Průvodce založením živnosti

Autor: Lenka Adamová
Rubriky:  Ekonomika Podnikání
Vydáno: 14. dubna 2010 13:00:00
zdroj: sxc.hu

DůmFinancí.cz pro Vás připravil jednoduchého průvodce založením ohlašovací a koncesní živnosti. Podívejte se, co všechno Vás čeká a co budete muset splnit.

Na počátku založení živnosti si každý budoucí podnikatel nejdříve musí uvědomit, do které kategorie živností spadá jeho plánovaná činnost a jaké podmínky tedy musí pro její schválení splnit. Z živnostenského zákona (ŽZ) vyplývá následující dělení živností:

  • ohlašovací: volné (Příloha 4 ŽZ), vázané (Příloha 2 ŽZ), řemeslné (Příloha 1 ŽZ)
  • koncesované

Živností přitom nejsou činnosti taxativně vyjmenované v živnostenském zákoně a Zákoně o dani z příjmu. Jedná se především o zemědělskou výrobu, činnost autorů ošetřenou úpravou autorského zákona, volná povolání řídící se speciálními předpisy (např. herci) či činnosti, k jejichž vykonávání je zpravidla třeba určité státní zkoušky (např. advokáti).

Založení ohlašovací živnosti

Specifikum ohlašovací živnosti spočívá v tom, že tato živnost vzniká v případě splnění všeobecných podmínek již okamžikem ohlášení. Ohlašovatel živnosti musí být bezúhonnou osobou starší 18 let se způsobilostí k právním úkonům, která nemá nedoplatky na daních, platbách pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ani na pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Dle druhu ohlašované živnosti pak dále musí být dodrženy specifické podmínky. Pokud jde o:

  • živnost volnou – postačí splnění všeobecných podmínek
  • živnost vázanou – musíme doložit splnění všeobecných podmínek a odbornou způsobilost (ukončené odborné vzdělání, rekvalifikaci nebo i určitou délku praxe)
  • živnost řemeslnou – musíme prokázat taktéž splnění všeobecných podmínek a odbornou způsobilost (ukončené odborné vzdělání, rok praxe v oboru plus vzdělání v oboru příbuzném, 6 let praxe v oboru či rekvalifikace a určitý počet let ve vedoucí pozici nebo jako osoba samostatně výdělečně činná).

Uchazeč o udělení živnosti vyplní Jednotný registrační formulář, jehož součástí je formulář Ohlášení živnosti. Tyto formuláře je možné vyplnit přímo na živnostenském úřadě nebo předem (zde ke stažení pokyny pro vyplnění formuláře pro fyzické osoby, pokyny pro vyplnění formuláře pro právnické osoby).

K vyplněnému formuláři je třeba přiložit příslušné doklady, a to především výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm již ohlašovatel zapsán, dále doklad o zaplacení správního poplatku za každou jednotlivou žádost. Pokud to povaha živnosti vyžaduje, připojí se doklad o odborné způsobilosti. Pokud místo podnikání není totožné s bydlištěm živnostníka, povinou přílohou je doklad prokazující právní důvod k užívání prostor k podnikání. Hodlá-li ohlašovatel podnikat prostřednictvím svého odpovědného zástupce, zástupce musí podepsat souhlas s touto funkcí. Většinou se přikládá i výpis z rejstříku trestů, pokud ale doručen není, obstará si ho živnostenský úřad sám.

Tento formulář spolu se všemi stanovenými přílohami odevzdá na příslušném živnostenském úřadě či na pobočce České pošty v rámci kontaktních center Czech POINT osobně či poštou. Tímto úkonem se zároveň učiní prohlášení i vůči jiným úřadům – finančnímu úřadu, úřadu práce, správě sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovně. Odpadá tak jejich dříve nutná návštěva.

Do 5 dnů od ohlášení živnosti rozhodne živnostenský úřad o vydání živnostenské listiny. Pokud shledá, že ohlášení nesplnilo všechny stanovené podmínky, stanoví podnikateli přiměřenou lhůtu na nápravu. V tomto případě je živnostníkovi umožněno podnikání ode dne ohlášení.

Založení koncesované živnosti

Koncesované živnosti jsou činnosti uvedené v Příloze 2 živnostenského zákona. Podnikat je živnostníkovi umožněno až v okamžiku, kdy koncesní listina nabude právní moci. Postup získání živnostenského oprávnění je ve velké míře obdobný tomuto procesu u živnosti ohlašovací. Uchazeč opět vyplní Jednotný registrační formulář, jehož součástí je Žádost o koncesi, a připojí požadované přílohy. Do 30 dnů od podání žádosti potom živnostenský úřad rozhodne o vydání koncesní listiny a je povinen ji poté do 5 dnů od nabytí právní moci předat živnostníkovi. Podnikat lze tedy v případě splnění všech náležitostí do 30 dnů od podání žádosti.

Správní poplatky, spojené se založením živnosti ohlašovací a koncesované jsou na srovnatelné úrovni, žádost o koncesi a ohlášení živnosti vyjde uchazeče na 1000 Kč, náklady dalších změn se pohybují okolo 500 Kč.

Autor: Lenka Adamová

Reklama

Témata

Úvěry si promysleme

Promyšlený a propočítaný úvěr na bydlení, vzdělání nebo podnikání je dobrým finančním...

Pojištění automobilů

Povinné ručení či havarijní pojištění jsou nástroje, kterými můžeme efektivně ochránit náš...

Daňové novinky

Při stejném příjmu je možné se mít meziročně lépe, když je daňová povinnost nižší. V roce 2016...

Daňové sazby

Výslednou daňovou povinnost ovlivňují nejenom daňové sazby, ale i způsob výpočtu a uplatnění...

Daně ze mzdy v roce 2015

Pro rok 2015 dochází k několika změnám ovlivňujících výpočet čisté mzdy. Z důvodu zvýšení...

Reklama
Reklama

Platba pojistného

Jak vysoké je zdravotní pojištění?

Všichni občané s trvalým pobytem v Česku platí zdravotní pojištění. Jak je zdravotní pojištění vysoké pro příjmy ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti nebo z pasivních příjmů?

Otevřete téma

O webu DůmFinancí.cz | Inzerce | Loga

Užitečné: Seznam finančních úřadů | Aktuální kurzovní lístek ČNB

Partneři: Finanční poradenství | poradci-sobě.cz | Roští.cz | Bankovní poplatky.com | Moje poplatky.cz


Všechny materiály © Copyright 2006 - 2017 DůmFinancí.cz (dumfinanci.cz ). Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1802-5153. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Ekonomický portál DůmFinancí.cz vydává společnost FINFOCUS, s.r.o., Smluvní podmínky