Hospodaření státu

čtení na 8 minut

foto: Dům financí

Stát v prvních pěti měsících roku 2007 hospodařil se schodkem 26 miliard Kč. Státní rozpočet na rok 2007 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 622/2006 Sb. ze dne 13. prosince 2006, který stanovil příjmy ve výši 949,5 mld. Kč, výdaje ve výši 1 040,8 mld. Kč a schodek ve výši 91,3 mld. Kč.

V průběhu 1. čtvrtletí byly rozpočtovými opatřeními provedeny drobné úpravy, které znamenaly přesuny prostředků mezi kapitolami a rozpočtovanými položkami, ale neměly vliv na saldo státního rozpočtu.

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci května 2007 vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 378,1 mld. Kč, celkové výdaje ve výši 404,1 mld. Kč a schodek hospodaření ve výši 26,0 mld. Kč.

Ke konci května činily celkové příjmy státního rozpočtu 378,1 mld. Kč, tj. 39,8 % rozpočtu (loni to bylo 42,0 %), a proti roku 2006 byly vyšší o 4,7 mld. Kč, tj. o 1,3 % (meziroční růst v roce 2006 činil 15,1 %).

Z celkových vykázaných příjmů ke konci května činily daňové příjmy 182,5 mld. Kč (48,3 % celkových příjmů), příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 146,3 mld. Kč (38,7 %) a ostatní příjmy 49,3 mld. Kč (13,0 %).

Největší měrou na příjmovou stranu státního rozpočtu přispěly příjmy z daní a poplatků. Ty dosáhly výše 182,5 mld. Kč, tj. 35,3 % rozpočtu, tj. o 3,6 procentního bodu méně než ve stejném období loňského roku (38,9 %). Meziročně tyto příjmy klesly o 1,5 mld. Kč, tj. o 0,8 % (rozpočet počítá s růstem 10,2 % proti skutečnosti roku 2006). Tento pokles ovlivnily především příjmy ze spotřebních daní (viz dále).

Inkaso DPH dosáhlo 68,4 mld. Kč, tj. 41,8 % rozpočtu a meziročně vzrostlo proti skutečnosti 2006 o 5,7 mld. Kč. Meziroční růst o 9,2 % je proti rozpočtované dynamice (6,6 % měřeno ke skutečnosti za rok 2006) vyšší.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo výše 46,8 mld. Kč, což představuje 35,6 % rozpočtu (ke konci května 2006 to bylo 49,5 %) a meziroční pokles o 12,0 mld. Kč, tj. o 20,5 %. Rozpočet počítá s růstem o 16,6 % proti skutečnosti roku 2006. Podle posledních propočtů MF se ukazuje, že předpokládané inkaso daně z tabákových výrobků nebude naplněno o 9,4 mld. Kč. Meziroční pokles výrazně ovlivnilo inkaso spotřební daně v měsíci květnu 2006, kdy stát získal 19,9 mld. Kč (o 12,3 mld. Kč více než v květnu 2007). Loňské vysoké inkaso bylo způsobeno předzásobením před zvýšením sazeb u cigaret a tabáku od 1.4.2006.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ke konci května dosáhlo 35,2 mld. Kč, tj. 35,9 % rozpočtu (loni to bylo 35,4 %) a je o 2,5 mld. Kč, tj. o 7,8 %, nad úrovní skutečnosti stejného období roku 2006. Rozpočet uvažuje s růstem o 7,1 % proti skutečnosti roku 2006.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhlo téměř 32,4 mld. Kč při plnění rozpočtu na 38,8 % a meziročním růstu o 3,4 mld. Kč, tj. o 11,9 %. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 8,5 %.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhlo 2,2 mld. Kč, což představuje 44,4 % rozpočtu a meziroční růst o 0,2 mld. Kč, tj. o 11,2 %. Rozpočet 2007 počítá s poklesem o 4,6 % proti skutečnosti roku 2006.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 0,6 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 5,8 % a proti stejném období roku 2006 je nižší o 1,1 mld. Kč. Rozpočet 2007 je nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 1,8 %. Na nízké inkaso daně měly vliv vratky daně, které vyplynuly z možnosti uplatnění společného zdanění manželů a dále vratky z titulu uplatnění zvýšených výdajových paušálů v dubnu t.r.

Daně z příjmů právnických osob svým objemem 24,6 mld. Kč představovaly 22,9 % rozpočtu a byly nad úrovní loňského inkasa o 1,5 mld. Kč, tj. o 6,5 %. Relativně nízké plnění rozpočtu této daně souvisí s platebním kalendářem. Rozpočet počítá s růstem o 12,6 % proti skutečnosti roku 2006. Prognóza inkasa této daně předpokládá nenaplnění schváleného rozpočtu o cca 10 mld. Kč.

Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly ke konci května vykázány ve výši 0,6 mld. Kč (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do ES). Celkové vybrané clo (vč. části připadající rozpočtu EU) činilo ke konci května 3,4 mld. Kč.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo za pět měsíců letošního roku výše 246,5 mld. Kč, což představuje 35,2 % rozpočtu a meziroční růst o 3,0 mld. Kč, tj. o 1,2 %. Ve stejném období roku 2006 dosáhlo celostátní inkaso daní 243,5 mld. Kč, tj. 37,8 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 28,3 mld. Kč, tj. o 13,2 % (celoročně bylo pod úrovní rozpočtu o 5,2 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 146,3 mld. Kč, což představuje 41,2 % rozpočtu (loni to bylo 39,3 %) a meziroční růst o 14,1 mld. Kč, tj. o 10,6 %. Rozpočet počítá s růstem o 6,4 % proti skutečnosti roku 2006. Na důchodové pojištění připadlo 120,5 mld. Kč, tj. 40,9 % rozpočtu, při meziročním růstu o 11,6 mld. Kč, tj. o 10,6 %.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery dosáhly výše 49,3 mld. Kč, což je 63,5 % rozpočtu (loni to bylo 71,7 %) a o 7,9 mld. Kč, tj. o 13,8 % méně než ke konci května loňského roku (rozpočet uvažuje s meziroční poklesem o 35,4 % proti skutečnosti 2006, resp. o 2,7 % proti rozpočtu 2006). Z této částky představují převody z fondů OSS částku 19,7 mld. Kč, což je o 7,6 mld. Kč méně než bylo ve stejném období roku 2006. Ty zahrnují především převody z rezervních fondů, dále převody prostředků z FKSP a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2006. Příjmy z rozpočtu EU (přijaté dotace od EU a Národního fondu) činily 16,9 mld. Kč, tj. o 2,1 mld. Kč více než byla dosažená skutečnost za stejné období v roce 2006  (vč. kompenzačních plateb, které činily 2,9 mld. Kč).

Celkové výdaje v objemu 404,1 mld. Kč, čerpané ke konci května, představují 38,8 % rozpočtu (v roce 2006 to bylo 40,0 %), což znamená meziroční nárůst o 18,5 mld. Kč, tj. o 4,8 %. Rozpočtovanou dynamiku (růst o 2,0 % proti skutečnosti roku 2006) tak převyšují o 2,8 procentního bodu.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci května letošního roku čerpány ve výši 383,2 mld. Kč, tj. na 40,3 % (loni to bylo 42,2 %). Proti stejnému období minulého roku vzrostly o 16,6 mld. Kč, tj. o 4,5 %. Rozpočtovaná dynamika počítá s nárůstem o 3,9 % proti skutečnosti 2006.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. V upraveném rozpočtu jsou tyto výdaje zapracovány ve výši 387,5 mld. Kč, což představuje 37,2 % (loni 35,8 %) všech rozpočtovaných výdajů a meziroční růst o 9,3 % proti skutečnosti 2006  (především vliv zvýšení rodičovského příspěvku a příspěvku na bydlení v oblasti státní sociální podpory – růst rozpočtu 2007 proti skutečnosti 2006 o 60,9 %, tj. o 20,6 mld. Kč). Za pět měsíců letošního roku bylo vyčerpáno 160,3 mld. Kč, tj. 41,4 % rozpočtu (loni to bylo 43,8 % rozpočtu), při meziročním růstu o 10,0 mld. Kč, tj. o 6,6 %. Z toho na důchody připadlo 119,3 mld. Kč, tj. 41,5 % rozpočtu, při meziročním růstu o 4,5 mld. Kč, tj. o 4,0 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu činily neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 56,6 mld. Kč, což představuje 45,7 % rozpočtu, při meziročním růstu o 4,5 mld. Kč, tj. o 8,5 %. Vyšší čerpání ovlivnily především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 37,3 mld. Kč, což je o 1,8 mld. Kč více než v roce 2006  (35,5 mld. Kč), a které zahrnují již zálohované prostředky na celé 1. pololetí. Dalších 10,4 mld. Kč představují transfery obcím na sociální služby a dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 19,9 mld. Kč, tj. 42,1 % rozpočtu, při meziročním poklesu o 2,7 mld. Kč. Zatím nebyla realizována žádná předsunutá platba jako v minulém roce.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly ke konci května čerpány ve výši 12,9 mld. Kč, tj. 33,8 % rozpočtu, což je stejná výše jako ke konci května loňského roku.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno zatím 12,0 mld. Kč, což představuje 39,9 % rozpočtované výše, a jejich objem je mírně nad úrovní srovnatelného období minulého roku o 0,2 mld. Kč.

V květnu proběhla 2. čvrtletní platba státního příspěvku na penzijní připojištění ve výši 1,1 mld. Kč. Celkem odvedl stát na tento účel zatím 2,2 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 21,0 mld. Kč, což představuje 23,3 % rozpočtu (v roce 2006 to bylo 20,2 %), při meziročním růstu o 1,9 mld. Kč, tj. o 10,0 %.

Celkový schodek hospodaření státního rozpočtu ke konci května 2007 činil 26,0 mld. Kč. I přes vykázané schodkové hospodaření státního rozpočtu je dosažený výsledek relativně pozitivní. Proti rozpočtovanému schodku, odpovídajícímu pěti měsícům (cca 38,0 mld. Kč) je výsledek lepší o 12,0 mld. Kč. V meziročním porovnání je pak vykázaný schodek o 13,8 mld. Kč horší než v květnu 2006  (schodek 12,2 mld. Kč). V samotném měsíci květnu hospodařil stát se schodkem 9,0 mld. Kč, zatímco v květnu 2006 bylo saldo přebytkové ve výši 7,8 mld. Kč. Tento rozdíl je dán zejména již uvedenou skutečností u inkasa spotřebních daní (inkaso v samotném květnu 2006 činilo 19,9 mld. Kč, v květnu 2007 to bylo 7,6 mld. Kč).

v mil. Kč
leden-květen 1994 1995 1996 1997 1998 1999 >2000
Saldo SR 4 204 2 920 -4 844 -9 394 -6 732 -10 227 -13 496
v mil. Kč
leden-květen 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Saldo SR -28 714 -32 402 -74 587 -45 423 -27 030 -12 202 -25 977

Martin Málek

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí