Podnikatelé plátci DPH a přímé daně

štítky Daně Pojištění čtení na 3 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Úspěšní podnikatelé se nevyhnou zvýšené daňové administrativě a povinnostem, neboť při překročení zákonného obratu se stávají plátci daně z přidané hodnoty.

Základním důvodem pro povinnou registraci k DPH pro podnikatele a živnostníky je překročení zákonného obratu. Dle § 6 zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. v platném znění se plátcem DPH stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 2000000 Kč.

Nutnost sledování obratu

Osoba povinná k dani z přidané hodnoty je plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat. Pro účely povinné registrace k dani z přidané hodnoty tedy musí podnikatelé a živnostníci sledovat obrat po ukončení každého měsíce.

Plátci DPH nemohou být v paušálním režimu

Zajímavým daňovým řešením pro řadu osob samostatně výdělečně činných je vstup do dobrovolného daňového paušálního režimu, kdy je jednou měsíční platbou placena daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Vstup do paušálního daňového režimu výrazně snižuje daňovou administrativu a přináší potřebnou daňovou předvídatelnost, což hodně osob samostatně výdělečně činných oceňuje. Dle dosaženého příjmu a druhu vykonávané činnosti jsou stanoveny tři režimy paušální daně. Plátci DPH však nemohou vstoupit do měsíčního daňového paušálu.

DPH zvyšuje fakturovanou cenu

Všichni plátci DPH jsou povinni na všechny své prodeje, ať už zboží či služeb, uplatňovat daň z přidané hodnoty, která zvyšuje cenu pro konečné spotřebitele – přímé zákazníky. Částka DPH zvyšuje cenu. V roce 2024 jsou již pouze dvě daňové sazby. Základní sazba činí 21 % a snížená sazba je 12 %. V roce 2023 byly dokonce tři sazby DPH: 21 %, 15 % a 10 %.

  • Seznam služeb podléhající snížené sazbě DPH je uveden v příloze č. 2 k zákonu o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb.
  • Seznam zboží podléhající snížené sazbě DPH je uveden v příloze č. 3 k zákonu o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb.

Daňové období

Plátci DPH musí do 25. dne po skončení zdaňovacího období dokládat příslušnému finančnímu úřadu daňové přiznání, kontrolní hlášení, někdy i souhrnné hlášení a je nutné daň z přidané hodnoty odvést. Standardním zdaňovacím obdobím je měsíc, při splnění zákonných podmínek je možné přejít na čtvrtletní zdaňovací období.

Stanovení daňového základu

Daňový základ pro výpočet daně z příjmu fyzických osob a vyměřovacích základů pro výpočet sociálního pojištění a zdravotního pojištění zjistí plátci DPH zpravidla z daňové evidence nebo z účetnictví. Plátci DPH však mohou pro výpočet daňového základu využít i roční výdajové paušálu dle § 7 zákona o dani z příjmu. Sazba ročního výdajového paušálu se liší v závislosti na vykonávané činnosti. Plátci DPH by měli vždy pamatovat na to, že částka výdajového paušálu je zastropovaná, maximálně může být vypočtena z rozhodného příjmu ve výši 2000000 Kč, což znamená, že plátci DPH by si měli vždy pečlivě propočítat, zdali uplatnění výdajového paušálu je pro ně daňově výhodné. Pro plátce DPH platí samozřejmě stejné sazby daně z příjmu jako pro neplátce DPH, pro rok 2024 tedy 15 % a 23 %.

Povinné pojistné

Rovněž na výpočet sociálního a zdravotního pojištění nemá vliv, zdali je podnikatel plátcem DPH či nikoli. Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu a sazba sociálního pojištění 29,2 % z vyměřovacího základu. Pro výpočet sociálního pojištění je stanoven maximální vyměřovací základ, který pro rok 2024 činí 2110416 Kč. Úspěšní podnikatelé mají tedy nižší efektivní sazbu sociálního pojištění.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí