Dědictví ze zákona a dědická daň

štítky Daně Právo čtení na 3 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Při dědictví v rámci rodiny se dědická daň neplatí. První dvě dědické skupiny jsou totiž od dědické daně osvobozeny. Kdo je poplatníkem dědické daně a jak je vysoká pro dědice ve třetí skupině?

Dědickou daň musí zaplatit dědici ve třetí skupině, kteří nabyli dědictví (nebo pouze části dědictví) ze zákona nebo ze závěti. Předmětem dědické daně jsou nemovitosti a movité věci (peníze, cenné papíry, pohledávky, majetková práva…).

Dluhy snižují základ daně

Základem daně u dědické daně je vyčíslená cena dědictví snížená o prokázané dluhy zůstavitele, které musí v rámci dědického řízení dědic za zemřelého uhradit. Dědí se totiž nejenom aktiva zemřelého, ale rovněž jeho pasiva (dluhy), s tím je v rámci dědického řízení potřeba počítat. Rovněž základ daně dále snižují aktiva, která nepodléhají dědické dani či výdaje spojené s pohřbem zemřelého.

  • Od dědické daně je osvobozena např. movité věci osobní potřeba u fyzických osob, pokud tyto věci po dobu jednoho roku před nabytím nebyly součástí obchodního majetku zůstavitele, jakož i podílů dědiců vyplácených z tohoto majetku a podílů odvozených ze společného jmění manželů zaniklého v důsledku úmrtí jednoho z nich, pokud cena majetku nepřevyšuje u osob III: skupiny 20 tisíc Kč u každého jednotlivého poplatníka. Daň se vybere jen z té části ceny movitých věcí nebo podílu na těchto věcech, která převyšuje daný limit.
  • Vklady na účtech u bank, když úhrnná částka nepřevyšuje u osob III. skupiny 20 tisíc Kč u každého jednotlivého poplatníka. Daň se vybere jen z té částky nad limit 20 tisíc Kč.
  • Dědického podílu nezletilého na úhradu jednorázového pojistného na pojištění sirotčího důchodu.

Kdo platí dědickou daň?

Dědická daň je upravena v zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitosti (zákon č. 357/1992 Sb.). Pro platbu uvedených daní jsou občané zařazeni do některé ze tří skupin. Zařazení do dané skupiny vyjadřuje přitom vztah poplatníka k zůstaviteli.

Dědickou daň platí pouze osoby uvedené ve III. skupině.

Tři dědické skupiny

1) Do první skupiny patří příbuzní v řadě přímé a manželé.

2) Do druhé skupiny patří:

a) příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové

b) manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které se zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na zůstavitele.

3) Do třetí skupiny patří ostatní fyzické osoby a právnické osoby.

Sazba dědické daně u osob ve III. skupině

Základ daně Sazba daně
Do 1 000 000 7 %
1 000 000 – 2 000 000 70 000 Kč + 9,0 % ze základu nad 1 000 000 Kč
2 000 000 – 5 000 000 160 000 Kč + 12,0 % ze základu nad 2 000 000 Kč
5 000 000 – 7 000 000 520 000 Kč + 15,0 % ze základu nad 5 000 000 Kč
7 000 000 – 10 000 000 820 000 Kč + 18,0 % ze základu nad 7 000 000 Kč
10 000 000 – 20 000 000 1 360 000 Kč + 21,0 % ze základu nad 10 0000 000 Kč
20 000 000 – 30 000 000 3 460 000 Kč + 25,0 % ze základu nad 20 000 000 Kč
30 000 000 – 40 000 000 5 960 000 Kč + 30,0 % ze základu nad 30 000 000 Kč
40 000 000 – 50 000 000 8 960 000 Kč + 35,0 % ze základu nad 40 000 000 Kč
50 000 000 a více 12 460 000 Kč + 40,0 % ze základu nad 50 000 000 Kč

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí