Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2008

Ministerstvo financí zveřejnilo informace o výši schodku státního rozpočtu. Ministerstvo počítá na konci roku s celkových schodkem ve výši 70,8 mld. korun. Státní rozpočet na rok 2008 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 360/2007 Sb. ze dne 5. prosince 2007, který stanovil příjmy ve výši 1 036,5 mld. Kč, výdaje ve výši 1 107,3 mld. Kč a schodek ve výši 70,8 mld. Kč. V rozpočtu po změnách (k 31.3.2008) nedošlo v celkových příjmech a výdajích k žádným úpravám. Změny se týkaly pouze některých položek především na výdajové straně. Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 31. květnu 2008 celkové příjmy státního rozpočtu 412,5 mld. Kč, celkové výdaje 450,8 mld. Kč a schodek hospodaření 38,3 mld. Kč (v květnu 2007 vykázán schodek 26,0 mld. Kč). peníze-ruka zdroj: sxc.hu

Příjmy státního rozpočtu Dosažené celkové příjmy ve výši 412,5 mld. Kč představovaly 39,8 % schváleného rozpočtu (v květnu 2007 plněny také na 39,8 %) a proti stejnému období minulého roku tak byly vyšší o 34,3 mld. Kč, tj. o 9,1 %. Meziroční růst ovlivnily především nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery (růst o 16,5 mld. Kč, tj. o 33,4 %). Příjmy z daní a poplatků dosáhly 187,8 mld. Kč, což představuje 34,1 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 5,3 mld. Kč, tj. o 2,9 % (rozpočet počítá s růstem o 3,3 % proti skutečnosti roku 2007). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 1,2 procentního bodu horší. Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem daní z příjmů právnických osob. Daň z příjmů právnických osob svým objemem 28,9 mld. Kč představovala 24,5 % rozpočtu (loni to bylo na 22,9 %), což představuje meziroční růst o 4,3 mld. Kč, tj. o 17,3 %. Rozpočet této daně počítá s růstem o 2,7 % proti skutečnosti roku 2007. Relativně nízké plnění rozpočtu této daně souvisí s platebním kalendářem (nejvyšší zálohy na daň jsou odváděny na konci jednotlivých čtvrtletí). Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 33,8 mld. Kč, tj. 37,4 % rozpočtu (loni plnění na 35,9 %) při meziročním poklesu o 1,4 mld. Kč, tj. o 4,0 %. Rozpočet uvažuje s poklesem o 11,7 % proti skutečnosti roku 2007 (vliv zavedení rovné patnáctiprocentní daně z tzv. superhrubé mzdy). Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 30,7 mld. Kč při plnění rozpočtu na 39,3 % (loni to bylo 38,8 %) a meziročním poklesu o 1,7 mld. Kč, tj. o 5,3 %. Rozpočet je pod úrovní skutečnosti roku 2007 o 10,5 %. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti inkasovaná ve výši 0,4 mld. Kč znamená meziroční pokles o 0,1 mld. Kč a plnění rozpočtu na 5,1 % (loni to bylo na 5,8 %). Rozpočet 2008 je pod úrovní skutečnosti roku 2007 o 6,7 %. Nízké plnění souvisí s dubnovými vratkami daně, které vyplynuly z možnosti uplatnění společného zdanění manželů a dále z titulu uplatnění zvýšených výdajových paušálů. Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 2,7 mld. Kč, což představuje 68,2 % rozpočtu (loni 44,4 %) a meziročně byla vyšší o 0,4 mld. Kč. Rozpočet 2008 počítá s poklesem o 35,5 % proti skutečnosti roku 2007. Inkaso spotřebních daní dosáhlo 46,4 mld. Kč, což představuje 34,4 % rozpočtu (loni to bylo 35,6 %) a meziroční pokles o 0,4 mld. Kč, tj. o 0,9 %. Rozpočet počítá s růstem o 2,4 % proti skutečnosti roku 2007. Inkaso DPH představovalo 70,3 mld. Kč, tj. 36,6 % rozpočtu, což je o 5,2 procentního bodu nižší plnění než v květnu minulého roku. Meziroční růst o 1,9 mld. Kč, tj. o 2,7 %, je proti rozpočtované dynamice (15,2 % – měřeno ke skutečnosti roku 2007 – vysoký růst souvisí se zvýšením snížené sazby DPH z 5 % na 9 %) nižší.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2008 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 751,2 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2007 o 29,3 mld. Kč, tj. o 4,1 %, vyšší. Od roku 2008 platí novela zákona o rozpočtovém určení daní, kterou se posílily podíly obcí z celostátního výnosu daní (z 20,59 % na 21,4 %) na úkor podílu státního rozpočtu. Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.5.2008 výše 256,0 mld. Kč, což představuje 34,1 % rozpočtu a meziroční růst o 9,5 mld. Kč, tj. o 3,9 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 246,5 mld. Kč, tj. 35,2 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 3,0 mld. Kč, tj. o 1,2 % (celoročně převýšilo rozpočet o 22,5 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 158,9 mld. Kč, což představuje 41,1 % rozpočtu (loni to bylo 41,2 %) a meziroční růst o 12,6 mld. Kč, tj. o 8,6 %. Rozpočet počítá s růstem o 5,4 % proti skutečnosti roku 2007. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 130,9 mld. Kč, tj. 40,7 % rozpočtu, při meziročním růstu o 10,4 mld. Kč, tj. o 8,6 % (rozpočet počítá s růstem o 6,2 %). Ke konci května 2008 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 65,8 mld. Kč, což je 67,0 % rozpočtu (loni plnění na 63,5 %) a o 16,5 mld. Kč, tj. o 33,4 %, více než v květnu loňského roku (rozpočet uvažuje s meziročním růstem o 26,5 % proti rozpočtu 2007; růst je způsoben zejména očekávanými příjmy z rozpočtu Evropské unie). Z této částky představují převody z fondů OSS (bez kapitoly VPS) částku 29,8 mld. Kč, což je o 10,1 mld. Kč více než loni. Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2007. Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu) činily 17,7 mld. Kč (plnění na 23,3 %), což je o 0,4 mld. Kč více než ve stejném období minulého roku. Od letošního roku jsou rozpočtovány nedaňové příjmy i u kapitoly Státní dluh (ve výši 1,5 mld. Kč). Jedná se o výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny a jejich výše ke konci května dosáhla již 2,6 mld. Kč.

Výdaje státního rozpočtu Celkové výdaje v objemu 450,8 mld. Kč čerpané ke konci května 2008 představují 40,7 % rozpočtu (v květnu 2007 to bylo 38,8 %), což znamená meziroční růst o 46,7 mld. Kč, tj. o 11,5 %. Meziroční růst ovlivnily především vyšší kapitálové výdaje. Proti skutečnosti, resp. rozpočtu 2007, předpokládá letošní rozpočet nárůst o 1,4 %, resp. 6,4 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 401,6 mld. Kč, tj. na 40,6 % rozpočtu (loni to bylo na 40,3 %). Proti loňskému květnu vzrostly o 18,4 mld. Kč, tj. o 4,8 % (rozpočtovaná dynamika počítá s nárůstem o 0,5 % proti skutečnosti 2007, resp. o 2,9 % proti rozpočtu 2007). Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou tyto výdaje zapracovány ve výši 394,0 mld. Kč, což představuje 35,6 % (loni 37,8 %) všech rozpočtovaných výdajů a o 1,6 % více než skutečnost dosažená v roce 2007 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 5,4 %). K 31.5.2008 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 164,7 mld. Kč, tj. 41,8 % rozpočtu (loni to bylo 41,4 %), při meziročním růstu o 4,4 mld. Kč, tj. o 2,7 %. Z toho na důchody připadlo 126,0 mld. Kč, tj. 41,3 % rozpočtu (loni to bylo 41,5 %), při meziročním růstu o 6,8 mld. Kč, tj. o 5,7 %. V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich květnová výše 55,6 mld. Kč představuje 46,9 % rozpočtu a proti květnu 2007 je nižší o 0,9 mld. Kč, tj. o 1,6 %. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 38,0 mld. Kč (v březnu zaplacena záloha na 2. čtvrtletí ve výši 19,0 mld. Kč), což je o 0,7 mld. Kč více než v roce 2007. Dalších 11,4 mld. Kč představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 19,7 mld. Kč, tj. 41,3 % rozpočtu. Meziročně klesly o 0,2 mld. Kč. Výdaje kapitoly Státní dluh byly ke konci května 2008 čerpány ve výši 14,8 mld. Kč, tj. 32,6 % rozpočtu, a jsou nad úrovní května 2007 o 2,0 mld. Kč.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 14,3 mld. Kč, což představuje 47,8 % rozpočtované výše a meziroční růst o 2,3 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 49,2 mld. Kč, což představuje 42,0 % rozpočtu (v roce 2007 to bylo 23,3 %), při meziročním růstu o 28,2 mld. Kč. Vysoký meziroční růst byl způsoben především transfery do Státního fondu dopravní infrastruktury, které již dosáhly 17,2 mld. Kč a také usnesením vlády č. 476/2008, resp. usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny č. 461/2008, na jejichž základě došlo v květnu k transferu 12,0 mld. Kč na „drážní dopravu“.

Saldo hospodaření státního rozpočtu Saldo státního rozpočtu ke konci května 2008 dosáhlo záporné hodnoty 38,3 mld. Kč a je horší o 8,8 mld. Kč než by odpovídalo úrovni rozpočtované alikvoty (-23,6 mld. Kč). Proti stejném období roku 2007 je to výsledek horší o 12,3 mld. Kč. Na relativně negativní výsledek hospodaření státního rozpočtu měly rozhodující vliv již zmíněné kapitálové výdaje (transfery do SFDI a drážní dopravy).

Zdroj: Úřad vlády ČR

3. června 2008 12:01:00

Reklama

Témata

Daně za rok 2012

V týdenním tématu „daně za rok 2012“ se budeme věnovat daňovému přiznání za rok 2012 a Přehledům...

Platba pojistného

Všichni občané s trvalým pobytem v Česku platí zdravotní pojištění. Jak je zdravotní pojištění...

DPH v ČR

Pro státní pokladnu je výnos z přidané hodnoty jedním z nejdůležitějších příjmů. Od letošního...

"Zdravotko" v roce 2014

Zdravotní pojištění je pro všechny občany s trvalým pobytem v Česku povinné, pouze za státní...

Výdaje na dovolenou

Krásná a pohodová rodinná dovolená je cílem všech rodičů. Dovolená na dluh je však špatným...

Reklama
Reklama

Daňové odpočty a slevy

Položky snižují daňový základ a daň z příjmu

Nezdanitelné položky snižují daňový základ a daňové slevy přímo vypočtenou daň z příjmu. Díky uplatněným daňovým odpočtům a daňovým slevám může daňová povinnost klesnout o desetitisíce korun

Otevřete téma

O webu DůmFinancí.cz | Inzerce | Loga

Užitečné: Seznam finančních úřadů | Aktuální kurzovní lístek ČNB

Partneři: Finanční poradenství | poradci-sobě.cz | Roští.cz | Bankovní poplatky.com | Moje poplatky.cz


Všechny materiály © Copyright 2006 - 2018 DůmFinancí.cz (dumfinanci.cz ). Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1802-5153. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Ekonomický portál DůmFinancí.cz vydává společnost FINFOCUS, s.r.o., Smluvní podmínky