Daň z příjmů fyzické osoby ze závislé činnosti 2018

Příjmy ze závislé činnosti jsou veškeré příjmy, které zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům, kromě těch, které se nezahrnují do základu daně nebo jsou vyňaty ze zdanění a příjmů osvobozených od daně.

Za příjmy ze závislé činnosti se považují i naturální požitky. Jestliže například zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci zdarma podnikový byt, musí být zahrnuto do daňového základu „obvyklé nájemné“ z tohoto bytu. Jestliže byt poskytuje zaměstnanci za cenu nižší než obvyklou, potom se do základu daně zaměstnance zahrne rozdíl mezi zaměstnancem placeným nájemným a nájemným, které by u stejného bytu hradil jiný uživatel. Pokud však jde o poskytnutí ubytování v souvislosti s výkonem zaměstnání mimo místo bydliště zaměstnance, je takový požitek osvobozen od daně.

Zaměstnanec musí do zdanitelných příjmů také zahrnout 1 % (za každý i započatý kalendářní měsíc) ze vstupní ceny motorového vozidla (vč. DPH), které mu zaměstnavatel bezplatně poskytuje k používání pro služební i soukromé účely. Pokud je tato částka nižší než 1 000 Kč za měsíc, považuje se za příjem zaměstnance částka 1 000 Kč.

Za příjmy ze závislé činnosti se dále považují příjmy členů družstva za práci pro družstvo, příjmy společníků a jednatelů společností s ručením omezeným a komanditistů komanditních společností za práci pro tyto společnosti, příjmy za práci likvidátorů nebo odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob.

Funkčními požitky rozumíme odměnu za výkon funkce, a to od poslanců a členů vlády až po odměny za funkce v orgánech obcí, státních orgánech, občanských a zájmových sdruženích, komorách apod.

Z čeho zaměstnanec daň neplatí

  • různá nepeněžitá zvýhodnění od zaměstnavatele – rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, závodní knihovny, sportovní zařízení, příspěvky na kulturní akce, zahraniční rekreace (maximálně 20 000 Kč ročně včetně příspěvků pro rodinné příslušníky zaměstnance),
  • u zaměstnanců veřejných dopravců např. bezplatné nebo zlevněné jízdenky,
  • různé pracovní a ochranné pomůcky,
  • náhrady cestovních výdajů do limitu, stejně tak i hodnota bezplatného stravování poskytovaná zaměstnavatelem na pracovních cestách,
  • nepeněžní příspěvky na stravování,
  • nepeněžní dary od zaměstnavatele s horním limitem 2 000 Kč ročně,
  • peněžní zvýhodnění v souvislosti s bezúročnými půjčkami nebo půjčkami s úrokem nižším, než je obvyklá výše úroku, jedná-li se o návratné půjčky poskytnuté zaměstnanci na bytové potřeby do výše 100 000 Kč ročně nebo 20 000 Kč ročně, pokud je půjčka určena k překlenutí tíživé finanční situace, a u zaměstnance postiženého živelní pohromou do výše 1 000 000 Kč na bytové účely a do výše 200 000 Kč k překlenutí tíživé finanční situace,
  • příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem a částky pojistného na soukromé životní pojištění (pro případ smrti a/nebo dožití věku nebo na důchodové pojištění) hrazené zaměstnavatelem, za podmínky, že ve smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let, v úhrnu maximálně do výše 24 000 Kč ročně od téhož zaměstnavatele ((od roku 2011 lze od daně z příjmů fyzických osob u zaměstnanců také osvobodit příjem ve formě příspěvku, který zaměstnavatel poukáže na penzijní pojištění zaměstnance u instituce penzijního pojištění v EU a EHP. Limit osvobození celkových příspěvků zaměstnavatele zůstává nezměněn, je ve výši 24 000 Kč ročně. Obdobně novela také umožňuje poplatníkům uplatnit nárok na snížení základu daně o odpočet příspěvků na penzijní pojištění u této instituce, maximálně 12 000 Kč ročně),
  • částky pojistného na soukromé životní pojištění (pro případ smrti a/nebo dožití věku nebo na důchodové pojištění) hrazené zaměstnavatelem, za podmínky, že ve smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let, maximálně však do výše 12 000 Kč ročně od téhož zaměstnavatele a navíc smlouva neumožňuje částečnou výplatu kapitálové hodnoty,
  • příjem získaný ve formě náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo snížené odměny za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, do výše minimálního nároku určeného zvláštním právním předpisem upravujícím pracovně právní vztahy.

Zdanění přímo u zdroje

Pokud příjmy (po odečtení částky pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění) nepřesáhnou částku 5 000 Kč za měsíc, jsou zdaněny sazbou 15 % přímo u zdroje. Používá se hlavně, pokud má zaměstnanec zároveň vedlejšího zaměstnavatele.

Příjmy autorů za příspěvek do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize, pokud měsíčně nepřesáhnou částku 7 000 Kč u jednoho plátce, se také zdaňují 15% sazbou.

Zdanění pracujících důchodců

Samostatný důchod bude zdaněný jen v případě, že jeho výše překročí 36násobek minimální mzdy platné k 1. lednu daného roku. Poté se daní jen část důchodu přesahující tuto výši. Pro rok 2015 platí, že od daně z příjmu fyzických osob budu osvobozeny důchody do částky 331 200 Kč ročně. To je v přepočtu 27 600 Kč měíční penze.

 

zdroj:www.mesec.cz

Veškeré daňové tiskopisy jsou získané z Databáze finanční správy.

Reklama

Témata

Promlčení dluhů

Všichni živnostníci by si měli řádně plnit své daňové povinnosti, lhůty pro promlčení daní,...

Jak se správně zadlužit?

Většina z nás si během života potřebuje půjčit peníze. Je však velký rozdíl mezi dobrým a...

Předcházíme exekuci

Každoročně stoupá počet rodin, které se dostanou do exekuce, což není nic příznivého pro...

Daně OSVČ

Všechny OSVČ musí za rok 2016 odevzdat daňové přiznání k dani z příjmu a přehledy o příjmech a...

Vánoční testy

Pro konec letošního roku jsme si pro Vás připravili daňové, právní a finanční testy, kde si...

Reklama
Reklama

Neplacené volno

Kolik stojí neplacené volno a kdy lze čerpat?

V životě některých zaměstnanců dochází k situaci, že z různých důvodů potřebují čerpat volno nad zákonný rámec, v takových případech si mohou požádat o neplacené volno. Jaké jsou podmínky pro čerpání neplaceného volna?

Otevřete téma

Reklama

O webu DůmFinancí.cz | Inzerce | Loga

Užitečné: Seznam finančních úřadů | Aktuální kurzovní lístek ČNB

Partneři: Finanční poradenství | poradci-sobě.cz | Roští.cz | Bankovní poplatky.com | Moje poplatky.cz


Všechny materiály © Copyright 2006 - 2019 DůmFinancí.cz (dumfinanci.cz ). Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1802-5153. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Ekonomický portál DůmFinancí.cz vydává společnost FINFOCUS, s.r.o., Smluvní podmínky , Soukromí
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o.