Kupní smlouva

S kupní smlouvou se potkáváme denně a na každém kroku. Ústní smlouvou si například kupujeme ve stánku noviny nebo v restauraci kafe. Její podoba tedy může být ústní či písemná, avšak v případě, kdy je předmětem koupě nemovitost, musí být smlouva písemná vždy (nazývá se pak spíše „smlouva o převodu nemovitosti“)

Předmět kupní smlouvy

Typ kupní smlouvy upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (OZ) v § 588 a následujících ustanoveních.

S kupní smlouvou se potkáváme denně a na každém kroku. Ústní smlouvou si například kupujeme ve stánku noviny nebo v restauraci kafe. Její podoba tedy může být ústní či písemná, avšak v případě, kdy je předmětem koupě nemovitost, musí být smlouva písemná vždy (nazývá se pak spíše „smlouva o převodu nemovitosti“)

Podstatné náležitosti

K platnému uzavření pracovní smlouvy dojde ve chvíli, kdy se smluvní strany shodnou alespoň na podstatných náležitostech smlouvy, kterými jsou vymezení předmětu koupě a kupní cena. Strany se musí dostatečně určitě zavázat k povinnosti si předmět koupě předat, přijmou a zaplatit kupní cenu.

Předmětem koupě mohou být věci movité i nemovité, individuálně nebo hromadně určené (například „statek“ – dojde k převodu nejen nemovitostí, ale také všeho ostatního, co se na daných nemovitostech nachází – nástroje, nábytek, zvířata atd. – tzv. prodej úhrnem). V každém případě však musí být předmět vymezen dostatečně určitě, aby šlo bez pochybností zjistit, zda se jej kupní smlouva dotýká (např. konkrétní automobil, konkrétní statek se všemi nemovitostmi i movitostmi, které se na něm nacházejí atd.).

Další ujednání a vedlejší ustanovení

Je-li sjednáno zaplacení kupní ceny na účet prodávajícího vedeného u bankovní instituce, ke splacení dojde až dnem, kdy jsou prostředky prodávajícímu fakticky připsány na účet. Nikoliv tedy např. zadáním příkazu na formuláři nebo formou internetového bankovnictví.

Předání věci je z hlediska kupní smlouvy důležitý okamžik, se kterým zákon spojuje jednak převod vlastnictví k předmětu koupě, a také přechod nebezpečí nahodilé zkázy na věci. Dobu předání si mohou smluvní strany ve smlouvě určit, pokud si nedohodnou nic jiného, platí, že k předání dojde formou „z ruky do ruky“.

Pokud si smluvní strany ujednají dodání věci doručením skrze nezávislého dopravce, doje k předání věci v době, kdy byla předána k přepravě, pokud není sjednán okamžik jiný (§ 594 OZ)

Ve smlouvě si lze rovněž vyhradit, že vlastnictví k předmětu koupě přechází na kupujícího až po zaplacení celé kupní ceny (tzv. výhrada vlastnictví). Tato doložka musí být dohodnuta písemně, jinak je neplatná (§ 601)

Jako další ujednání si lze v kupní smlouvě vymínit předkupní právo nebo právo zpětné koupě či analogicky právo zpětného prodeje.

Další okolnosti

Prodávající ze zákona odpovídá za vady věci, které má věc v okamžiku předání. Předmět koupě tedy musí mít vlastnosti výslovně vymíněné (ve smlouvě či ústně) anebo obvyklé, aby jej bylo možno použít podle povahy a účelu smlouvy. Předmět koupě také musí být prostý jakýchkoliv právních vad (například že je ve vlastnictví někoho jiného než prodávajícího, že na něm váznou zástavní práva atd.)

Jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, je kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, případně pokud jde o vadu, která činí předmět koupě neupotřebitelnou, má také právo od smlouvy odstoupit.

V případě odstoupení se smlouva ruší „od počátku“ a smluvní strany si musí vrátit již poskytnutá plnění.

Prodává-li se věc jak „stojí a leží“, neodpovídá prodejce za vady, ledaže předmět prodeje nemá vlastnost, o které prodejce výslovně prohlásil, že ji má, anebo kterou si kupující výslovně vymínil (§ 501 OZ)

Pokud kupující místo peněz plní svůj závazek jiným ekvivalentem, jde o smlouvu směnnou. Ustanovení o kupní smlouvě se na smlouvu směnnou použijí přiměřeně.

Upozornění

Tento vzor kupní smlouvy není vhodný pro převod nemovitostí, které mají mimo jiné také odlišný režim převodu vlastnického práva (vkladem do katastru nemovitostí). U převodu nemovitostí je potřeba pohlídat velkou řadu právních i faktických okolností, k sepsání takové smlouvy je vždy vhodné přizvat právníka.

Tento vzor kupní smlouvy rovněž nelze uplatnit při prodeji zboží v obchodě, které vzhledem k ustanovením na ochranu spotřebitele podstatě mění charakter smlouvy a zavádí vyšší ochranu kupujícího.

 

(právní stav aktuální ke dni 19.2.2011)

 

Reklama

Témata

Dluhová past

V posledních letech přibývá domácností, kterým přerostly jejich dluhy přes hlavu. Jakmile...

Termínované vklady

V současné době bankovní domy nabízejí klientům řadu různých produktů s rozličným způsobem...

Státní podpora

Na smlouvy o stavebním spoření, penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření je možné...

Pracovní poměr

Pracovní smlouvu by si měl každý zaměstnanec uchovávat, jedná se o důležitý dokument. Pracovní...

Co je dobré vědět o EET?

Na elektronickou evidenci tržeb se přechází postupně, v první fázi od 1. prosince 2016 budou EET...

Reklama
Reklama

Daně za rok 2017

Vyplnění daňového přiznání a příloh

Vyplnění daňového přiznání za rok 2017 není záležitostí pouze podnikatelů a živnostníků, ale někdy i zaměstnanců, penzistů nebo studentů. Záleží na struktuře příjmů za rok 2017.

Otevřete téma

O webu DůmFinancí.cz | Inzerce | Loga

Užitečné: Seznam finančních úřadů | Aktuální kurzovní lístek ČNB

Partneři: Finanční poradenství | poradci-sobě.cz | Roští.cz | Bankovní poplatky.com | Moje poplatky.cz


Všechny materiály © Copyright 2006 - 2018 DůmFinancí.cz (dumfinanci.cz ). Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1802-5153. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Ekonomický portál DůmFinancí.cz vydává společnost FINFOCUS, s.r.o., Smluvní podmínky