Hnacím motorem je zisk

štítek Spoření čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Zisk je cílem veškerého podnikání, proto je pro všechny firmy cílem maximalizace výnosů a minimalizace nákladů. A hlavně hlídání platební schopnosti dodavatelů, aby všechny faktury byly řádně a včas zaplaceny. Firemní i rodinné finance si jsou tolik podobné, proto pro vás budou hračkou dnešní firemní test.

U jednotlivých otázek může být více správných odpovědí. Za zcela správně zodpovězenou otázku tedy obdržíte 2 body, za částečně správně zodpovězenou otázku 1 bod (např. budou správně odpovědi A, B a vy napíšete pouze A) a za špatně zodpovězenou otázku 0 bodů.

Získejte více než 16 bodů a prokažte, že jste tím pravým byznysmenem a máte správné předpoklady pro vyšší pozici ve firmě a doložky nejvyšších výhod.

1) Obchodní zákoník a další právní normy nabízí podnikatelům různé právní formy podnikání. Které mezi ně patří?

a) Veřejná obchodní společnost.

b) Komanditní společnost.

c) Společnost s ručením omezeným.

d) Akciová společnost.

2) Známe celou řadu ukazatelů rentability, u všech se ale v čitateli vyskytuje stejná veličina, která?

a) Mzdy.

b) Náklady.

c) Zisk.

d) Výnosy.

3) Koncentrace znamená soustřeďování podnikatelských činností do stále větších podnikatelských celků, můžou to být:

a) Koncerny.

b) Kartely.

c) Fúze.

4) Jak se jedním slovem nazývá stav, kdy dluhy podniku jsou větší než realizovatelná hodnota jeho aktiv, tzv. platební neschopnosti?

a) Insolvence.

b) Kapitál.

c) Konkurz.

d) Likvidace.

5) Co znamená „sanace poniku“?

a) Zásadní finanční ozdravení a obnovu výkonnosti a prosperity firmy.

b) Zánik podniku uplynutím doby, na kterou byl zřízen.

c) Přeměna podniku rozhodnutím soudu.

6) Náklady podniku jsou peněžní částky, které podnik účelně vynaložil na získání výnosů. Co mezi ně patří?

a) Odpisy investičního majetku.

b) Spotřeba materiálu a energie.

c) Tržby zboží.

d) Prodej nepotřebného automobilu.

7) Kdo se účastní tzv. tripartitního jednání, které má přispívat k sociálnímu míru ve společnosti?

a) Zástupci zaměstnavatelů.

b) Vybraní jednotliví pracovníci.

c) Zástupci odborů.

d) Zástupci státu.

8) V tržním hospodářství každý výrobce řeší základní otázky, která je nejdůležitější?

a) Co vyrobit, jak vyrobit a komu prodat?

b) Kde sehnat co k jídlu k pití?

c) Zaplatil jsem včas daně?

9) Které daně v současnosti podnikatelé v ČR platí?

a) Daň z příjmu.

b) Daň z přidané hodnoty.

c) Daň spotřební.

d) Daň silniční.

10) Které tři důležité výkazy sestavují podniky?

a) Rozvahu.

b) Výkaz zisků a ztrát.

c) Kalkulaci.

d) Výkaz cash flow.

11) Majetkem podniku se rozumí souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které slouží podnikateli k podnikání. Co patří mezi stálý majetek?

a) Cenné papíry.

b) Peníze v hotovosti.

c) Stroje.

d) Autorská práva.

12) Kdo je nejvyšším orgánem akciové společnosti:

a) Valná hromada.

b) Představenstvo.

c) Dozorčí orgán.

Správné odpovědi:

1) A, B, C, D 2) C 3) A, B, C 4) A, 5) A, 6) A, B, 7) A, C, D, 8) A, 9) A, B, C, D, 10) A, B, D, 11) C, D, 12) A

Petr Gola

Další články k tématu Finance a my

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí