Jaká jsou pravidla pro vydědění nezbedného potomka

Komerční sdělení

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

„Já tě vydědím!“ Pouze takto svým dětem vyhrožovat nestačí. V případě, že máte v rodině špatné vztahy a nepřejete si, aby po smrti proběhlo dědictví standartním způsobem, můžete své dítě vydědit. Má to ale svá pravidla, která je nutné dodržet, jinak vydědění nebude platné.

Situace, kdy jsou vztahy v rodině tak narušené, že se již během života řeší, zda si potomek dědictví „zaslouží“ jsou zakotvené v občanském zákoníku.

„Krajní případy, kterými vydědění potomka bezesporu je – dochází k úplnému zpřetrhání rodinných vazeb.“

Právní úprava vydědění

I na tyto smutné stránky rodinného života myslí český právní řád a dědické právo, v němž vydědění naleznete. Vyskytuje se již ve Všeobecném občanském zákoníku z roku 1811. Výjimkou, kdy tuzemské zákony tento institut opomíjely, bylo pouze období od dubna 1964 do března 1983.

Co se pojmem vydědění myslí?

Podle platného občanského zákoníku vyděděním rozumíme právní úkon fyzické osoby, jehož cílem je odejmout potomkovi právo na tzv. povinný díl z budoucího dědictví, který by mu jinak náležel. Vyděděním může být nepominutelný dědic zcela nebo částečně zbaven svého dědického práva. S tímto úkonem může pomoci advokát.

Kdo je nepominutelným dědicem?

Jsou jím děti zůstavitele i osvojenec, který byl osvojen zůstavitelem. Nedědí-li děti zůstavitele, pak jsou nepominutelnými dědici jejich potomci (vnuci, vnučky).

Vydědit někoho můžete pouze ze zákonných důvodů

Důvody vydědění jsou taxativně uvedeny v občanském zákoníku.

1. důvod:

dědic zůstaviteli neposkytl potřebnou pomoc v nouzi nebo o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl. V prvním případě jde o situaci, kdy se zůstavitel ocitl v nouzi, potřeboval objektivně pomoci a zároveň potomek byl schopen takovou pomoc zajistit a zůstavitel potomkovu pomoc neodmítl. Potomek také musel mít možnost se o dané situaci dozvědět. V případě druhém je nutné individuálně posoudit, co je neprojevení opravdového zájmu. Může se jednat o pasivitu ze strany potomka, ale i o chování, kterým potomek sice o zůstavitele zájem projevuje, avšak činí tak způsobem, který trvale překračuje zásady společenské slušnosti.

2. důvod:

dědic je odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze, přičemž zákon již nevyžaduje, aby šlo o úmyslný trestný čin. Bude se jednat např. o trestný čin spáchaný ze ziskuchtivosti, z pomsty, z národnostní, rasové, etnické, náboženské a jiné podobné nenávisti nebo z jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky anebo za krizové situace, živelní pohromy či jiné události vážně ohrožující život, veřejný pořádek apod.

3. důvod:

dědic vede trvale nezřízený život (například jestliže dlouhodobě požívá drogy či alkohol) může být za splnění dvou předpokladů, a to trvalosti a splnění podmínky vedení nezřízeného života, také vyděděn. K vydědění nepominutelného dědice může dojít i tehdy, pokud je tento nepominutelný dědic zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že tu je obava, že se pro jeho potomky nezachová povinný díl. V tomto případě by jeho povinný díl musel ponechat dětem tohoto nepominutelného dědice, popřípadě jejich potomkům.

V případě, že zůstavitel neuvede žádný důvod vydědění, právo nepominutelného dědice na povinný díl zůstává zachováno. To neplatí tehdy, pokud by se prokázala existence zákonného důvodu nutná pro vydědění tohoto dědice.

Jakými způsoby může být vydědění učiněno?

Buď výslovně, zůstavitelovým právním jednáním (po formální stránce musí projev vůle zůstavitele o vydědění splňovat stejné náležitosti jako závět) anebo takzvaně mlčky a po právu. V takovém případě se k vyloučení nepominutelného dědice z jeho práva na povinný díl nevyžaduje prohlášení o vydědění.

Vydědění je třeba odlišit od dědické nezpůsobilosti.

K té dochází přímo ze zákonem stanovených důvodů, tedy bez jakéhokoli zásahu zůstavitele, kdežto vydědění předpokládá zvláštní projev vůle ze strany zůstavitele. Zůstavitel jím vlastně sankcionuje svého potomka, jenž se dopustil jednání, které naplňuje skutkovou podstatu alespoň jednoho ze tří zákonných důvodů vydědění.

Pokud chcete někoho vydědit a nepřejete si řešit zbytečné komplikace, neváhejte nás kontaktovat a domluvit se na schůzce.

Komerční sdělení

Praktické

Populární na Dům financí