Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2008

Ministerstvo financí zveřejnilo informace o výši schodku státního rozpočtu. Ministerstvo počítá na konci roku s celkových schodkem ve výši 70,8 mld. korun. Státní rozpočet na rok 2008 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 360/2007 Sb. ze dne 5. prosince 2007, který stanovil příjmy ve výši 1 036,5 mld. Kč, výdaje ve výši 1 107,3 mld. Kč a schodek ve výši 70,8 mld. Kč. V rozpočtu po změnách (k 31.3.2008) nedošlo v celkových příjmech a výdajích k žádným úpravám. Změny se týkaly pouze některých položek především na výdajové straně. Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 31. květnu 2008 celkové příjmy státního rozpočtu 412,5 mld. Kč, celkové výdaje 450,8 mld. Kč a schodek hospodaření 38,3 mld. Kč (v květnu 2007 vykázán schodek 26,0 mld. Kč). peníze-ruka zdroj: sxc.hu

Příjmy státního rozpočtu Dosažené celkové příjmy ve výši 412,5 mld. Kč představovaly 39,8 % schváleného rozpočtu (v květnu 2007 plněny také na 39,8 %) a proti stejnému období minulého roku tak byly vyšší o 34,3 mld. Kč, tj. o 9,1 %. Meziroční růst ovlivnily především nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery (růst o 16,5 mld. Kč, tj. o 33,4 %). Příjmy z daní a poplatků dosáhly 187,8 mld. Kč, což představuje 34,1 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 5,3 mld. Kč, tj. o 2,9 % (rozpočet počítá s růstem o 3,3 % proti skutečnosti roku 2007). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 1,2 procentního bodu horší. Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem daní z příjmů právnických osob. Daň z příjmů právnických osob svým objemem 28,9 mld. Kč představovala 24,5 % rozpočtu (loni to bylo na 22,9 %), což představuje meziroční růst o 4,3 mld. Kč, tj. o 17,3 %. Rozpočet této daně počítá s růstem o 2,7 % proti skutečnosti roku 2007. Relativně nízké plnění rozpočtu této daně souvisí s platebním kalendářem (nejvyšší zálohy na daň jsou odváděny na konci jednotlivých čtvrtletí). Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 33,8 mld. Kč, tj. 37,4 % rozpočtu (loni plnění na 35,9 %) při meziročním poklesu o 1,4 mld. Kč, tj. o 4,0 %. Rozpočet uvažuje s poklesem o 11,7 % proti skutečnosti roku 2007 (vliv zavedení rovné patnáctiprocentní daně z tzv. superhrubé mzdy). Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 30,7 mld. Kč při plnění rozpočtu na 39,3 % (loni to bylo 38,8 %) a meziročním poklesu o 1,7 mld. Kč, tj. o 5,3 %. Rozpočet je pod úrovní skutečnosti roku 2007 o 10,5 %. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti inkasovaná ve výši 0,4 mld. Kč znamená meziroční pokles o 0,1 mld. Kč a plnění rozpočtu na 5,1 % (loni to bylo na 5,8 %). Rozpočet 2008 je pod úrovní skutečnosti roku 2007 o 6,7 %. Nízké plnění souvisí s dubnovými vratkami daně, které vyplynuly z možnosti uplatnění společného zdanění manželů a dále z titulu uplatnění zvýšených výdajových paušálů. Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 2,7 mld. Kč, což představuje 68,2 % rozpočtu (loni 44,4 %) a meziročně byla vyšší o 0,4 mld. Kč. Rozpočet 2008 počítá s poklesem o 35,5 % proti skutečnosti roku 2007. Inkaso spotřebních daní dosáhlo 46,4 mld. Kč, což představuje 34,4 % rozpočtu (loni to bylo 35,6 %) a meziroční pokles o 0,4 mld. Kč, tj. o 0,9 %. Rozpočet počítá s růstem o 2,4 % proti skutečnosti roku 2007. Inkaso DPH představovalo 70,3 mld. Kč, tj. 36,6 % rozpočtu, což je o 5,2 procentního bodu nižší plnění než v květnu minulého roku. Meziroční růst o 1,9 mld. Kč, tj. o 2,7 %, je proti rozpočtované dynamice (15,2 % – měřeno ke skutečnosti roku 2007 – vysoký růst souvisí se zvýšením snížené sazby DPH z 5 % na 9 %) nižší.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2008 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 751,2 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2007 o 29,3 mld. Kč, tj. o 4,1 %, vyšší. Od roku 2008 platí novela zákona o rozpočtovém určení daní, kterou se posílily podíly obcí z celostátního výnosu daní (z 20,59 % na 21,4 %) na úkor podílu státního rozpočtu. Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.5.2008 výše 256,0 mld. Kč, což představuje 34,1 % rozpočtu a meziroční růst o 9,5 mld. Kč, tj. o 3,9 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 246,5 mld. Kč, tj. 35,2 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 3,0 mld. Kč, tj. o 1,2 % (celoročně převýšilo rozpočet o 22,5 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 158,9 mld. Kč, což představuje 41,1 % rozpočtu (loni to bylo 41,2 %) a meziroční růst o 12,6 mld. Kč, tj. o 8,6 %. Rozpočet počítá s růstem o 5,4 % proti skutečnosti roku 2007. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 130,9 mld. Kč, tj. 40,7 % rozpočtu, při meziročním růstu o 10,4 mld. Kč, tj. o 8,6 % (rozpočet počítá s růstem o 6,2 %). Ke konci května 2008 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 65,8 mld. Kč, což je 67,0 % rozpočtu (loni plnění na 63,5 %) a o 16,5 mld. Kč, tj. o 33,4 %, více než v květnu loňského roku (rozpočet uvažuje s meziročním růstem o 26,5 % proti rozpočtu 2007; růst je způsoben zejména očekávanými příjmy z rozpočtu Evropské unie). Z této částky představují převody z fondů OSS (bez kapitoly VPS) částku 29,8 mld. Kč, což je o 10,1 mld. Kč více než loni. Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2007. Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu) činily 17,7 mld. Kč (plnění na 23,3 %), což je o 0,4 mld. Kč více než ve stejném období minulého roku. Od letošního roku jsou rozpočtovány nedaňové příjmy i u kapitoly Státní dluh (ve výši 1,5 mld. Kč). Jedná se o výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny a jejich výše ke konci května dosáhla již 2,6 mld. Kč.

Výdaje státního rozpočtu Celkové výdaje v objemu 450,8 mld. Kč čerpané ke konci května 2008 představují 40,7 % rozpočtu (v květnu 2007 to bylo 38,8 %), což znamená meziroční růst o 46,7 mld. Kč, tj. o 11,5 %. Meziroční růst ovlivnily především vyšší kapitálové výdaje. Proti skutečnosti, resp. rozpočtu 2007, předpokládá letošní rozpočet nárůst o 1,4 %, resp. 6,4 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 401,6 mld. Kč, tj. na 40,6 % rozpočtu (loni to bylo na 40,3 %). Proti loňskému květnu vzrostly o 18,4 mld. Kč, tj. o 4,8 % (rozpočtovaná dynamika počítá s nárůstem o 0,5 % proti skutečnosti 2007, resp. o 2,9 % proti rozpočtu 2007). Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou tyto výdaje zapracovány ve výši 394,0 mld. Kč, což představuje 35,6 % (loni 37,8 %) všech rozpočtovaných výdajů a o 1,6 % více než skutečnost dosažená v roce 2007 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 5,4 %). K 31.5.2008 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 164,7 mld. Kč, tj. 41,8 % rozpočtu (loni to bylo 41,4 %), při meziročním růstu o 4,4 mld. Kč, tj. o 2,7 %. Z toho na důchody připadlo 126,0 mld. Kč, tj. 41,3 % rozpočtu (loni to bylo 41,5 %), při meziročním růstu o 6,8 mld. Kč, tj. o 5,7 %. V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich květnová výše 55,6 mld. Kč představuje 46,9 % rozpočtu a proti květnu 2007 je nižší o 0,9 mld. Kč, tj. o 1,6 %. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 38,0 mld. Kč (v březnu zaplacena záloha na 2. čtvrtletí ve výši 19,0 mld. Kč), což je o 0,7 mld. Kč více než v roce 2007. Dalších 11,4 mld. Kč představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 19,7 mld. Kč, tj. 41,3 % rozpočtu. Meziročně klesly o 0,2 mld. Kč. Výdaje kapitoly Státní dluh byly ke konci května 2008 čerpány ve výši 14,8 mld. Kč, tj. 32,6 % rozpočtu, a jsou nad úrovní května 2007 o 2,0 mld. Kč.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 14,3 mld. Kč, což představuje 47,8 % rozpočtované výše a meziroční růst o 2,3 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 49,2 mld. Kč, což představuje 42,0 % rozpočtu (v roce 2007 to bylo 23,3 %), při meziročním růstu o 28,2 mld. Kč. Vysoký meziroční růst byl způsoben především transfery do Státního fondu dopravní infrastruktury, které již dosáhly 17,2 mld. Kč a také usnesením vlády č. 476/2008, resp. usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny č. 461/2008, na jejichž základě došlo v květnu k transferu 12,0 mld. Kč na „drážní dopravu“.

Saldo hospodaření státního rozpočtu Saldo státního rozpočtu ke konci května 2008 dosáhlo záporné hodnoty 38,3 mld. Kč a je horší o 8,8 mld. Kč než by odpovídalo úrovni rozpočtované alikvoty (-23,6 mld. Kč). Proti stejném období roku 2007 je to výsledek horší o 12,3 mld. Kč. Na relativně negativní výsledek hospodaření státního rozpočtu měly rozhodující vliv již zmíněné kapitálové výdaje (transfery do SFDI a drážní dopravy).

Zdroj: Úřad vlády ČR

3. června 2008 12:01:00

Reklama

Témata

Úvěry si promysleme

Promyšlený a propočítaný úvěr na bydlení, vzdělání nebo podnikání je dobrým finančním...

Pojištění automobilů

Povinné ručení či havarijní pojištění jsou nástroje, kterými můžeme efektivně ochránit náš...

Daňové novinky

Při stejném příjmu je možné se mít meziročně lépe, když je daňová povinnost nižší. V roce 2016...

Daňové sazby

Výslednou daňovou povinnost ovlivňují nejenom daňové sazby, ale i způsob výpočtu a uplatnění...

Daně ze mzdy v roce 2015

Pro rok 2015 dochází k několika změnám ovlivňujících výpočet čisté mzdy. Z důvodu zvýšení...

Reklama
Reklama

Platba pojistného

Jak vysoké je zdravotní pojištění?

Všichni občané s trvalým pobytem v Česku platí zdravotní pojištění. Jak je zdravotní pojištění vysoké pro příjmy ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti nebo z pasivních příjmů?

Otevřete téma

O webu DůmFinancí.cz | Inzerce | Loga

Užitečné: Seznam finančních úřadů | Aktuální kurzovní lístek ČNB

Partneři: Finanční poradenství | poradci-sobě.cz | Roští.cz | Bankovní poplatky.com | Moje poplatky.cz


Všechny materiály © Copyright 2006 - 2017 DůmFinancí.cz (dumfinanci.cz ). Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1802-5153. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Ekonomický portál DůmFinancí.cz vydává společnost FINFOCUS, s.r.o., Smluvní podmínky