Francois Quesnay ( 4.6.1694 – 16.12.1774 )

štítek Osobnosti čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Francouzský ekonom a významný lékař Francois Quesnay se narodil 4. června 1694 v Méré, dnešním francouzském departementu Eure, odkud později v sedmnácti letech odešel studovat medicínu do Paříže. Po získání doktorátu začal vykonávat lékařskou praxi a během pěti let se stal osobním lékařem Madame de Pompadour, milenky krále Ludvíka XV.

Poté, co se stal i královským dvorním lékařem, byl povýšen do šlechtického stavu. Co se týče ekonomického života, neutěšený stav francouzského hospodářství podnítil Quesnayho k tomu, aby se i v dosti pokročilém věku začal zajímat o ekonomické otázky. Stal se tak zakladatelem a hlavním představitelem ekonomické školy fyziokratů. Výraz fyziokracie je odvozen ze slov fyzis – příroda a kratos – vláda a znamená tedy vládu přírody.

Za hlavní teoretický přínos fyziokratů je považováno přenesení zkoumání o zdrojích společenského bohatství ze sféry oběhu do sféry výroby, ačkoliv bylo jednostranně zúženo pouze na sféru zemědělské výroby. Quesnay navrhl tabulkové znázornění národního hospodářství. Takto pojaté znázornění je považováno za první makroekonomický model ekonomického koloběhu. Díky tomu, že byl Quesnay vynikajícím lékařem, nechal si při tvorbě ekonomické tabulky inspirovat právě krevním koloběhem. Hlavní myšlenkou celé školy fyziokratů byl čistý produkt vznikající výlučně v zemědělství. Čistý produkt znamenal vyšší hodnotu výstupu, než jaké byly jeho náklady.

V jiných oborech podle fyziokratů čistý produkt nevznikal, pouze se měnil a přemisťoval. Na základě toho došlo k rozdělení společnosti do tří tříd. První třídou byla takzvaná třída produktivní, kterou představovali právě zemědělci. Do druhé třídy pak spadali vlastníci, a to vlastníci půdy. Třetí třída byla nazvána třídou sterilní a zahrnovala obchodníky a řemeslníky. Sterilní skupinou byli nazváni proto, protože hodnota jimi vytvořených výstupů se rovnala nákladům. Quesnay pak ve své ekonomické tabulce popsal, jak mezi těmito třídami proudí během roku zboží a peníze.

Tabulka se stala mimo jiné inspirací pro model reprodukce Karla Marxe nebo Leontiefův model input-output. Vedle důležitého metodologického přínosu tabulky lze její zásadní význam spatřit v tom, že ukázala hospodářství jako neustálý koloběh, který je schopen sám sebe obnovovat a dokáže tak udržovat společnost v rovnováze a harmonii. Zajímavé a duchaplné ekonomické myšlenky Quesnaye si našly oblibu a uznání u řady jeho stoupenců a obdivovatelů, a to převážně u osobností ze šlechtických kruhů. Patřili k nim např. Viktor markýz de Mirabeau, Paul Pierre Mercier de la Riviére a jiní. Fyziokraté byli nepočetná, ale soudržná skupina filosofů předcházející moderní klasické škole.K té měli jako jedni z jejích předchůdců nejblíže. Hlavní odlišností však byla fyziokratická představa, že pouze prací v zemědělství může být znásobeno společenské bohatství. Přesto lze fyziokratizmus považovat za první dobře propracovanou ekonomickou teorii. .

Hana Hutlová

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí