o zaplacení a rovněž doklady o zaplacení pravidelných servisních prohlídek v posledních dvou letech. Rovněž přikládám i dvě mé fotky na uvedeném kole z mých cyklistických výletů v Alpách.

Důkaz: Doklad o zaplacení kola Specialized (výrobní číslo…), záruční list ke kole, doklady o zaplacení pravidelných servisních prohlídek v posledních dvou letech a fotky

III.

Protože výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí postihuje kolo, které je v mém vlastnictví a nikoli ve vlastnictví povinného Šimona Novotného, tak navrhuji, aby soud vydal tento

rozsudek:

Z výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí vedeného u Okresního soudu v Ostravě pod spisovou značkou…., je vyloučeno kolo Specialized (výrobní číslo…).

V Ostravě 1. 7. 2013

Petr Novák

Petr Gola

Další články k tématu Předcházíme exekuci

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí