Ukončení práce na DPP a nárok na odůvodněnou výpověď

štítky Právo Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Od října letošního roku mají i zaměstnanci pracující na některou z pracovních dohod nárok na odůvodněnou výpověď ze strany zaměstnavatele, pokud o tuto skutečnost zaměstnavatele požádají.

Zákonné změny zvýšily právní ochranu zaměstnanců pracujících na některou z pracovních dohod i co se týká ochrany při ukončení zaměstnání. Dle § 77, odstavce 5) zákoníku práce od října platí, že je možné právní vztah založený dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti zrušit, není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu):

  • vzájemnou dohodou ke sjednanému dni
  • výpovědí danou z jakékoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu, v těchto případech však platí 15denní výpovědní lhůta, která začíná běžet po doručení výpovědi druhé straně
  • okamžitým zrušením, této možnosti lze však využít pouze v případě, že jsou naplněny podmínky pro okamžité zrušení pracovního poměru

Pro zrušení zaměstnání vykonávaného na základě některé z pracovních dohod se vyžaduje písemná forma.

Měsíční lhůta pro písemné informování o důvodech výpovědi

V případě, že má zaměstnanec pracující na základě některé z pracovní dohod za to, že obdržel od zaměstnavatele výpověď z důvodů uvedených v § 77, odstavci 7), tak může ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení výpovědi písemně požádat zaměstnavatele o odůvodnění výpovědi, zaměstnavatel je potom povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat o důvodech výpovědi.

Zákonnými důvody pro nárok na písemné odůvodnění výpovědi je např. skutečnost, že se zaměstnanec zákonným způsobem domáhal práva na informace při vzniku nebo změně právního vztahu založeného předmětnou pracovní dohodou nebo se domáhal práva na rozvržení pracovní doby předem nebo práva na odborný rozvoj či požádal zaměstnavatele o zaměstnání v pracovním poměru.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí