Daňové tiskopisy

Seznam daňových tiskopisů. Veškeré formuláře lze zdarma stáhnout, v listinné formě jsou ty samé k dispozici na podatelně finančních úřadů.

Daň darovací 2019

U předmětů získaných darováním v roce 2018 nepoužíva darovací daň, jelikož jsou již od roku 2014 zahrnuty pod daň z příjmů jako bezúplatný příjem. Pokud nejsou přímo od daně osvobozeny, podléhaji stejné daňové sazbě jako ostatní příjmy.

Daň dědická 2019

Podobně jako u daně darovací, majetek a příjmy získané dědictvím už nejsou od roku 2014 daněny.

Daň silniční 2019

Předmětem této daně jsou všechna motorová vozidla, která jsou používána k podnikání, a to i když jsou vlastněna soukromými osobami. Poplatníkem i plátcem této daně je provozovatel vozidla, který je zapsán v jeho technickém průkazu.

Daň z nabytí nemovitých věcí 2019

Daň z nabytí nemovitých věcí je majetkový daň, která je součástí české daňové soustavy od 1. 1. 2014, a nahradila do té doby existující daň z převodu nemovitostí.

Daň z nemovitých věcí 2019

Daň z nemovitých věcí je jedna z majetkových daní. Touto daní je každoročně zdaňováno vlastnictví nemovité věci. Výlučným příjemcem výnosů daně jsou obce, zatímco správu daně zajišťuje stát prostřednictvím finančních úřadů. Daň z nemovitých věcí je tvořena daní z pozemků a daní ze staveb a jednotek. Předmětem daně jsou nemovité věci, které jsou evidované v katastru nemovitostí.

Daň z přidané hodnoty 2019

Daň z přidané hodnoty je nejdůležitější nepřímou daní našeho daňového systému a zároveň tou nejsložitější. Platíme ji všichni ve většině nakupovaného zboží, odvádět ji musí ale prodejci. Přiznání k dani z přidané hodnoty musí být podány každým plátcem DPH, a to vždy do 25. dne od konce zdaňovacího odbobí. V této lhůtě by se samotná daň měla i zaplatit.

Daň z příjmů právnické osoby 2019

Vedle fyzických osob jsou poplatníky daně z příjmů také osoby právnické. Sazba daně z příjmů právnických osob v České republice aktuálně dosahuje devatenácti procent. Každá právnická osoba se musí k platbě daně z příjmů registrovat po svém vzniku. Když má právnická osoba sídlo nebo místo vedení společnosti v České republice, musí u nás danit i příjmy plynoucí ze zahraničí. Jestliže má sídlo za hranicemi, daní u nás pouze příjmy ze zdrojů na území České republiky.

Praktické

Populární na Dům financí