Tři zásadní podmínky pro rychlý rozvod

Komerční sdělení

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Nejrychlejší průběh rozvodového řízení je u takzvaného nesporného rozvodu, neboli rozvodu dohodou. Jedná se o situaci, kdy se manželé na všem domluví předem a nedochází k žádným sporům. Aby nesporný rozvod mohl proběhnout, musí být splněny určité podmínky.

Prvním krokem při neshodách mezi partnery by mělo být společné řešení problémů. Pokud jste pro záchranu manželství udělali vše a přesto se jeden z manželů rozhodne pro ukončení, nezbývá nic jiného, než přistoupit k rozvodu manželství, s čímž může pomoci advokát.

Právní úprava rozvodu

Rozvod manželství je legálním způsobem ukončení manželského statusu za života manželů již od roku 1919. Rodinné právo upravující rozvod je však výsledkem dlouhodobého vývoje, kdy se od principu viny vyvinula až ke kvalifikovanému rozvratu bez výslovně uvedených důvodů.

„Zánik manželství je nyní obecně upraven v zákoně č. 89/2012 Sb. (dále také jako ,,občanský zákoník“), a to v dílu 5.“

Hladký průběh můžete očekávat u nesporného rozvodu. U sporného se budou zjišťovat příčiny rozvratu.

Obecně lze říci, že v případě, kdy oba manželé s rozvodem manželství souhlasí a na všech záležitostech ohledně rozvodu jsou schopni se dohodnout, se jedná o rozvod nesporný podle ustanovení § 757 občanského zákoníku. Ne vždy je ale možné se na hladkém průběhu rozvodu shodnout. V případě, kdy jeden z manželů s rozvodem manželství nesouhlasí anebo v případě, že manželé nejsou schopni dohodnout se na výchově k nezletilým dětem po rozvodu manželství nebo na vypořádání společného jmění, se jedná o rozvod sporný, tj. rozvod se zjišťováním příčin rozvratu dle ustanovení § 755 občanského zákoníku.

Jak již bylo výše zmíněno, nesporným rozvodem (tj. tzv. rozvodem dohodou) se má na mysli situace, kdy se manželé rozchází, ale zároveň jsou schopni domluvit se jak na péči o děti, tak na majetkovém vyrovnání.

Jak nesporného rozvodu docílit?

Aby soud mohl manželství nesporným způsobem rozvést, musí být kromě základního předpokladu, jímž je shodná vůle manželů dosáhnout rozvodu, splněna řada dalších podmínek. Následující podmínky musí být splněny všechny zároveň.

3 základní podmínky pro to, aby mohl nesporný rozvod proběhnout:

1) Odloučení manželů trvající alespoň šest měsíců

První podmínkou je to, že ke dni zahájení řízení o rozvod dohodou trvalo manželství nejméně 1 rok a dále důkaz o skutečnosti, že spolu manželé déle než šest měsíců nežijí. Zákon se tak snaží předcházet nejenom neuváženým sňatkům, ale zejména neuváženým rozvodům.

2) Dohoda o péči o nezletilé děti

Druhou podmínkou je uzavření dohody mezi manželi o tom, kde a s kým budou nadále žít jejich společné děti, kterým dosud nebylo 18 let. V takové dohodě je vhodné upravit, zda děti budou v péči společné, střídavé, či ve výhradní péči jednoho z rodičů. Dále je potom nutné upravit, jak bude zajištěn styk s druhým rodičem.

3) Dohoda o majetku, bydlení a výživném

Poslední nezbytnou podmínkou nesporného rozvodu je dohoda rozvádějících se manželů o vypořádání svých majetkových vztahů. Zákon vyžaduje předložení dvou, případně tří dohod, a to o úpravě majetkových vztahů, bydlení a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu. Tyto dohody je praktické zahrnout do jedné listiny.

Jak dále postupovat?

V první řade je potřeba mít k dispozici rozsudek soudu, který schválil dohodu o dětech. Dále je potřeba splňovat výše uvedené podmínky pro nesporný rozvod. Poté se mohou manželé pustit do samotného rozvodového procesu. Aby celý proces započal, musí manželé podat návrh. Návrh mohou podat společně, anebo jej může podat jen jeden z manželů. O rozvodu bude obvykle rozhodovat soud v místě posledního společného bydliště manželů a musí být uhrazen soudní poplatek. Poté soud nařídí jednání, při kterém se (na rozdíl od rozvodu sporného) nezjišťují příčiny rozvratu.

V případě, že Vás možnost nesporného rozvodu zaujala a chcete mít jistotu, že všechno proběhne hladce, neváhejte nás kontaktovat a domluvit se na schůzce.

Komerční sdělení

Praktické

Populární na Dům financí