Smlouva o výpůjčce 2014

 Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc (např. obraz, prsten) a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání. Vypůjčitel má právo vrátit věc předčasně; kdyby však z toho vznikly půjčiteli obtíže, nemůže věc vrátit bez jeho souhlasu. Náklady obvyklého užívání nese výpůjčitel.

 

Podstata výpůjčky zůstala oproti předchozí právní úpravě nezměněna, když její podstatou je bezúplatné přenechání věci jinému do dočasného užívání, byť došlo k určité změně formulace základního ustanovení.

Stejně jako podle dřívější úpravy má půjčitel povinnost přenechat věc ve stavu způsobilém k užívání[9]. V případě, že půjčitel zatají vypůjčiteli vady na věci, v důsledku kterých později vznikne škoda, je půjčitel dle §2195 odst. 1 NOZ povinen ji vypůjčiteli nahradit.[10] Z uvedeného ustanovení vyplývá, že pokud jde o vady věci, které jsou zjevné, pak v případě škody, která v jejich důsledku vznikla, půjčitel není povinen ji vypůjčiteli nahradit. Nicméně i přesto lze doporučit, aby v případě výpůjčky půjčitel informoval vypůjčitele o všech vadách věci, které jsou mu známy.

Pokud jde o informační povinnost půjčitele, je povinen poučit vypůjčitele, jak věc užívat, nejedná-li se o pravidla obecně známá, anebo neplyne-li z okolností, že toho není zapotřebí. V případě nesplnění této povinnosti nahradí dle §2195 odst. 2 NOZ půjčitel vypůjčiteli škodu z toho vzniklou. Toto ustanovení představuje přejaté ustanovení §660 druhá věta starého občanského zákoníku, kde byl obsažen odkaz na přiměřené použití §617 starého občanského zákoníku, podle kterého měl prodávající povinnost seznámit kupujícího v souvislosti s užíváním věci se zvláštními pravidly, zejména případným návodem či technickou normou, které je třeba při užívání věci dodržovat. Výjimkou byla situace, kdy šlo o pravidla obecně známá. Pokud prodávající tuto povinnost nesplnil, byl povinen nahradit kupujícímu škodu z toho vzniklou.

Stejně jako dle dřívější úpravy vypůjčitel není dle §2194 NOZ oprávněn věc přenechat jiné osobě bez svolení půjčitele. Obdobně konstatoval Nejvyšší soud ve svém rozsudku sp. zn. 22 Cdo 522/2001 ze dne 4. 9. 2002, že věc, kterou tichý společník užívá na základě výpůjčky, může přenechat podnikateli k užívání, jen jestliže se s půjčitelem dohodl, že věc může přenechat k užívání jinému.[11] Jak však vyslovil Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 30 Cdo 5390/2008 ze dne 30. 7. 2010, souhlas půjčitele s přenecháním věci jiné osobě může být udělen i dodatečně.[12]

Z dřívější úpravy vychází i §2194 NOZ, který upravuje užívání věci, kdy vypůjčitel nabývá právo věc užívat ujednaným způsobem, a nebyl-li ujednán, způsobem přiměřeným povaze věci, přičemž není oprávněn věc přenechat jiné osobě bez svolení půjčitele. Toto představuje pouze upravenou formulaci ustanovení §661 SOZ, kde bylo navíc ohledně vypůjčitelových povinností výslovně uvedeno, že je povinen chránit věc před poškozením, ztrátou nebo zničením. Tuto povinnost lze však dovodit i v případě nového občanského zákoníku.

Nový občanský zákoník ve srovnání s dřívější právní úpravou podrobněji upravuje dobu, po kterou je věc vypůjčena. Dle §662 starého občanského zákoníku byl vypůjčitel povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do konce stanovené doby zapůjčení. Naproti tomu byl půjčitel oprávněn požadovat vrácení věci i před skončením stanovené doby zapůjčení, jestliže vypůjčitel věc neužíval řádně nebo ji užíval v rozporu s účelem, kterému slouží.

V případě nového občanského zákoníku má dle §2196 vypůjčitel v případě absence ujednání o době výpůjčky, kdy byl sjednán toliko účel výpůjčky, zařídit se tak, aby začal věc užívat bez zbytečného odkladu a aby ji po splnění účelu bez zbytečného odkladu vrátil. Vrátit věc může dle §2197 NOZ i předčasně, nicméně v případě, že by z toho vznikly půjčiteli obtíže, nemůže věc vrátit bez jeho souhlasu. Půjčitel se naproti tomu nemůže domáhat předčasného vrácení věci, ledaže užije vypůjčitel věc v rozporu se smlouvou. V případě, že půjčitel věc nevyhnutelně dříve z důvodu, který nemohl při uzavření smlouvy předvídat, může se dle §2198 NOZ domáhat jejího předčasného vrácení, jen bylo-li to ujednáno.

 

zdroj: www.epravo.cz

právní stav platný k 1.1.2014

 

Reklama

Témata

Zimní dovolená

Podzim se překlopil do své druhé poloviny a nezadržitelně se blíží zima. Ta o sobě dala vědět už...

Peníze na ÚP

Pro přiznání podpory v nezaměstnanosti musí být splněny zákonné podmínky. Kdo má nárok na...

Co je dobré vědět o mzdě?

Pravidelně se zveřejňuje průměrná hrubá mzda. Pro zaměstnavatele je však důležitější údaj...

Podpůrčí doba

Nárok na nemocenské dávky (mateřskou, nemocenskou, ošetřovné) nebo podporu v nezaměstnanosti je...

Reklama a propagace

Všechny firmy i zákazníci se musí snažit o získávání nových zákazníků. Bez dobré reklamy a...

Reklama
Reklama

Výnos z pronájmu

Investice do nemovitosti

Pravidelný měsíční příjem z pronájmu může tvořit zajímavý rodinný zdroj, každé vlastnictví však přináší starosti a i pronájem nemovitosti může být ztrátový. Jaké daňové povinnosti přináší pronájem nemovitosti?

Otevřete téma

Reklama

O webu DůmFinancí.cz | Inzerce | Loga

Užitečné: Seznam finančních úřadů | Aktuální kurzovní lístek ČNB

Partneři: Finanční poradenství | poradci-sobě.cz | Roští.cz | Bankovní poplatky.com | Moje poplatky.cz


Všechny materiály © Copyright 2006 - 2019 DůmFinancí.cz (dumfinanci.cz ). Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1802-5153. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Ekonomický portál DůmFinancí.cz vydává společnost FINFOCUS, s.r.o., Smluvní podmínky , Soukromí
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o.